© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com
B

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

baboon (n)
ọ̀bọ lágídò
ìnàkí
iro
baby (n)
ọmọ
ọmọ-ọwọ́
ọmọ-jòjòló
bachelor (n)
àpọ́n
back (adj)
ẹ̀hìn
tẹ̀hìn
back (adv)
lẹ́hìn
back (n) (body)
ẹ̀hìn
back (n) (location)
ẹ̀hìn ọgbà
back (v) (support)
tìlẹ́hìn
pọ̀n sẹ́hìn
rànlọ́wọ́
backbone (n)
egungun ẹ̀hìn
background (n)
ìpìlẹ̀
ipó ẹ̀hìn
backpack (n)
àpamọ́ ìwé ọmọ iléwèé
àpò
backwards (adv)
ìfàsẹ́hìn
padásẹ́hìn
bacon (n)
ẹran ara ẹlẹ́dẹ̀ tí a fi iyọ̀ sí
bacteria (n)
kòkòrò àìsàn
bad (adj)
burú
burúkú
ṣàìdára
badge (n)
àmì
baffle (v)
dà-rú
sæ-dasán
tàn-j÷
bag (n)
àpò
ökê
baggage (n)
÷rù
baggy (adj)
«ò
«í«ò
bail (n)
onigbowó
adúrófúnni
ìgbowó
ìdúró- fúnni
bailiff (n/f)
ìjòyè
onídàájô
ælôpàá
ológò
bailiff (n/m)
ìjòyè
onídàájô
ælôpàá
ológò
bait (n)
ìwö
ìd÷
ìjê
bake (v)
yan
dín
baker (n/f)
alásè
adínkàrà
adín-õkan
baker (n/m)
alásè
adínkàrà
adín-õkan
bakery (n)
ilé ìse àkàrà
ilé alákàrà
ilé àsè
balance (n) (physical)
ægbægba
balance (n) (remainder)
ìyókù
balance (v)
wön lôgbægba
balcony (n)
àgbàlá
ödëdë
òde lókè ilé pëtêsì
bald (adj)
apárí
pípárí
àì«elô«öô
àìnírunlór í
ball (n)
ì«ù
ohun ì«eré æmædé
bôölù
ballerina (n)
oníjó a fi ténté æmæ ìka ÷së jó
balloon (n)
ækô ófúrufú aláfêfê gbígbóná
ballot (n)
ìbò
ìwé ìdìbò
bamboo (n)
öpá
eìko
æpárun
pàko
ban (n)
ìfòfin dè
ìfilö ní gbangban
ìgégùn-ún
ban (v)
dádúró
fi-bú
banana (n)
ögëdë w÷r÷
band (n) (music)
égbê onílù tàbí bëmbê òyìnbó
band (n) (people)
ìpéjæ öpö ènìà
÷gbê
band (n) (strip)
öjá
èdìdì
ìgbánú
bandage (n)
ìrépé a«æ ìfi di ægbê
bandit (n)
olè
alonilówógbé
ælô«à
aláìlófin
banish (v)
lé læ
lé kúrò ní ìlú
rán jáde
bank (n) (money)
ilé ìpamô owó
bank (n) (river)
bèbè
etí odò
banker (n/f)
ögá ilé ìfi owó pamô sí
banker (n/m)
ögá ilé ìfi owó pamô sí
bankrupt (n)
ajigbèsè
÷nití owó bàjê mô lôwô
bankruptcy (n)
ìbàjê owó
baptism (n)
ìrísínú omi
gbígba ènìà sínú ìjæ krístì
baptize (v)
rì-sínú omi
rì bö omi
sàmì sí lí orúkæ Mêtalôkan
bar (n) (ban)
ìfilæ ni
bar (n) (place)
ilé ætí títà
ilé ætí
bar (n) (rod)
irin tàbi igi gbæræ
bar (n) (window)
opere
bar (v) (ban)
fi bú
dí-lôwô
bar (v) (window)
fi opere dè
barbarian (n/f)
aláìgbédè
aláìmoye
ènìàkénìà
barbarian (n/m)
aláìgbédè
aláìmoye
ènìàkénìà
barbaric (adj)
ìwà-àìmöye
ìwà ará oko
ìwà àìlajú
barber (n)
afárun
onígbàjámö
fárífárí
afárí
bare (adj)
níhòhò
láìbò
barefoot (adj)
láìníbàtà
lêsë lásán
lêsë òfìfo
barely (adv)
agbára- káká
eku-káká
káká
bargain (n) (price)
ìdùná-dùrà
ìpínhùn
pànpá
barge (n)
ækö ìgbájá
bark (n) (dog)
gbígbó bí ajá
bark (n) (tree)
èpo igi
bark (v)
gbó bí ajá
barley (n)
irú ækà kán
barn (n)
àká
abà
barracks (n)
ilé àwæn æmæ-ogun
barrel (n) (container)
àgbá
barren (adj)
yàgàn
«á
láìléso
barricade (n)
ìdínà
ìsagbáradì
agbàrà
barrier (n)
ìdínà
agbára
alà
barrister (n)
agb÷jôrò
amòfin
lôyà
bartender (n/f)
ælôtí
ò«ì«ê ilé ìmutí
bartender (n/m)
ælôtí
ò«ì«ê ilé ìmutí
barter (v)
«e pà«ípàrö
base (n) (bottom)
ìsàlë
base (n) (foundation)
ìpìlë
base (n) (military)
ilé àwæn æmæ-ogun
ibi àkójæ ohun ogun
basement (n)
ìpìlë ilé
ìsàlë
bashful (adj)
nítìjú
lójútì
basic (adj)
ìpìlë
basically (adv)
nípa ìpìlë
basin (n)
awo kòtò
adógun omi
basis (n)
ìpìlë
basket (n)
agbön
apërë
bat (n) (animal)
àdán
ode
bath (n)
ìwë
bathe (v)
lúwë
bathrobe (n)
a«æ ìbora àwölékè a«æ ìwösùn
bathroom (n)
balùwë
bathtowel (n)
a«æ ìnura
bathtub (n)
àgbá ìwë gbàngbàn
àgbá gbàngbàn ìbomiwë
battery (n)
ohun ìja ogun
àgbá ogun
ìjìyà ìpalára
ohun èlò tí ñfúnni lágbára ìtanná
battle (n)
ìjà
ogun
battlefield (n)
ojú ogun
battleship (n)
ækö ogun
bay (n)
ìyàwö omi òkun sínú ilé
bayonet (n)
öb÷ ìbæn
idà-alá«oró tí à ntëbö ÷nu ìbæn
bazaar (n)
æjà gbàngbàn
be (v)
ñbe
beach (n)
etí òkun
ëbá òkun
beacon (n)
iná tàbí àmì orí òkè fún ìkìlö ewu
beak (n)
÷nu ÷y÷
ìmú agogo ÷y÷
beam (n) (light)
ìtànsan òòrùn
beam (n) (wood)
ìtí igi
bean (n)
eèré
ëwà
àwùjë
bear (n)
÷ranko nlá ní ilë òtútù
bear (v)
gbë
rôjú
faradá
bearable (adj)
ìfaradà
ìrôjú
beard (n)
irùngbön
bearing (n) (machine)
èlò onírin nínú ëræ
bearings (n) (direction)
ìmönà
mímönà
beast (n)
÷ranko ÷lêsë mérin
÷ranko ènìà
ènìà tí nhùwà ÷ranko
beat (n)
lílù
ìnà
beat (v)
borí
beating (n)
lílù
nínà
beautiful (adj)
dídára
lêwà
÷lêwà
r÷wà
beauty (n)
÷ wà
ö«ô
dídára
beaver (n)
éranko bíì öyà
because (conj)
nítorí
nítorítí
become (v)
dé-sí
dídára
bed (n)
ìbùsùn
ìsalë odò
ìrögbökú
àkété
bedding (n)
a«æ ìbùsùn
bedroom (n)
yàrá
iyàrá ìbùsùn
iyëwu
bedtime (n)
àkókò sísùn
alê
ìgbà orun
bee (n)
oyin
kòkòrò oyin
beef (n)
÷ran-màálù
beehive (n)
ilé-oyin
afárá oyin
beer (n)
ætí àgbàdo
ætí òyìnbó
«ëkëtê
beet (n)
ohun ögbìn òyìnbó kan
beetle (n)
öböunbæù n
before (adv)
níwájú
before (conj)
kí ó tó
before (prep)
níwájú
«íwájú
lójú
beg (v)
bëbë
tæræ
«agbe
beggar (n/f)
alágbe
atæræj÷
atúlëj÷
oní-bárà
beggar (n/m)
alágbe
atæræj÷
atúlëj÷
oní-bárà
begin (v)
bërësí
dìde-sí
kôbërë
f÷sëlelë
beginner (n/f)
aláköôbërë
beginner (n/m)
aláköôbërë
beginning (n)
ìbërë nkan
àkôbërë
ì«ëdálë
ìpilë«e
behave (v)
hùwà
behavior (n)
ìhùwàsí
ìwà
ìwá-ayé
ìbêwôsí
behind (adv)
lêhìn
behind (n)
êhìn
behind (prep)
lêhìn
beige (adj)
irú àwö kan
belch (v)
gùfë
rú bí èéfín
belief (n)
ìgbàgbô
believable (adj)
«ègbàgbô
olóòtæ
believe (v)
gbà-gbô
believer (n/f)
onígbàgbô
believer (n/m)
onígbàgbô
belittle (v)
fojú tínrín
gán
fojú kámô
bù-kù
bell (n)
agogo tí nlù
belligerent (adj)
ajagun
olóríkunkun
belly (n)
inú
ikùn
belong (v)
t÷ni
«e t÷ni
tôsí
belongings (n)
ohun ìní dúkìá
t÷ni
ìtôsíni
below (adv)
nísàlë
lábê
lêhìn
below (prep)
ìsàlë
belt (n)
ìgbánú
ìgbàjà
láwàní
öjá àmùrè
bench (n)
íjokòó
ibùjókò
àpapö àwæn adájô
bend (v)
woô
gbún
«êpo
beneath (adv)
nísàlë
lábê
beneath (prep)
ìsàlë
abê
benefactor (n/f)
olóre àánú
oníbu ær÷
olóre ÷ni
atær÷ àánú
benefactor (n/m)
olóre àánú
oníbu ær÷
olóre ÷ni
atær÷ àánú
beneficial (adj)
lérè
«ànfàní
beneficiary (n/f)
ajèrè
alánfàní
beneficiary (n/m)
ajèrè
alánfàní
benefit (n)
èrè
ànfàní
benefit (v)
«e ní rere
«e ní ànfàní
jèrè
bent (adj)
darísí
kædæræ
berry (n)
ëyà èso wêrê kan
ëyà àgbáyun kan
beside (adv)
pëlúpëlú
jú bêë
beside (prep)
pëlúpëlú
jú bêë
besides (adv)
pëlúpëlú
jú bêë
lôdö
lêgbëê
besides (prep)
lêhìnnáà
àtipëlú
besiege (v)
kámô
fi ogun dó tì
best (adj)
dárajùlæ
sànjùlæ
bestow (v)
fi-fún
fi-bùn
fi-jíõkí
bet (n)
ohun iyàn
ohun ìkílè
bet (v)
jiyàn
kílè
betray (v)
tú à«írí
túfó
«òfófó
fihàn
betrayal (n)
ìtúnilá«írí
ìfihàn
ì«íkúpa
better (adj)
dárajù
sànjù
between (prep)
láarín
lágbedeméjì
nínú
beverage (n)
ohun mímu
beware (v)
«ôra
y÷ra
kíyèsára
beyond (adv)
níwájú
níhà öhún
kæjá
beyond (prep)
níwájú
níhà öhún
kæjá
bib (n)
a«æ ìnu ÷nu æmædé
Bible (n)
Bíbélí (mímô)
biblical (adj)
ohun tíí j÷ mô Bíbélí
tìwé Mímô
bicycle (n)
këkê olóògéré
bid (n)
à«÷
fífæwôlé
bid (v)
ná æjà
fi owó lé
fà«÷fún
big (adj)
ñlá
tóbi
gbórin
bigamy (n)
gbígbé ìyàwó míràn láìkæ ìyàwó àkôfê
olóbÍnrin méjÍ
bikini (n)
pátá obìnrin
bilingual (adj)
lí èdè méjì
bill (n)
÷nu «ón«ó
ìwé owó
agogo ÷nu ÷y÷
billiard (n)
irú eré òyìnbó kan
billion (n) (number)
÷gbàágbèje
bin (n)
àpótí ìkópamô
bind (v)
so-pö
dìlù
solókùn
binder (n)
ìdìpô
ìsopö
ìwé èdìdì
binoculars (n)
ëræ ìmútóbi
biologist (n/f)
ömöwé nípa ëdá
biologist (n/m)
ömöwé nípa ëdá
biology (n)
ëkô nípa ëdá
bàyôlógì
bird (n)
÷y÷
abìyê
birth (n)
ìbí
birth certificate (n)
ìwé ìbí
birth control (n)
ògùn ìdíwô æmæbíbí
ètò æmæbíbí
birthday (n)
æjô ìbí
birthmark (n)
àmì ìbí
birthplace (n)
ìlú àbínibí
ìbí
ìbí ÷ni
biscuit (n)
àkàrà dídùn
bishop (n)
oyè olórí àlùfáà
olórí àwæn àlùfáà
bit (n) (horse)
ìjánu ÷«in
bit (n) (piece)
díë
òkèlè
kélekèle
bitch (n) (dog)
abo ajá
bite (n)
ìbù«án
ìbùj÷
bite (v)
gé-j÷
bù-j÷
bù«án
bitter (adj)
korò
kíkorò
bitterness (n)
ìkorò
ìwà kíkorò
bizarre (adj)
«àjèjì
«àbàmì
«àkötún
black (adj)
dúdú
«ú
burú
aláwö dúdú
blackberry (n)
ëyà àgbáyun dúdú kan
blackbird (n)
ëyà ÷y÷ aláwö dúdú kan
blackboard (n)
pátákó-ìköwé
blackmail (n)
ìfinihàn
ì«òfófó ÷ni
blackmail (v)
túfó
«òfófó ÷ni
finihàn
blackmarket (n)
òwò ìlòdì sófin
blacksmith (n)
alágbëd÷
bladder (n)
àpò-ìtö
blade (n) (grass)
koríko
blade (n) (knife)
ojú òb÷
blame (n)
ëbi
ìbáwí
ë«ë
ëgàn
blame (v)
dálêbi
bá-wí
blameless (adj)
láìlêbi
láìlê«ë
láìlêgàn
láìníbàáwí
bland (adj)
jêjê
pëlê
láìládùn
blank (adj) (empty)
lòfo
òfò
blanket (n)
a«æ ìbora
onírun fún òtútù
pòpòkí
blasphemy (n)
örö òdì sí Ælôrun
örö búburú sí ohun mímô
örö àìtô
bleach (n)
èlò ìsæ nkan di funfun
bíbó
bleach (v)
sæ di funfun
bleed (v)
«ëjë
bleeding (adj)
n«e ëjë
blemish (n)
àbùkù
ëgàn
àlébù
àbàwön
blend (n)
ìdàpö môra
ìdàrú
ìdàpö
blend (v)
dàpö môra
dàrú
dàpö
bless (v)
súre fún
bùkún
yìn
blessing (n)
ìbùkún
ire
blind (adj)
fôjú
«ókùnkùn
blindfold (n)
ìdílójú
ìbòlójú
ì«úlójú
blindness (n)
ìfôjú
àìríran
blink (v)
sêjú
wò wêrê
jíwö
fi ojú apákan wò
blister (n)
ìléróró
ówo
wíwú
blizzard (n)
ìjí líle ìgbà òtútù
ìjí yìnyín ní ilë olótùútù
bloated (adj)
wíwú
fífë
block (n)
ìdínà
igi tàbí òkúta
block (v)
sénà
dínà
blockade (n)
ìdènà
ìsénà
blonde (adj)
funfun
fúwô
fúwôfúwô
blood (n)
ëjë
bloodshed (n)
ìta ëjë sílë
ìpànìà
bloody (adj)
÷lêjë
ti ëjë
níkà
tí a fi ëjë yí lára
blossom (n)
ìtànná ewéko
ìtànná igi
blouse (n)
ëwù àwölékè
blow (v)
mí kíkan
fê bí afêfê
tanná
fun ìpè
blubber (n)
örá erinmi
blue (adj)
òféfe
àwö ojú òrun
blueberry (n)
ëyà èso òyìnbó aláwö dúdú kan
blunt (adj)
kúnú
àìmú
lôra
kújú
blush (v)
ti jú
bojújê
mú-rëwësì
blushing (adj)
tí ntijú
tí nbojújê
board (n) (director)
ögá ìgbìmö pàtàkì
board (n) (wood)
apàko
board (v) (ship)
wæ-ækö
boast (v)
yin ara ÷ni
halë
yangàn
lérí
boastful (adj)
níyangàn
onífáàrí
nìfúnnu
níhàlë
boat (n)
ækö
ækö-ìgbájá
ækö kékeré
bodily (adj)
ti ara
body (n)
ara
body guard (n)
ë«ô
bog (n)
÷rë
ìrà
pötöpôtô
boil (v)
boiler (n)
ìkòkò nla ìse omi
àgbá ìbomi
àgbá omigbígbóná
bold (adj)
láìyá
lasasa
gbóíyà
gáàdàgbà
bolt (n)
ìdábú ìlëkùn
ikere ìlëkùn
ëdìn àrá
æfà
bomb (n)
àfönjá
ajónirun
àdó-ikú
bomb (v)
wôn àdó- ikú
já àfönjá lù
jó ní run
bomber (n)
ækö òfúrufú tí njá ajónirun
ækö àdó- ikú
bombing (n)
jíjónirun
bond (n) (bank)
ìwé àdéhùn ìsanwó
ìwé àdéhùn «i«e õkan
bond (n) (together)
ìdè
ìdàpö
bondage (n)
oko ÷rú
ìsinrú
bone (n)
egungun
ikere ìlëkùn
bone marrow (n)
ëjë inú egungun
bonnet (n) (car)
ìderí ëræ môtö ayôkêlê
bonus (n)
ëbùn
book (n)
ìwé
bookcase (n)
àpótí ìwé
p÷p÷ ìwé
bookkeeper (n/f)
oní«irò owó
alábójútó ìwé ì«irò owó
bookkeeper (n/m)
oní«irò owó
alábójútó ìwé ì«irò owó
booklet (n)
ìwé kékeré
bookstore (n)
ilé-æjà ìwé
boost (n)
ìfikún
ìbísi
boost (v)
sæ di púpö
bísi
fikún
boot (n) (car)
àyè ÷rù lêhìn ækö ayôkêlê
boot (n) (shoe)
bàtà
border (n)
àlà
etí
ëbà
ìpínlë
bore (v)
wa kòtò
dá-lu
dá lágara
dá ihò sí
boredom (n)
agara
boring (adj)
alágara
born (adj)
borrow (v)
tæræ
wìn
boss (n/f)
ögá i«÷
boss (n/m)
ögá i«÷
bossy (adj)
kanra
oníkanra
botany (n)
ëkô ögbìn
both (adj)
méjèjì
both (pron)
méjèjì
bother (n)
ìyælênu
wàhálà
ìdàlámùú
bother (v)
yælênu
dàmú
bottle (n)
ìgò
bottom (n)
ìsàlë
ìpìlë
ìdí
bottomless (adj)
láìní ìsàlë
boulder (n)
okúta nlá ribiti
bounce (v)
halë mô
boundary (n)
àlà
òpin
ìpínlë
boundless (adj)
láìlópin
láìní àlà
bow (n) (greeting)
ìt÷ríba
títúbà
bow (n) (ribbon)
ondè ÷lêwà
àlôpö okùn ÷lêwà
bow (n) (ship)
iwájú ækö nla ojú omi
bow (n) (weapon)
æfà
bow (v)
t÷ríba fún
bërë
túbà
bowl (n)
æpôn
àwo kòkò
àwo
abô
box (n)
àpótí
boxer (n)
afë«êjà
akinilêsë
akánnilê«ëê
boy (n)
æmækùnri n
boyfriend (n)
örê ækùnrin
bra (n)
a«æ ìkômú
kômú
brace (n) (medical)
oñdè fún ìwòsàn dídá ëyà-ara
brace (n) (technical)
èlò onírin tí ñmú nkan dúró dájú
bracelet (n)
ìgbàwô
ëgbà ærùn æwô
bracket (n) (letter)
àmì àkómô
brag (v)
lérí
halë
«efêfê
fônnu
braid (n)
irun dídì
kókó
ìwun
ìhun
braid (v)
wún
dirun
hun
brain (n)
æpælæ
mùdùnmúdùn orí
ægbôn
brainwash (v)
tànj÷
brake (n)
ìdádúró
ìjánu këkê
ìjánu ækö
brake (v)
dádúró
branch (n) (company)
ëyà ÷gbê pàtàkì
branch (n) (tree)
ëkà igi
brand (n) (animal)
ìdá ÷ranko
brand (n) (product)
àmí ara æjà títà
brand (v)
sàmí sí
brandy (n)
irú ætí gbígbóná kan
brass (n)
id÷
brave (adj)
láíyà
gbójú
gbóìyà
akinni
bravery (n)
ìgbóìyà
ìgbójú
bread (n)
àkàrà òyìnbó
onj÷
búrêdì
break (n) (bone)
dídà egungun
break (n) (rest)
ìsimi
break (v)
«ê
simi
breakable (adj)
tí ó lè dá
tí ó lè fô
nífífô
breakdown (n) (object)
àì«í«ê
ìbàjê
breakdown (n) (person)
di aláìsàn
ìbarajê
ì«erëwësì
breakfast (n)
onj÷ òwúrö
breakthrough (n)
ìlàdì
ìyærísí
àwárídìí
èso
breakwater (n)
önà fún ìdíwô ìbìlù omi
breast (n)
æmú
æyön
breath (n)
ëmí
breathe (v)
breathless (adj)
láìlèmí
mí hêlêhêlê
h÷r÷huru
breed (n)
ëyà
irú
breed (v)
lóyún
«e ìtôjú
breeding (n)
«í«e bíbí tàbí títô ÷ranko fún títà
breeze (n)
afêfê jêjê
atêgùn
ìjà
brew (v)
pæntí
dìmölù
brewery (n)
ilé ìpæntí
ibi ìpæntí
bribe (n)
àbëtêlë
bribe (v)
b÷ àbëtêlë
«àbëtêlë
bribery (n)
gbígba àbëtêlë
brick (n)
amö sísun
bride (n)
ìyàwó
bridesmaid (n)
÷gbê ìyàwó
æmæ ìyàwó
bridge (n)
afárá
brief (adj)
kúkúrú
«êkí
kíún
«ókí
briefcase (n)
àpótí ìwé olùkô tàbí agb÷jôrò
briefing (n)
ìsæní«ókí
örö «okí fún ìgbìmö
briefly (adv)
láìfa örö gùn
ní «ókí
láìfàgùnlætí
brigade (n)
÷gbê æmæ-ogun ÷lêsin tàbí ÷lêsë
bright (adj)
tan ìmôlë
dídán
gbôn
brilliant (adj)
títànsàn
dídán mönà
lóye
jöjö
brim (n) (cup)
etí ago
etí ohunkóhun
brim (n) (hat)
etí àk÷të
bring (v)
mú-wá
gbé
fà-wá
brittle (adj)
rírún wóm
rærùn láti
yá-fô
broad (adj)
níbu
gbæræ
fêrë
broadcast (n)
fifún kákìri
broadcast (v)
fún kákìri
broaden (v)
sæ di gbígbæræ
brochure (n)
ìwé ìpolówó
broke (adj) (money)
láìlówó lôwô
tálákà
broke (adj) (object)
broken (adj)
fífô
broker (n)
alágbàtà
ælôfà
bronze (n)
àdàlú bàbà àti tánganran
brooch (n)
ìkótí
ohun ö«ô tí obìnrin nfí mú a«æ
brook (n)
odò «í«àn kékeré
broom (n)
ìgbálë
æwö
àlë
brother (n/o)
arákùnrin àgbà
ëgbôn ækùnrin
brother (n/y)
arákùnrin àbúrò
àbúrò ækùnrin
brother-in-law (n) (h/o/b)
arákùnrin ëgbôn ækùnrin ækæ ÷ni
brother-in-law (n) (h/o/s/h)
arákùnrin ækæ ëgbôn obìnrin ækæ ÷ni
ëgbôn obìnrin ækæ ÷ni
brother-in-law (n) (h/y/b)
arákùnrin àbúrò ækùnrin aya ÷ni
brother-in-law (n) (h/y/s/h)
arákùnrin ækæ àbúrò obìnrin ækæ ÷ni
brother-in-law (n) (w/o/b)
arákùnrin ëgbôn ækùnrin aya ÷ni
brother-in-law (n) (w/o/s/h)
arákùnrin ækæ ëgbôn obìnrin aya ÷ni
brother-in-law (n) (w/y/b)
arákùnrin àbúrò ækùnrin aya ÷ni
brother-in-law (n) (w/y/s/h)
arákùnrin ækæ àbúrò obìnrin aya ÷ni
brown (adj)
irú àwö kan
àwö dúdú
bruise (n)
ìtërê
ìfarapa
ægbê
brush (n)
ohun ìyarun
æwö
igbó
brush (v)
fi æwö gbön
nù gbönnù
brutal (adj)
rorò
níkà
bí ÷ranko
brutality (n)
ìrorò
ìkà
ìwà ÷ranko
bubble (n)
ëtàn
ìtànj÷
abà tí kò múrô
bucket (n)
páánù
garawa
buckle (n)
ìdè
ìfihá
buckle (v)
fihá
múra sílë
bájà
bud (n)
èèhù ohun ögbìn
ìrudi
bud (v)
rudi
Buddhism (n)
ësìn ènìà ilë ìlá òrùn bíi Indíyà
ësìn òrì«à Búdà
Buddhist (n/f)
÷lêsìn òrì«à Búdà
Buddhist (n/m)
÷lêsìn òrì«à Búdà
budget (n)
àpapö nkan
ìwé ìròhìn owó
ìwé ìtò orí«irí«i
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com