© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com
C

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cabbage (n)
ëfó òyìnbó
cabin (n)
yàrá inú ækö
yàrá
àgö
cabinet (n) (government)
ìgbìmö ìjæba
cabinet (n) (storage)
àpótí ohun ö«ô
cable (n)
ækùn tàbí ëwön ìdákö dúró
cactus (n)
igi ærô
cadet (n/f)
àbúrò
akêëkô ní ilé ëkô æmæ-ogun
cadet (n/m)
àbúrò
akêëkô ní ilé ëkô æmæ-ogun
café (n)
ilé ìj÷un
caffeine (n)
èlò kíkorò inú obì
èlò ìmu kánilára
èlò ìrúsókè ara
cage (n)
ilé ÷iy÷
àgö
kuku
cake (n)
akara didun oyinbo
ole
moinmoin
calcium (n)
ògùn ìmún egungun lágbára
ohun éló pàtàkì tí mb÷ nínú ilë
calculate (v)
«írò
calculation (n)
ì«irò
kíkà
calculator (n)
ëræ ì«irò
calendar (n)
ìwé ìkaye o«ù/ösë/àti æjô nínú ædun
calf (n) (animal)
æmæ màálù
ogodo
calf (n) (leg)
i«u ÷së
call (n) (contact)
ìpè
call (n) (telephone)
bíbásörö lórí ëræ
pípè lórí ëræ ìsörögbésì
call (v) (contact)
call (v) (name)
call (v) (telephone)
të lágogo
na ohùn sí
calm (adj)
ìdákê
íparôrô
ìrölè
calm (v)
rælë
dákê
calmness (n)
ìdákêjêjê
ìdákê rôrô
calorie (n)
ìwön ìfúni lágbára àti ànfàní inú onj÷
camel (n)
ràkùnmí
ibakasie
camera (n)
ëræ ìyàwòrán
camouflage (n)
ìfarapamô
abadeni
camouflage (v)
farapamô
badeni
camp (n)
ibùdó
bùdó
àgö
camp (v)
bùdó
campaign (n)
papa nla
ìgbà ogun
«á ogun
«á ötë
campsite (n)
ibùdó
àgö
campus (n)
ægbà
ægbà nlá ilé ìwé
can (n)
agolo
páánú
tanganran
can (v) (able)
lè «e
lágbára
can (v) (allow)
canal (n)
odó lílà
cancel (v)
nù-kúrò
pa-ré
cancellation (n)
ìparê
ìnùkúrò
ìsædòfo
cancer (n)
akan
alakasa
àrùn búburú kan
candid (adj)
dájú
lótítô
láì«ëtán
lódodo
candidate (n/f)
ênití nfê wæ inú ÷gbê tàbí i«ê
candidate (n/m)
ênití nfê wæ inú ÷gbê tàbí i«ê
candle (n)
àbêlà
fìtítà
candy (n)
ohun àdídùn
cane (n)
æparun
canister (n)
agolo
pánù
cannibal (n)
ajënìà
cannibalism (n)
jíj÷ ènìà
ìwà jíj÷ ènìà
cannon (n)
ìbæn nlà
àgbá
canoe (n)
ækö
ækö wétè
ìgbájá
canoe (v)
wa-ækö
wakö
canopener (n)
ëræ tàbí öb÷ ì«í agolo
canopy (n)
àtíbàbà
ìborí
a«æ tí a ta sórí ìbùsùn
canteen (n) (water)
agolo kékeré ìræmisí
agolo ìræmisí àwæn æmæ ológun
canvas (n) (cloth)
a«æ aláìkúná
ìgbòkun
canvas (n) (painting)
ìgbòkun ìkun àwòrán
canyon (n)
ilë jíjìn láarín òkè méjì
cap (n) (cover)
ìderí
cap (n) (hat)
fìlà
ìborí
cap (n) (lid)
ìderí
æmærí
capability (n)
agbára
àyè
capable (adj)
to
ìlè«e
lágbára
lóye
nípá
capacity (n)
agbára
ipá
àyè
cape (n) (area)
«ón«ó ilê tí ó yærí sínú omi
cape (n) (clothing)
ìlékè a«o
ìpèlé
ëwù èjìká
capital (n) (city)
olórí
ilë olórí ìjæba
ìlù æba
olú ìlú
capital (n) (money)
òkòwò
owó-ìlélë
capitalism (n)
nípa «í«e òwò
ohun òkòwö
capitalist (n/f)
olówó
ælôrö
capitalist (n/m)
olówó
ælôrö
capitulate (v)
jölôwæ lêhìn àdéhùn
túnbá pëlú àjæsæ
capsize (v)
dojúbolë
ri ækö
dojúdé
yípo
captain (n)
olórí ÷gbê
ögákö
ögágun
balógun
captive (adj)
ìgbèkùn
ondè
÷lêwön
captive (n/f)
÷rú
÷lêwön
captive (n/m)
÷rú
÷lêwön
captivity (n)
oko-÷rú
ìkólêrú
capture (v)
mú lêrú
fi agbára
car (n)
ækö aláfê
këkê
môtò òrénté
caravan (n) (vehicle)
÷gbê ækö aláfê
carbon (n)
èkuru dúdú inú ilë
èfín dúdú tí yæ ní ìdí môtò
carburettor (n)
ëræ tí mú ækö rìn
ëræìdákörì n
carcass (n)
òkú ènìà
òkú ÷ran
card (n)
ìwé p÷l÷b÷
cardboard (n)
pálí
care (n)
ìtôjú
àbójútó
áájò
àníyàn
career (n)
I«é
ìgbé aiyé
carefree (adj)
láìníyàn
careful (adj)
kún fún àníyàn
«ôra
careless (adj)
aláìníyàn
àìbìkítà
aláfara
àìfarabalë
wàdùwàdù
carelessness (n)
áfara
àìbìkítà
àìwolë
caress (n)
ìfàmôra
ìkê
ìgbàmôra
ìfæwôpalár a
caress (v)
fàmôra
kíkê
gbà-môra
fæwô- palára
cargo (n)
÷rù ækö
carnage (n)
ìwôpö òkú ènìà
ìpakúpa
ìpànìà púpö lógun
carnation (n)
irú òdòdó kan
carnival (n)
ibi æjà ìdárayá
carp (n)
ìjiyàn
ìríwísí
ìbáwí
irú ÷ja kan
carpenter (n)
gbênàgbênà
oní«ænà igi
afági
carpentry (n)
i«ê igi
i«ë gbênàgbênà
carpet (n)
a«æ wúwo ìtêsílë
a«æ ìbùsùn
carriage (n)
këkê ÷lê«in
ìwà
ì«esí
carriageway (n)
önà têrê këkê ÷lê«in
carrier (n) (disease)
kòkòrò tí nmú àrùn tàn
carrot (n)
ohun ògbìn kan
carry (v)
gbé
pön
cart (n)
këkê ÷rù ÷lêsë méjì
cartilage (n)
òkérékèré
carton (n)
pálí
cartoon (n)
àwòrán àrofö
cartridge (n)
àpótí æta ìbæn
carve (v)
gbê
fín
kun
carving (n)
gbìgbêgilére
kíkun
fífín
ohun fífín
case (n) (box)
àpótí
àkö
case (n) (law)
÷jô
ìbáwíjô
cash (n)
owó
cash (v)
«ê-owó
lo ipò
cashier (n/f)
onítôjú owó
aköwé tí nsan owó
cashier (n/m)
onítôjú owó
aköwé tí nsan owó
casino (n)
gbàngàn têtê
casket (n)
pósí
àpótí kékeré
cast (v) (metal)
dá àgbëd÷
castle (n)
ààfin
ilé ì«ô
castrate (v)
të ní ödá
të ní bààfin
casual (adj)
alábàápàdé
àìronú têlë
casualty (n/f)
÷ní farapa
÷ní kú lójú ìjà
casualty (n/m)
÷ní farapa
÷ní kú lójú ìjà
cat (n)
ológìní
ológbò
catalog (n)
ìwé orúkæ
ìwé ìpolówó æjà
catastrophe (n)
ìparí àìdára
àyàlù
ìjàmbá
òpin öràn
wàhálà
catch (v)
dá-dúró
rámú
hán
gán
category (n)
ëyà
cater (v)
pèsè
onj÷
caterpillar (n)
öökùn
kòkòrò
cathedral (n)
ilé ìjôsìn nlá
Catholic (adj)
ësìn ti ènìà gbogbo
ti àgbáiyé
ti ìjæ Àgùdà
Catholic (n/f)
onígbàgbô ësìn ti ènìà gbogbo
Catholic (n/m)
onígbàgbô ësìn ti ènìà gbogbo
cattle (n)
÷ran ösìn
cauliflower (n)
ohun ögbìn òyìnbó kan
cause (n)
ìdí
ìtorí
cause (v)
dá sílë
mú «e
bá wá
caution (n)
ìwòye
ægbôn
àkíyèsí
ìkílö
ì«ílétí
ësö
cautious (adj)
ní«æra
níwòye
cavalry (n)
ogun ÷lê«in
cave (n)
ihò nínú àpáta
ihò inú ilë
cavern (n)
ihò nísàlë ilë
cavity (n) (tooth)
ihò inú ehín
cease (v)
dáwôdúró
wawô
«íwô
dêkun
dàbö
cedar (n)
igi òpepe
ceiling (n)
òkè àjà
àjà ilé
celebrate (v)
«èrántí
kókìkí
«ædún nkan
«ènáwó
celebration (n)
ay÷y÷ ìnáwó
ìyìn
ìrántí
à«à
celery (n)
ohun ögbìn òyìnbó kan
celibacy (n)
wíwà ní àpôn
àìyígbéyàw ó
«í«apôn
cell (n) (body)
ëyà-ara
cell (n) (prison)
ægbà ëwön
cellar (n)
yàrá ísàlë ilé
ibi àpamô nkan nísàlë ilé
cement (n)
amö líle
cemetery (n)
ìtê òkú
ibi ìsìnkú
ìtê
censor (n)
ìbáwí
censorship (n)
ìbáwí
censure (v)
bá-wí
census (n)
kíkaye ènìà ìlú
center (n)
àárín
agbedeméjì
centimeter (n)
irú ìwön kan
centipede (n)
öökùn
tani-«ánko
central (adj)
láarín
lágbedeméj ì
centralize (v)
«e sí àárín
fi sí agbedeméjì
century (n)
ægôrun ædún
ceramic (adj)
ohun èlò amö
cereal (n)
irú onj÷ àárö kan
ceremonial (adj)
«í«e àpéjæ
«í«e ìsìn
ceremony (n)
ì«e ìsìn
àmì òde ti ìsìn
ato
certain (adj)
dájú
certainly (adv)
dájú-dájú
láìsí àníàní
nítòótô
dandan
certainty (n)
ìdánilójú
àì«iyèméjì
certificate (n)
ìwé èrí
ohun ërí
certification (n)
íjêërísí
certify (v)
jêërí
ròhìn
mú dájú
chain (n)
ëwön
chain reaction (n)
ìkælura-àdëhìnbö
chair (n)
ága
ìjoökó
chairman (n)
aláàga
olórí àjæ
olórí àpéjæ
chalk (n)
÷fun
challenge (n)
ìpèníjà
ìfìjàlö
ìtôniníjà
ìfòláyà
challenger (n/f)
olùpeniníjà
apeniníjà
challenger (n/m)
olùpeniníjà
apeniníjà
challenging (adj)
tí npèníjà
tí nfì jàlö
chamber (n)
iyàrá
ìyëwù
champagne (n)
orúkæ ætí líle kan
champion (n/f)
ögágun
oní«êgun
ató-pa- lôtö
a«ájú ìjà
champion (n/m)
ögágun
onisegun
ato-pa- loto
asaju ija
championship (n)
ì«e ögágun
«í«e a«ájú ìjà
chance (n)
àyè
alábàápàdé
èsì akæsëbá
arìnkò
chancellor (n)
a«íwájú
olórí ilé-ëkô gíga
aköwé nílé ÷jô
amòfin
change (n) (alteration)
ìyípadà
ìparadà
change (n) (money)
pàrö owó
ìpàrö
change (v) (alter)
yípadà
paradà
change (v) (money)
«ê-owó
pàrö
changeable (adj)
ít nyípadà
tí n«e pà«ípàrö
channel (n) (television)
ëræ àwörán
t÷lefísön
channel (n) (water)
ìsàlë odò
chaos (n)
ìdàrúdàpö
tëmbëlëkún
júujùu
chaotic (adj)
ní rúdurùdu
chapel (n)
ilé Ælôrun kékeré
chaplain (n)
oníwàásù ní ilé Ælôrun
oníwàásù ÷gbê àwæn æmæ-ogun
chapter (n) (book)
orí ìwé
ìpín ìwé
character (n/f) (person)
ìwà
orúkæ
ènìà
character (n/m) (person)
ìwà
orúkæ
ènìà
characteristic (adj)
ti ìwà
charcoal (n)
èédú igi
charge (n) (expense)
ìdíyelé
ìnákúnàá
charge (n) (law)
ësùn
ìlö
ìfisùn
charge (v) (battery)
fún-lágbára
charge (v) (expense)
díyelé
«e ìnákúnàá
charge (v) (law)
kà sí lôrùn
fisùn
charge (v) (military)
ìpà«÷ fún
charity (n)
ìfêni
ær÷-àánú
ìyônu
ohun-ær÷
charm (n)
òògùn
oñdè
tírà
ògèdè
ìfàyà
charming (adj)
nífàyà
nífaláyà
tí ó wu ni
chart (n)
ìwé àwòrán àp÷r÷
charter (v)
háyà
chase (v)
lépa
chat (n)
ìrégbè
ìbásörö
chat (v)
bá-sörö
wírèégbè
chauffeur (n)
ò«ì«ê tí nwa ækö ayôkêlê
awækö
dírêbà
cheap (adj)
wôpö
àìwôn
àìníyelórí
cheat (v)
rê-j÷
yànj÷
tàn-j÷
check (n) (control)
ìdádúró
ìkíwô
check (n) (money)
iwe ìgbowó ní bánkì
check (v)
dá-dúró
kí-wô
checkpoint (n)
ibi ìdánidúró lêëbá önà
checkup (n)
àtúnwò
àtúnyëwò
cheek (n)
ërëkê
cheer (n)
ìmúninínúdùn
ayö
ìtúraká
cheer (v)
gbà-níyànjú
mútújúká
múnínúdù n
múlárayá
cheerful (adj)
dídárayá
tújúká
lôyàyà
cheese (n)
wàràkàsì
cheetah (n)
÷ranko ìgbê kan
chef (n/f)
÷nití tí n«e ónj÷ fún àgbájæ
olónj÷
chef (n/m)
÷nití tí n«e ónj÷ fún àgbájæ
olónj÷
chemical (adj)
ti èlò àfægbôn dá
chemical (n)
èlò ìpìlë tí a fi nmú ohun míràn jáde
chemist (n/f)
apògùn
elégbògi
chemist (n/m)
apògùn
elégbògi
chemistry (n)
irú ëkô kan
cherry (n)
irú èso òyìnbó kan
chess (n)
irú eré kan tí àñta lórí æpôn
chest (n) (body)
àyà
ìgë
chest (n) (box)
àpótí
chew (v)
fi ehín rún
rún lênu
chewing gum (n)
ohun ìpanu aládùn
chicken (n)
adì÷
æmæ adìe
chickenpox (n)
æfà «öpönná
ilëgbôná
chief (n) (leader)
a«íwájú
olórí
olú
ögá
alákòóso
chief (n) (tribe)
olórí
olóyè pàtàkì
chiefly (adj)
ní pàtàkì
child (n)
æmæ
èwe
æmædé
childbirth (n)
ìbímæ
childhood (n)
àkókò æmædé
ìgbà èwe
childish (adj)
ì«e æmædé
bí æmædé
bí èwe
chimney (n)
ihò èéfín
chimpanzee (n)
irú öbæ kan
chin (n)
ìgbön
àgbön
china (n)
àwo alámö
ohun èlò tí a fi amö «e
China (n)
ìlú ilê àwæn Sainí
chip (n) (glass)
ërún wíníwíní
chip (n) (rock)
ërún òkúta
chip (n) (wood)
ërún igi
chip (v) (wood)
«e êrún igi
gé igi sí wêwê
chisel (n)
ohun èlò onírin tí a fi ngbê igi
chocolate (n)
kòkó lílö tí a fí ñpanu
choice (n)
yíyàn
à«àyàn
ayò
choir (n)
÷gbê akærin
choke (v)
fún lôrùn
há lôfun
cholera (n)
irú àrùn kan
kôlêrà
choose (v)
yàn
«à
chop (v)
gé wêwê
gé pópòpó
choppy (adj)
àìdán
chopsticks (n)
igi àgúnj÷
chord (n) (music)
okùn dùrù
chorus (n)
÷gbê orin
Christ (n)
Krístì
Christian (n/f)
onígbàgbô ësìn ti enìà gbogbo
æmæ-ëhìn Krístì
Christian (n/m)
onígbàgbô ësìn ti enìà gbogbo
æmæ-ëhìn Krístì
Christianity (n)
ìsìn Krístì
Christmas (n)
æjô ìbí Krístì
chronic (adj)
pípê títí
di àrùn
di bárakú
chronicle (n)
ìwé ìtàn
ìròhìn
chronological (adj)
lês÷s÷
chunk (n)
ì«ù
church (n)
ilé ìjôsìn
ilé Ælörun
ìjæ onígbàgbô
churchyard (n)
ægbà ilé ìjôsìn
chute (n)
ihò alágolo nlá
cigar (n)
tábà
sìgá
cigarette (n)
tábà inú ewé
sìgá
cinema (n)
àwòrán tí nrìn
ilé àwòrán tí nrìn
cinnamon (n)
èso igi gbígb÷ olórùn fírínfírín kan
circle (n)
àyíká
òrùka
òbìrìkìtì
circle (v)
yíká
circuit (n)
ìyíká
circular (adj)
bí òbìrìkìtì
kibiti
kiribiti
circulate (v)
tàn-yíkà
mú yí káà kiri
rìn yíká
rò yíká
circulation (n) (body)
ì«ànyíkà
«í«àn ëjë yíkà ara
circumcise (v)
kænílà
kælà-fún
dákó-fún
circumference (n)
ìyíká
circumstances (n)
öràn
ohun «í«ë
circumstantial (adj)
ní alábáápàdé
ìfihàn kíníkíní nípa bí nkan ti læ sí
circus (n)
ibi eré ìdárayá tí àwæn ÷ranko ñpidán
citation (n) (ticket)
ìwé ìkìlö
cite (v) (law)
pò-fin
citizen (n/f)
ará ìlú
onílùú
aráalë
citizen (n/m)
ará ìlú
onílùú
aráalë
citizenship (n)
nípa ará ìlú
dídi ará ìlú
city (n)
ìlú
ìlúnlá
city hall (n)
gbàngàn ìdájô
gbàngàn ìlú
ìtê ìjæba
civil rights (n)
ëtô sí ènìà
ìlòsí ènìà
ìwà ìmæ-ëy÷ sí ènìà
civil servant (n/f)
oní«ê ìjæba
civil servant (n/m)
oní«ê ìjæba
civil service (n)
I«ê ìlú
civil war (n)
ìjà abêlë
ìjà-ìlú
ìjà ìgboro
civilian (n)
ará ìlú
civilization (n)
ìlàjú
civilized (adj)
ölàjú
claim (n) (law)
ìbéèrè ohun tí ì«é t÷ni
claim (v) (law)
béèrè ohun tí ì«é t÷ni
claimant (n/f)
÷nití ó pe nkan ní tirë
claimant (n/m)
÷nití ó pe nkan ní tirë
clam (n)
irú ìgbín kan
ìgbín ösà aláìníkarahun
clamp (n)
oñdè onírin
clamp (v)
dè-môle
clan (n)
ìdílé
ëyà
clap (n)
ìró àtêwô
clap (v)
pàtêwô
clapping (n)
pípàtêwô
clarification (n)
ìsædi mímö
ì«elàjú
«í«e àlàyé
clarify (v)
«àlàyé
sædi mímö
mú kí ó
clarity (n)
dídá «áká«áká
clash (n)
ariwo nlá
ìkælura
clash (v)
kæ-lura
clasp (n)
dìmú «in«in
ìdìmú
ìkó
ìwö
class (n) (type)
÷gbê
class (v)
tò lês÷
classical (adj)
tí ó lêgbé
tí ÷lêgbê gíga
classification (n)
ìtò lêgb÷gbê
ìtò lôwöôwô
classify (v)
«e létò létò
tò lêgb÷gbê
lôwöôwô
clause (n)
gbólóhùn
örö kan
claw (n)
èkánná ÷së ÷iy÷ tàbí ÷ranko
clay (n)
amö
clean (adj)
àìní àbawön
láìléérí
dá «áká
môtótó
clean (v)
wë-mô
cleaner (n) (substance)
ohun èlò wíw÷ èérí
cleaning (n)
ìtôjú
cleanliness (n)
ìmô-tótó
clear (adj)
láìsí àbawön
mô-tótó
môjú
dá-«áká
môlë
láìlábùkù
clear (v)
hàn láì«eyèméjì
mú-dán
mú-kúrò
gbá-mô
palèmô
clearing (n)
ìpalëmô
ìmúkúrò
ìkókúrò
clergy (n)
àlùfáà ìjæ
clerk (n/f)
aköwé
clerk (n/m)
aköwé
clever (adj)
öjögbôn
gbígbôn
onímòye
lórí
lôpælæ
client (n/f)
abëwë alágbàwí
÷lêjô
client (n/m)
abëwë alágbàwí
÷lêjô
clientele (n)
oníbàárà
cliff (n)
bèbè òkúta
climate (n)
afêfê ilë
àkókò
ìgbà
climax (n)
òpin
«ón«ó
climb (v)
gùn
gòkè
pôn
climber (n/f)
÷nití ngun òkè
climber (n/m)
÷nití ngun òkè
cling (v)
somô
wà mô
fà-mô
römô
clinic (n)
ilé ìtôjú orí«irí«í ààrùn
clinical (adj)
níwà ìmôtótó
nípa ìtôjú ààrùn
clock (n)
agogo
clockwise (adv)
bí agogo
close (adj)
nítòsí
lêbàá
ödö
close (adv)
súnmô
close (v)
padé
closed (adj)
títì pa
closely (adv)
tímôtímô
môtí môtí
pêkípêkí
súnmôra típêtípê
closet (n)
yàrá-ìkökö
kôlôfín
closure (n)
ìparí
òpin
cloth (n)
a«æ
a«æ wíwun
a«æ ìbora
clothe (v)
wö-la«æ
fibò
nà-bò
clothing (n)
ohun wíwö
a«æ wíwö
cloud (n)
ìkúùkù
àwö-sánmà
ojú örun
ojú--sánmà
cloudy (adj)
gùdëgùdë
«ú gùdë
clove (n)
ohun ögbìn olóòrùn dídùn
clover (n)
ìlà
ìpín
ëlà
clown (n)
aláwàdà
oníyëyê
club (n) (place)
ilé ìpàdé ÷gbê
club (n) (stick)
kùmö
ögæ
clue (n) (idea)
amönà
iyé inú
òye
clump (n)
ebè
clumsy (adj)
pagunpagu n
clutch (v)
díwô
dìmú
jágbà
bôsí
clutter (n)
aláìtò
coach (n) (train)
këkê olójú irin
coach (n/f) (trainer)
olùkô
coach (n/m) (trainer)
olùkô
coal (n)
÷yìn iná
èédú
coalition (n)
ìdàpö
ì«ökan
coarse (adj)
«àìkúná
«aláìgbôn
gö «ákí«ákí
coast (n)
etí òkun
agbègbè
ìgbèríko
coat (n) (animal)
awæ ÷ranko
coat (n) (clothing)
a«æ ìlékè
ëwù àwölékè
coating (n)
ìlékè
èpo
ìbora
cobweb (n)
okùn alántakùn
cockpit (n)
àyè ìjókòó atukö ækö òfúrufú
cockroach (n)
áyán
cocoa (n)
kòkó
coconut (n)
àgbæn
cocoon (n)
ewuruku
ekùkù
cod (n)
irú ÷ja kan
code (n)
àkôjæ òfin
ènà
kóòdù
coerce (v)
«àkóso
fagbára «e
fi agbára
coffee (n)
ohun mímu
coffin (n)
pósí
coin (n)
owó
coincide (v)
«e dédé
bá-mu
«e-gêê
«e kòngê
coincidence (n)
ì«edédé
arobade
ì«egêê
ì«ekòngê
ìkæsèbá
cold (adj)
tutù
cold (n) (illness)
àmôdi
cold (n) (temperature)
òtútù
collaborate (v)
«e-pö
collaboration (n)
ì«epö
ajùmö«epö
collapse (v)
wó lulë
bô sílë
«e àìlera
di asán
collar (n)
a«æ ì«ö«ô têré
collarbone (n)
egungun tó dé èjìká
collateral (n)
adáwìn
ohun ìdógó
ìlélë
colleague (n/f)
÷gbê
alábàá«e
÷lêgbê
colleague (n/m)
÷gbê
alábàá«e
÷lêgbê
collect (v)
kójæ
«àjæ
gbájæ
dá-jæ
collection (n)
ìkójæpö
ì«àjæ
college (n)
ilé-ìwé gíga
collide (v)
kælura
dìgbòlù
collision (n)
ìkælura
ìdìgbòlù
colonel (n)
ögágun àgbà
colonize (v)
t÷ ìlú dó
mú-lêrú
colony (n)
ìlú tí a të dó
color (n)
àwö
ìrí
ìwö
önà
colorful (adj)
aláwö
ælônö
colt (n)
æmæ ÷«in
æmæ kêtêkêtê
agódóngbó
column (n) (building)
ìlà
öwön
comb (n)
òyà
ògbè ori àkùkæ
comb (v)
combat (n)
ìjà
ìdèlônà
combat (v)
dèlônà
dojújàkæ
combination (n)
÷gbê
ìmöpö
ìkójæpö
àjùmö
àkópö
àdàpö
combine (v)
dà-pö
rê-pö
come (v)
súnmôdö
comedian (n/f)
aláwàdà
a«àwàdà
oníyëyê
apanilêërín
comedian (n/m)
aláwàdà
a«àwàdà
oníyëyê
apanilêërín
comedy (n)
àwàdà
yëyê
comet (n)
ìràwö
ìràwö ojú örun
ìràwö onírù
comfort (n)
ìtùnú
ìtura
ìræra
ìp÷
comfortable (adj)
níræra
nítùnú
comic (n/f)
apanilêërín
comic (n/m)
apanilêërín
comical (adj)
npanilêërín
comma (n)
àmì ìdádúró
command (n)
à«÷
àkóso
ìjánu
command (v)
pà«÷
«àkóso
ko ni nijanu
commander (n)
olórí
alákòóso
alá«÷
commandment (n)
òfin
commence (v)
bërë
pilë
commend (v)
yìn
yêsí
commendable (adj)
ìyìn
commendation (n)
ìyêsí
ìyìn
comment (n)
ìlàdì
ìtumö
àsæyé
comment (v)
làdì
túmö
sæ àsæyé
commentary (n)
ìwé ìtumö
ìwé ìlàdì
ìwé àsæyé
commerce (n)
ì«òwò
owó
commission (n)
ìfifúnni
à«÷
I«ê
èrè
commit (v) (crime)
rú ofin
commitment (n)
ìlérí
committee (n)
àjæ ìgbìmö
÷gbê
common (adj)
wôpö
bákannáà
ti gbogbo ènìà
commotion (n)
ìrúkèrúdò
commune (n)
ìjùmöpö
communicate (v)
sæ-fún
fi-hàn
fi-fún
jùmö bá«epö
köwé
communication (n)
örö
ìfifún
ìköwé
communion (n)
ìdàpö
«ökan
Onjê-alê Olúwa
communism (n)
nípa ìdàpö
«í«ökan
communist (n/f)
alájægbé bùkátà
communist (n/m)
alájægbé bùkátà
community (n)
ará ìlú
÷gbê
commute (v)
rin önà jínjìn læ sí ibi I«ê
compact (adj)
lëmôra
faramôra
dìlù
«in«in
wàpö
companion (n/f)
÷lêgbê
ojúgbà ÷nìkejì
ögbà
companion (n/m)
÷lêgbê
ojúgbà ÷nìkejì
ögbà
companionship (n)
ti ÷lêgbê
àjærìn
company (n) (business)
÷gbê
company (n) (military)
÷gbê æmæ ogun
company (n) (social)
÷gbê
àjæ
comparable (adj)
tí a lè fi wéra wæn
tí a lè fi wé
compare (v)
fiwé
fiwéra
comparison (n)
àfiwéra
ìfiwéra
ìfiwé
compartment (n)
ìpín
àyè
àyè ìjókòó nínú ækö
àyè fún ÷rù nínú ækö
compass (n)
àyíká
òbìrìkìtì
compassion (n)
àánú
ìyônú
ìbákêdùn
compatible (adj)
tôsí
bámu
«àìtàsé
wö pëlú
compensate (v)
san-fún
sanpadà fún
«e àtún«e
compensation (n)
ìsanpàdà
ësan
àtún«e
compete (v)
jàdú
bá dù
jìjàdù
fàgagbága
competence (n)
títô
yíy÷
òye
competent (adj)
lóye tó
competition (n)
ìjàdù
ìdíje
ìje
competitive (adj)
níjàdù
abánidù
competitor (n/f)
ajìjàdù
adíje
abánidù
competitor (n/m)
ajìjàdù
adíje
abánidù
compile (v)
tò sínú ìwè
kójæ
«àkójæ ìwé
complacency (n)
ìtêlôrùn
ìdùnnú
complacent (adj)
nítëlôrùn
complain (v)
fi-sún
«àròyé
ráhùn
rojô
complaint (n)
÷jô
ësùn
àrùn
ìráhùn
complete (adj) (entire)
kún
complete (v) (finish)
«e-tán
parí
completely (adv)
pátápátá
yányán
bìrí
jálëjálë
completion (n)
ìparí
ëkún
pípé
à«epé
òpin
ìpëkun
complexion (n)
àwö
àwö oju
ìrísí
compliance (n)
ìjêwô
gbígbà
fífê
complicate (v)
díjú
lôlù
complication (n)
ìdíjú
ìlôlù
compliment (n)
ìkíni
ìbuyìn
comply (v)
gbà
fìmö«ö kan
tësí
component (n)
orí ëyà
apákànkan nkan tí a fi «e odindin
composure (n)
ìfarabalë
ìkórajæ
comprehend (v)
mòye
comprehension (n)
ìmöye
òye
comprehensive (adj)
ti ìkómôra
láìbùkù
÷lêkùn
tí ó kó nkan púpö môra
compress (v)
fún
fún-pö
të-pö
kìmôlë
compromise (n)
ìlàjà
àdéhùn
compromise (v)
parí ìjà
mú-rê
compulsive (adj)
ìfagbára«e
pákáõlekè
aláraàìbal ë
ìwà-ipá
tí nfi ìkánjú «e nkan láìrònú
compulsory (adj)
dandan
fagbára«e
pëlú-ipá
computer (n)
ëræ olóye
kömpútà
comrade (n/f)
÷nikejì
olùkù
÷lêgbê
comrade (n/m)
÷nikejì
olùkù
÷lêgbê
conceal (v)
fi-pamô
fi-sin
concede (v)
gbà
jêwô
fi-fún
gbà bí òtítô
gbà láìjiyàn
fi sílë
conceited (adj)
tí í«e gbígbôn lójú ara ÷ni
conceive (v)
lóyún
«ebí
fêrakù
concentrate (v)
fi-ojúsí
kæ arasí
rò-jinlë
fi-ækàn sí
concentration (n)
àrò jinlë
ìfækànsíbìkan
concept (n)
èrò
conception (n) (thought)
èrò
ì«ebí
concern (n)
ì«e
àníyàn
ìfiyèsí
ohun tó kan ni
concerning (prep)
nípati
níti
concert (n)
iré orin
ìfìmö«ökan
concession (n)
ìjælôwô
ìfifún
gbígbà
concise (adj)
kúrú
níba
«ókí
conclude (v)
«e parí
«etán
pinnu
rò si
payàn j÷
conclusion (n)
ìparí
ì«etán
ìpinnu
òpin
ìgúnlë
àgbálægbábö
conclusive (adj)
láìríwísí
láì«iyèméjì
láì«e- àníàní
apayànj÷
láìlèdálóhù n
concrete (n)
pàtàkì
àpòpö sèmêntì
iyanrìn àti òkúta
àrídìmú
concussion (n)
ìkælù
ìlúpö
condemn (v)
báwí
dá-lêbi
condemnation (n)
ìdálêbi
ëbi
ìbáwí
condensation (n)
dídì
rírogún
kíki
condense (v)
ki
dílu
rogún
condition (n)
ipò
ìwà
kání
conditional (adj)
àìdájú
condolences (n)
ìbákêdùn
ìbá«edárò
ìtùnínú
condone (v)
faramô
gbàláyè
«àìbáwí
conduct (n) (behavior)
ìwà
ì«e
conduct (v) (lead)
fönàhàn
sìn
«e àkóso
«e
conductor (n/f)
amönà
alákòóso
akérò
agbèrò
olùfönàhà n
conductor (n/m)
amönà
alákòóso
akérò
agbèrò
olùfönàhà n
confederation (n)
ìmúlë
ìrêpö
ìdìmö pö
confer (v)
fi-fún
bá-sörö
jæ sæ
conference (n)
ìjùmösæ
ìsörö
àpéjæ
àpérò
àjæsæ
confess (v)
jêwô
gbà
confession (n)
ìjêwô
confide (v)
finú tán
fækàn tán
gbêkëlé
confidence (n)
ìgbêkëlé
ìláiyà
ìfækàntán
ìfækànsæ
confident (adj)
dídájú
láìsí àníàní
confidential (adj)
ohun ìgbêkëlé
líláìyà
confine (v)
há-mö
fi sêwön
tìmôlé
«e àkóso
fi àlà sí
confinement (n)
ìbímæ
ìhámô
ìtìmôlé
confirm (v)
t÷numô
f÷së múlë
mú lôkàn le
jêwô
confirmation (n)
ìt÷numô
ìf÷smúlë
ìjêwô
ìmúlôkànle
ìfæwôlélór í
confiscate (v)
gbà
gbà fún ìjæba lônà ìj÷níyà
bolé
confiscation (n)
ìbolé
gbígbà
gbígbà fún ìjæba
conflict (n)
ìjà
ìkælùra
ìwayá-ìjà
conflicting (adj)
ti ìjà
ohun tàbí iyè méjì tí nkælu ara wæn
confront (v)
dojúkæ
kò-lójú
confrontation (n)
pèníjà
ìkòlójú
ìdojúkæ
confuse (v)
dá-rú
pòrúrùù
dà-láàmú
dabarú
«ìmú
confusing (adj)
tí ó rú nilójú
confusion (n)
ìdàrúdàpö
ìdàmú
àìlójú
rúdurùdu
ìdàláàmú
à«ìmú
congestion (n)
híhá
ìkún détí
congratulate (v)
bá-yö
yö-fún
yìn
congratulations (n)
yíyëfún
bíbáyö
ìyìn
ìkíni
congregation (n)
ìjæ ènìà
ìpéjæ
àpéjæ
ìjæ
àjæ
congress (n)
àjæ
ìpéjæ
àjæ àwæn ìjòyè
àjæ ìgbìmö
irú ìjæba kan
connect (v)
so-pö
bá-tan
bá-dàpö
fi ara kora
tan mô
connection (n)
ìsolùpö
ìfarakora
ìbátan
conquer (v)
«êgun
«ëtë
borí
conquest (n)
ìjà
ogun
ì«êgun
ì«ëtë
conscience (n)
ërí ækàn
conscious (adj)
mímö sínú
consciousness (n)
ìwà nípò àìsùn-àìjí
consent (n)
ìfohùnsôkàn
gíigbà
ìlohùnsí
ìjêwô
consent (v)
gbà
jêwô
fohùnsí
consequence (n)
à«÷
ìjásí
ìdí
ìparí
òpin
iìgbëhìn
conservation (n)
ìlòníwönba
consider (v)
ròwò
dárò
gbàrò
gbérò
kíyèsí
considerable (adj)
jê ní rírò
considerably (adj)
nírírò
considerate (adj)
nírònú
tí ngba ti ÷lòmíràn rò
consideration (n)
ìfiyèsí
ìrò
ìyìn
èrò
ìmöràn
considering (prep)
bí a bá rò
consist (v)
consistent (adj)