© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

E
each (adj)
ökökan
olúkúlùkú
eager (adj)
nítara
níwára
eagle (n)
idì
ear (n)
etí
«irì-ækà
earlobe (n)
etí
early (adj)
kùtùkùtù
têlë
ní ìbërë
earn (v)
pa owó i«ê
«i«ê owó
rí-gbà
tôsí
earring (n)
ìyetí
òrúka etí
yerí
earth (n)
ayé
ilë
èrùpë
earthquake (n)
ìrúké ilë
ilë mímì
ìwàrìrì ilë
ease (n)
ìræra
àìnira
ìd÷ra
east (n)
ìlà òrùn
gàbasì
Easter (n)
æjô àjínde Krístì
àgbèõde
eastern (adj)
nìlà-òrùn
eastwards (adv)
lônà ìlà- òrùn
níha ìlà- òrùn
easy (adj)
rærùn
láì«òro
ní-rærùn
láìnira
eat (v) (animal)
eat (v) (human)
j÷un
echo (n)
gbohùngbohùn
àpèpadà
eclipse (n)
àpapö òrùn àti ò«ùpá ní àwösánmà
ì«ìjìbò
ìmú«ókùnkùn
ecology (n)
ëkô nípa ögbægbà ayé
economic (adj)
nípa ì«únná
ærö-ajé
economy (n)
ì«únná
ì«únlò
ærö-ajé
mímæ owó tôjú
edge (n)
ojú ohun èlò
etí nkan
ìgbátí
ojú öb÷
edit (v)
tún ìwé kíkæ «e fún títà
olótùú
editor (n/f)
÷nití ñ «e ìwé fún títà
olótùú
editor (n/m)
÷nití ñ «e ìwé fún títà
educate (v)
kô lêköô
education (n)
ëkô
ìtô æmædé
eel (n)
÷ja àdàgba
effect (n)
èrè
èso i«ê
ìyærísí
effective (adj)
wúlò
èyí tí yóò níyærísí
efficiency (n)
agbára láti «i«ê
agbára ìmú à«e wá
efficient (adj)
ní agbára láti «i«ê
effort (n)
ìgbìyànjú
ìyànjú
agbára ìmú à«e wá
ìfi agbára «e
àìdura
eku káká
egg (n)
÷yin
eight (n) (number)
÷êjæ
eighteen (n) (number)
éjìdínlógún
méjìdìnlógú n
eighth (adj)
ìk÷jæ
eighty (n) (number)
ægôrin
örin
either (conj)
éyí tàbí èyinì
ökan nínú méjèjì
yálà
eject (v)
lé jáde
tì sóde
ta-nù
bì jáde
elaborate (adj)
dára púpö
tí a «e fínnífínní
tí a fi ápæn «e
elbow (n)
ìgbônwô
elder (adj)
ëgbôn
àgbà
alàgbà
elder (n) (person)
alàgbà
elect (v)
yàn
«à
election (n)
ì«àyàn
ìyànfê
yíyàn
electric (adj)
nípa iná
nípa ìtànná
electricity (n)
iná
ìtànná
elegance (n)
ìdára
ëwà
elegant (adj)
dídára
dídùn
lêwà
÷lêwà
element (n)
ëyà mêrin aiyé
ëfúùfú
iná àti omi
ìpilë«ë ohun kan
ilë
elephant (n)
erin
àjànàkú
elevation (n)
ìgbélékè
ìgbéga
elevator (n)
ëræ ìgbé nkan sôkè
eleven (n) (number)
ókànlá
môkànlá
eligible (adj)
y÷ ní yíyàn
eliminate (v)
tí jáde
mú kúrò
rénù
else (adv)
òmíì
òmíràn
bíbêëkô
elude (v)
fi èrú tàn sílë
elusive (adj)
tí a fi èrú tàn sílë
embargo (n)
òfin ìdádúró ì«òwò
embark (v)
fisôkö
wækö
bërë
embarrass (v)
dàmú
embarrassing (adj)
dídàmú
gígö
sísú
embarrassment (n)
gígö
sísú
ì«òro
ìdàmú owo
embassy (n)
ilé i«÷ ìjæba ìlú miràn ní ilë àjèjì
embezzle (v)
jalé lí à«írí
ná/mú ohun tí a fi «ôni
emblem (n)
àp÷r÷
àmì
embrace (v)
gbàmôra
fi apá gbàmôra
fi æwô gba ni môra
embryo (n)
oyún
ælë
emerge (v)
rú-jáde
tinú nkan jáde
emergency (n)
pàjáwìrì
ójijì
àìbáàmö
emigrant (n/f)
arìnrìn àjò
afìlú÷nisílëgbéòmíràn
emigrant (n/m)
arìnrìn àjò
afìlú÷nisílëgbéòmíràn
emigrate (v)
rìnrìn-àjò
«í láti ibi dé ibi
«í láti ìlú kan sí òmíràn
emigration (n)
ì«ípò kiri
ìrìn-àjò
«í«í láti ìlú kan sí òmíràn
emotion (n)
ìmí-ëdùn
emotional (adj)
níní ìmí- ëdùn
ìmölára
emperor (n)
æba ñlá kan
æba lórí àwæn æba
emphasis (n)
ìtênumô
àt÷numô
emphasize (v)
tênumô
empire (n)
ìjæba
agbára æba
ilé æba
employ (v)
gbà sí«ê
fi«ê fún
employee (n/f)
ò«ì«ê
oní«ê
employee (n/m)
ò«ì«ê
oní«ê
employer (n)
ògá i«ê
afúnniní«ê« e
employment (n)
i«ê
empty (adj)
òfo
asán
empty (v)
dà kúrò
gbòfo
enable (v)
rànlôwô
fi agbára fún
mú ni «e
encircle (v)
yípo
yíká
rôgbàkà
enclose (v)
ká môra
enclosure (n) (land)
ægbà
ilé tí a sægbà yíkà
encounter (n)
ìjà
ogun
ìbápàdé
ìdojúkæ
encounter (v)
dojúkæ
kælù
pàdégun
bá pàdé
encourage (v)
gbà níyànjú
mú lôkàn le
«í-lórí
kì-láiyà
encouragement (n)
ì«írí
ìyànjú
ìmúlôkàn le
okùnfà
ìwúrí
end (n)
ìparí
òpin
ìpëkun
ìdí
ìtorí
ìgbëhìn
ìyærís í
endanger (v)
fi wéwu
wú léwu
endeavour (n)
ìyànjú
ìsapá
àbá
endless (adj)
láìlópin
láìnípëkun
endorse (v) (approve)
fi æwô sí ìwé
endorse (v) (check)
kæ àkælé sí ìwé
endorsement (n) (approval)
ìfæwô sí ìwé
endorsement (n) (check)
àkælé inú ìwé ìgbowó
endurance (n)
ìrôjú
ìfaradà
ìforítì
ìfækànrà n
endure (v)
rôjú
forítì
faradà
pamôra
fækànrà n
enemy (n)
ötá
oníkeéta
energy (n)
agbára
okun-inú
okunra
enforce (v)
kàn nípá
fagbára «e
mú kó lágbára
engagement (n) (marry)
ìdána
àdéhùn ìgbéyàwó
engine (n)
ëræ
engineer (n)
÷lêræ
engrave (v)
fín
«ænà fínfín
gbê
enjoy (v)
gbádùn
jayé
j÷-ìfà
enjoyable (adj)
ohun aládùn
ohun ìfà
enjoyment (n)
ìgbádùn
adùn
ìjayé
ìdùnnú
ìdùnmô
enlarge (v)
mú-tóbi
fikún
bùmô
enlargement (n)
ìmútóbi
fífë
àfikún
ìbùmô
enormous (adj)
títóbi púpö
enough (adv)
têrùn
kárí
enroll (v)
fi orúkæ sílë nínú ìwé
gba ènìà fún ogun jíjà
enrollment (n)
ìforúkæsílë nínú ìwé
ensure (v)
«e-dájú
mú dájú
enter (v)
wælé
wænú
kæ sínú ìwé
bæ sínú
entertain (v)
«e eré
«e lálejò
bá-sòrò
múlárayá
rò lókàn
entertainment (n)
eré
àsè àpèj÷
ìdálárayá
ìfisôkàn
enthusiasm (n)
ìtara
akitiyan
ìgbóná ækàn
enthusiastic (adj)
lákitiyan
nítara
ti ìgbóná ækàn
entire (adj)
gbogbo
ötötö
odidi
entirely (adv)
pátápátá
bámbám
«áká
yányán
gbáà
gbereged e
entrance (n)
÷nu önà
önà
ojú önà
àbáwælé
entry (n)
ìwælé
önà
ìwölú
kíkæ sínú ìwé
ohun tì a kæ sínú ìwé
envelope (n)
àpò ìwé
ìbòwé
envious (adj)
kún fún ìlara
nílara
environment (n)
àyíká
àdúgbò
envy (n)
ìlara
epidemic (n)
àjàkálè àrùn
equal (adj)
dôgba
rí bákannà
equality (n)
ìdôgba
ìbádôgba
equally (adv)
bákannà
dôgba- dôgba
bíbádôgb a
equator (n)
ìlà àyíká tí ó dá ayé sí méjì lôgbægba
equip (v)
pèsè
«e-lô«öô
equipment (n)
ìpèsè
ìmúra
ì«elô«öô
ëræ
equivalent (adj)
bá mu
bá «e dédé
erase (v)
pa-rê
pa-run
«ìparê
eraser (n)
ohun ti á fi npa nkan rê
erect (v)
gbé dìde
kôlé
error (n)
à«ì«e
èè«ì
ì«ì«e
ì«ìnà
erupt (v)
ru
tújáde
eruption (n)
ríru jáde
ìtújáde
escalate (v)
ru sókè
«e kí ó di nlá
escape (n)
ìsákúrò nínú ewu
àjàbô
ìsálà
escape (v)
sá jáde
bô lôwô
yærí
yæ-kúrò
fòdá
sá níjà
escort (n)
alábòbò
escort (v)
«e àbò ÷ní lônà
especially (adv)
pàápàá
àmbòsí
espionage (n)
amí
essential (adj)
«e pàtàkì
tí a kò lè «aláìní
establish (v)
dásílë
fi lélë
pinnu
fi kalë
establishment (n)
ìdásílë
ìfilélë
ìpinnu
ìtëdó
estimate (v)
ka iye
«írò
díyelé
eternal (adj)
láíláí
ayérayé
eternity (n)
ayérayé
àìlópin
etiquette (n)
ìwà æmælúwàbí
Europe (n)
ìlú àwæn òyìnbó
European (adj)
ti àwæn òyìnbó
European (n/f)
òyìnbó
European (n/m)
òyìnbó
evacuate (v)
kó jáde
jáde kúrò
«í læ
sæ dòfo
evacuation (n)
ìwàjáde
ijáde kúrò
ì«ílæ
ìsædòfo
evade (v)
y÷ ara fún
yë-sílë
evaluate (v)
«àgbéyëwò
gbé léwön
evaporate (v)
gbé
di afêfê
evasion (n)
àwáwí
yíyë sílë
evasive (adj)
«e ìyë sílë
even (adj)
dôgba
têjú
gúngêgê
even (adv)
pàápàá
tilë
gidi
àní
bërë
pàápàági di
evening (n)
ìrölê
à«álê
æjôôrö
alê
event (n)
ì«÷lë
eventful (adj)
ì«÷lë aláriwo
ohun àìgbàgbé
ohun ìrántí
eventual (adj)
láìpê
eventually (adv)
láìpê púpö
ever (adv)
nígbàgbogb o
láí
every (adj)
olúkúlùkú
gbogbo
everybody (pron)
olúkúlùkú ènìà
everything (pron)
gbogbo õkan
everywhere (adv)
níbigbogbo
evict (v)
mú kúrò
lé-jáde
tì-jáde
eviction (n)
ìléjáde
ìmúkúrò
ìtìjáde
evidence (n)
ërí
evil (adj)
búburú
jàmbá
ibi
bìlísì
evolution (n)
ìtànkálë
ìfihàn
ìtúsílë
exact (adj)
gan
dédé
exactly (adv)
gan
gêgê
wêkú
pàtò
gbáko
exaggerate (v)
bùkún örö
sàsædùn
«ènìsí
exaggeration (n)
ìbùkún örö
ì«ènìsí
àsælékè
àsædùn
ìbùmô
ìsæ- àsædùn
examination (n)
ìdánwò
ìwádìí nípa ìbéèrè
examine (v)
«àyëwò
fi ìbéèrè wádìí
dánwò
yëwò
example (n)
àp÷r÷
àwò«e
àwòrán
excavate (v)
wa ihò
gbê ihò
gbê kòtò
excavation (n)
ìwa ihò
ìgbê ihò
kòtò
exceed (v)
rékæjá
«e-jù
tayæ
excellence (n)
ìtayæ
ìrékæjá
títóbi
dídára
excellent (adj)
dárajùlæ
títayæ
except (prep)
bíkò«epé
àfi
àfibí
bóyá
exception (n)
ìmúkúrò
ì«àtì
kíkö láti gbà
exceptional (adj)
èyí tí o tayæ jùlæ
títayæ jùlæ
excess (n)
à«ejù
ìkæjá ìwötúnwönsì
à«elékè
excessive (adj)
rékæjá àlà
exchange (n)
ibi ì«e pà«ípàrö
pà«ípàrö
exchange (v)
«e pà«ípàrö
pàrö
excite (v)
rú-sókè
«unásí
excited (adj)
àìfarabalë
excitement (n)
ìrúsókè
ariwo
ìgbóná- ara
rògbòdìy àn
exciting (adj)
aláriwo
ti ìgbóná- ara
exclude (v)
tì-sóde
yæ kúrò
exclusion (n)
ìtìsóde
ìyækúrò
exclusive (adj)
ìyàsôtö
excursion (n)
ìjáde eléré «í«e
÷gbê tí ó jáde læ «iré
ìgbatêgù n læ
ì«iré ìsinmilæ
excusable (adj)
tí a lè yædà
ìyöda
excuse (n)
àwáwí
gáfárà
àìríwí
excuse (v)
«e gáfárà fún
yàgò
execute (v) (kill)
pa-kú
pa
execution (n)
ì«e
ìpakú
pípa
executive (adj)
ëkà alá«÷
lágbára láti «èlú
ì«èlú
exempt (adj)
dá-sí
tú sílë
exemption (n)
ìdásí
ìtúsílë
exercise (n) (school)
ìdánrawò
i«ê
exercise (n) (sport)
ìdárayá
exercise (v)
«è ìdárayá
exhaust (n) (fumes)
òórùn
exhaust (v) (use)
lò tán
wòdélë
exhausted (adj) (tired)
«àárë
aláwòdélë
exhausting (adj)
alàárë
tí r÷ ni
exhaustion (n)
àárë
ìgb÷
exhibit (v)
fi hàn
múwá sí gbangba
tê fádà
pàt÷
exhibition (n)
ìfihàn nígbangba
fádà
ìran
ìpàt÷
exile (n)
ìsáõsá
÷nití a lé sænù
exist (v)
ní ìwà
mb÷
existence (n)
ìwà
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com