© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I
I (pron)
émi
mo
ice (n)
yìn yín
omi dídì
ice cream (n)
wàrà dídì aláàdúùn
iceberg (n)
yìnyín ràbàtà nísàlë òkun
yìnyín àrìmôlë oníbú réré
icicle (n)
yìnyín têrê
icy (adj)
tí ó tutù jæjæ
olómi dídì
láìlôyàyà
láìnífê
idea (n)
ìrò
iyè inú
ideal (n)
àp÷r÷ aláìlêgbê
identical (adj)
bámu
bákanñà gêgê
identification (n)
ìdámö
àmì ìdámö
àmì
orúkæ
identify (v)
«èdámö
mö dájú
sàmìsí
identity (n)
orúkæ
idiom (n)
ësæ örö
idiot (n/f)
a«iwèrè
òmùgö
apædà
idiot (n/m)
a«iwèrè
òmùgö
apædà
idiotic (adj)
tíí hùwà a«iwèrè
bíi ti òmùgö
idle (adj)
áì«i«ê
idol (n)
ère
òrì«à
idolize (v)
sædòrì«à
if (conj)
bí ó bá
bó«epé
igloo (n)
ilé roboto oníyìnyín ti àwæn ëskímò
ilé roboto
ignite (v)
tinábö
kùn
ignition (n)
ìtinábö
kíkùn
ignorance (n)
àìmö
àìlóye
òpe
ignorant (adj)
láìmöye
láìmö
òpe
ignore (v)
patì
fojúfòdá
fojúparê
«àìkàsí
«àìfiyèsí
ill (adj) (sick)
«àìsàn
illegal (adj)
lòdì sí òfin
àìtôsófin
àìbófinmu
illegitimate (adj)
önà àìtô
æmæ àlè
illiterate (adj)
aláìmöwé
aláìköwé
àìkô
illness (n)
àìsàn
àmódi
àrùn
òkùnrùn
àìlera
illogical (adj)
aláìlárògún
láìlôgbôn ìronú
láìnóye
láìlórí
illuminate (v)
tàn ìmôlë
«e lô«öô
fi òye yé
illumination (n)
ìmôlë
ìtàn
òye
illusion (n)
ì«ìnà
ëtàn
ìrújú
illustration (n) (book)
àwòrán
àjúwèé
ìfihàn
àwòránalálàyé
image (n)
àwòrán
eré
imaginary (adj)
tí a fojú inú wò
áìfojúrí
ní ti rírò
imagination (n)
ojú-inú
ìrò
òyé
imaginative (adj)
àfojú-inú-
imagine (v)
fojú inú wò
gbèrò
imbalance (n)
àìpé
àìdôgba
imitate (v)
tëlê
«e àfarawé
farawé
sínj÷
imitation (n)
àfarawé
àp÷r÷
ìsínj÷
ì«àwòta
immaculate (adj)
láìláàbàwôn
láìlê«ë
láìdógùn
láìlêgàn
láìlábùkù
immaterial (adj)
láìnílárí
«àìtó tún
òtúbántê
immature (adj)
àìpôn
àìgbô
àìgbôn
immaturity (n)
ìwà àìgbôn
ìwà æmæde
bí æmædé
immediate (adj)
lójúkannáà
lôgán
ní kíá
immediately (adv)
nísisìyí
lês÷kannáà
gbàrà
wéréwéré
kóyákóyá
immense (adj)
láìníwön
láìníye
títóbi
nlá
immerse (v)
tëbomi
immersion (n)
ìtëbomi
ìt÷ríbomi
immigrant (n/f)
a«ílæsílùúmiràn
÷nití ó fi ìlu rë sílë læ gbé ìlú míràn
immigrant (n/m)
a«ílæsílùúmiràn
÷nití ó fi ìlu rë sílë læ gbé ìlú míràn
immigration (n)
ì«ílæ sí ìlú míràn
imminent (adj)
léwu lórí
súnmô ìtòsí
immoral (adj)
àgbèrè
láìníwà rere
àj÷mô ìwà àìtô
àìtô
immortal (adj)
láìkú
tí kò lè kú
immortality (n)
áìkú
àìdìbàjê
immune (adj)
lánfàní
ní ìdásí
ní ìtúsílë
immunity (n) (health)
ànfàní
ìdásílë àìlera
ìdásílë àtètèkárùn
impact (n) (effect)
agbára
kíkàn
impact (n) (hit)
ìwólù
impair (v)
bàjê
fàsêhìn
impartial (adj)
lótìítô
láì«ègbé
láìní ojú«aájú ènìà
impassable (adj)
láì«eé là kæjá
impatience (n)
àìnísùúrù
ìkánjú
àìfarabalë
impatient (adj)
láìnísùúrù
níkàánjú
láìfarabalë
imperial (adj)
ti ìjæba
ti æba
imperialism (n)
ìjæba alágídí
ìjæba ní tipátipá
ìjæra àfagbára«e
impersonal (adj)
àìmölára
àìfírësí
láìfìfê«e
dánfó
implement (v)
«e
mú «÷ lë
imply (v)
wí láìsæ
fà yæ
impolite (adj)
láìmòye
láìyênisí
láìmà«à
láìní ìwà rere
import (n)
ìtumö pàtàkì
ìtumö abênú
ìwà
æjà òkèrè
import (v)
mú láti òkèrè wæ ìlú
importance (n)
ohun pàtàkì
lárí
important (adj)
pàtàkì
tóbi
lárí
importer (n/f)
oní«òwò tí nmú æjà òkèrè wæ ìlú
importer (n/m)
oní«òwò tí nmú æjà òkèrè wæ ìlú
impossible (adj)
«òro
láì«eé«e
impotence (n)
àìlera
òkùnrùn
àìlágbára
òkóbó
akúràá
impress (v) (emphasize)
të mô
wö lôkàn
t÷numô
impress (v) (flatter)
pôn
tàn
impression (n) (print)
ìsàmìsí
títë
impression (n) (thought)
èro
àfiyé
impressive (adj)
tí ó ni lári
tí ó jæ ni lójú
tí ó wæ ni lôkàn
imprint (n)
títëmô
fífisí ìrántí
ìsàmìsí
imprison (v)
há mô
sé mô
tí môlé
imprisonment (n)
ìhámô inú túbú
ìfisêwön
improbable (adj)
láìlèríbë
«àìríbë
improper (adj)
láìtô
láìy÷
improve (v)
mú sàn
tún «e
mú dára
improvement (n)
ìmúsàn
àtún«e
ìmúdára síwájú
improvise (v)
dá-sílë
dá ægbón si
fi ægbón «e
impulse (n)
agbára ìrôlù
òòfà ækàn
impulsive (adj)
aláìnítëênú
lágbára ìrôlù
àìfarabalë
in (prep)
nínú
inability (n)
àìnípa
àìlágbára
inaccessible (adj)
láìlèsúnmô
láìlèlàkæjá
inaccurate (adj)
láìpe
láìkàpé
ní«ì«e
inactive (adj)
láì«e nkan
láì«I«ê
inadequate (adj)
láìtô
láìtôõkan
inadvertently (adv)
láìfiyèsí
láfojú-fòdá
inauguration (n)
ìdásílë
ìbërë
ìpìlë
ìjæba
ìfijæba
incapable (adj)
láìlè«e
láìlágbára
incense (n)
òórùn tùràrí
incentive (n)
ìmóríyá
ì«íni lórí
incest (n)
ìbálò òbi pëlú æmæ
ì«e nkan èwö pëlú ará ÷bi
incident (n)
alábàápàdé
ì«÷lë
ìtàn
incidentally (adv)
«alábàápàd é
incite (v)
gbé dìde
rú ækàn sókè
inclination (n)
ìtësí
ìfa ækàn sí
incline (n)
kìkì òkè
òkè
include (v)
kà kún
fi pëlú
kàmô
fikún
including (prep)
áti pëlú
inclusive (adj)
níti àkójæpö
ti ëkún
nípa kíkún
income (n)
èrè
owó ædún
èlé
owó-i«ê
owó-öya
incompatible (adj)
láìlèbárajæ
tí kò lè dôgba
tí ó lòdì sí ara wæn
incompetent (adj)
láìlágbára
láìtô
«àìtó
incomplete (adj)
láìpé
«àìkún
incomprehensible (adj)
àwámárídìí
láìlèmö
tí a kò lè mö
tí kò lè yé ni
inconclusive (adj)
láìlópin
láì«etán
ní àníàní
àwámárídìí
inconsiderate (adj)
láìronú
láìfiyèsí
«àìroti ÷lòmíràn
inconvenience (n)
ohun àìrærùn
inconvenient (adj)
àìrærùn
láìy÷
incorrect (adj)
láìpé
increase (n)
ìbísi
àsunkún
ìpösi
increase (v)
pösi
dàgbà
increasing (adj)
pípösi
ìbísi
incredible (adj)
láì«eégbàgbô
incriminate (v)
fi sùn
ka ë«ë sí lôrùn
incurable (adj)
láìlèwòsàn
jingíri
indecent (adj)
àìtô
àìwò
àìy÷
indecision (n)
iyèméjì
àìpinnu
àníàni
indeed (adv)
nítòótô
gidi
indefinite (adj)
láìlópin
tí kò dájú
indefinitely (adv)
láláìlópin
títíláí
independence (n)
òmìnira
áìní alákoso
àìgbáralé
àìfarakæ
independent (adj)
láìgbaraálë
láìfarakö
láìní alákoso
index (n) (book)
ìfihàn
ìtôkasí
àtôka à«àyàn-örö
àmì-àtôka
Indian (n/f) (american)
àwæn onílë ìlú Amêríkà
Índìànì
Indian (n/m) (american)
àwæn onílë ìlú Amêríkà
Índìànì
indicate (v)
fihàn
tôkasí
yàn
indication (n)
ìfihàn
àp÷r÷
indict (v)
fi sùn
ka ë«ë sí lôrùn
indictment (n)
ìwé ësùn
indigestion (n)
àìda onj÷
indirectly (adv)
láì«etàrà
individual (adj)
olúkúlùkú
÷ni kökan
industrial (adj)
láìsimi
láápæn
industry (n)
aápæn
i«ê oní«òwò
ineffective (adj)
láìní à«÷
láìmúrô
láìlágbára
inefficient (adj)
láìwúlò
inexpensive (adj)
láìnì ìnáwó púpö
infamous (adj)
burú rékæjá
lêgàn
infant (n/f)
æmæ æwô
æmæ-æmu
infant (n/m)
æmæ æwô
æmæ-æmu
infantry (n)
æmæ-ogun ÷lêsë
infect (v)
rán mô
kó ràn
tàn ká
infection (n)
ìránmô
àkóràn
ëràn
infectious (adj)
tíí ràn
tí ígbéràn
inferior (adj)
r÷lë jù
æmæ-ëhìn
rëhìn jù
infidel (n)
aláìgbàgbô
kèfèrí
infidelity (n)
áìgbàgbô
àì«òtítô
àì«eyege
ìtànj÷
àyànj÷
infinity (n)
áìlópin
áìnípëkun
títíláíláí
inflammation (n)
ìjóni
ìgbiná
wíwú
inflate (v)
fí afêfê kún
fê sókè
inflation (n) (cost)
àfikún ìrékæjá
inflict (v)
j÷ níyà
fi lé lára
influence (n)
agbára
ipa lórí ÷ni
influential (adj)
lágbára
pàtàkì
lóhunlênu
influenza (n)
ààrùn ayôkêlê
ibà
influx (n)
ìfikún
ì«àn sínú
inform (v)
wí fún
kô lêköô
mú mö
fi sùn
informal (adj)
gbëfê
informality (n)
gbëfê
information (n)
ìwífún
ëkô
ìfisùn
informative (adj)
ti kíkô ëkô
nípa ìmö
informer (n/f)
abênà ìmö
agbanipè
alágböôwí
alágbàsæ
informer (n/m)
abênà ìmö
agbanipè
alágböôwí
alágbàsæ
infrequent (adj)
láìwôpö
láìjé ìgbàkúgbàà
infringe (v)
«àìgbæràn
rúfin
infringement (n)
ìrúfin
àìgbæràn
infuriate (v)
mú bínú
rú ìbínú sókè
ingenious (adj)
lôgbôn
níhùmö
ingenuity (n)
ægbôn
ìhùmö
ingratitude (n)
àìlôpê
àìmore
ingredient (n)
ohun èlò
eròjà
ìpêpêrê
inhabit (v)
gbé inú
gbé
inhabitant (n)
olùgbé
onílùú
inhale (v)
fi imú fà
fà sí imú
inherit (v)
jogún
inheritance (n)
ogún
inhuman (adj)
níkà
àì«ènìà
àìláanú
initial (adj)
ti ìbërë
látìbërë
initial (n)
ti ìpilë«ë
ìbërë orúkæ
initial (v)
kæ ìbërë orúkæ sí
initially (adv)
ní ìpilë«ë
ní ìbërë
lákôbërë
têlëtêlë
initiate (v)
mú bërë
mú «e
initiation (n)
ìgbà«÷gbê
initiative (n)
mímú bërë
ìmúbërë
ìpilë«ë
inject (v)
fi sínú
kìbö
injection (n)
ìfisínú
kíkìbö
injure (v)
«e lé«e
palára
bàjê
«e ní wösí
injury (n)
ewu
ìpalára
ìbàjê
ìwösí
injustice (n)
àì«òtítô
àì«òdodo
ink (n)
tàdáwà
inland (adj)
lóké ilë
jìnà sí òkun
inland (adv)
inú ìlú
inlet (n)
erékúsù
inmate (n/f)
olùgbélé
aráálé
÷lêwön
inmate (n/m)
olùgbélé
aráálé
÷lêwön
inn (n)
ilé èrò
ilé àgbàwö
àrój÷
innate (adj)
àbínibí
ti inú ÷ni
ìwà
inner (adj)
nínú
innocence (n)
ìwà mímô
àìlê«ë
àìjëbi
innocent (adj)
láìlê«ë
láìjëbi
innovation (n)
àyídà
ohun titun
àrà titun
ìmú ohun titun wá
innovative (adj)
tí nmú ohun titun wá
ti àrà titun
ìdásílë
innumerable (adj)
láìníye
ogoro
input (n)
àmúwælé
ìdásí
ìkópa
input (v)
múwælé
dásí
kópa nínú
inquest (n)
ìwádì ikú ÷ni
ìtæsë
inquire (v)
bèrè
wáàdí
bi
inquiry (n)
ìbéërè
ìtæsë
ìwádì
inquisitive (adj)
ti ìwáàdí
tìtæsë
insane (adj)
«iwèrè
sínwín
insanity (n)
«í«iwèrè
sísínwín
inscription (n)
àkælé
insect (n)
kòkòrò
insecure (adj)
léwu
tí ko dánilójú
tí ó lè yë
insecurity (n)
eléwu
àìdánilójú
insensitive (adj)
àìkáanú
àìnífura
láìtètè mö lára
insert (v)
fi sínú
fi kún
tì bö
insertion (n)
fífikún
àfikún
inside (adj)
tinú
tàárín
inside (adv)
nínú
sínú
inside (n)
inú
àárín
inside (prep)
làárín
inside out (adv)
sòdì sôötún
insight (n)
ìmö
ìbojúwò
àwòsínú
öyëlà
insignificant (adj)
láìnílárí
tó nkan
y÷p÷r÷
kéré
gêrêjê
insincere (adj)
láì«òótô
láì«òtítô
insinuate (v)
fi ëtàn wá ojú rere
fi ægbôn fi èrò sí lôôkàn
insist (v)
t÷numô
fi dandan lé
insistence (n)
dandan
ìt÷numô
insistent (adj)
tít÷numô
ti onídandan
institute (n)
ilé èkô
ilé ì«ænà
ìdásílë
insolvent (adj)
láìlè san gbèsè
láìrí önà san gbèsè
insomnia (n)
láìlè sùn
àìrí orun sùn
àìsùn
inspect (v)
bojúwò
dán wò
fi ojú sí
inspection (n)
ìbojúwò
ìfojúsí
àwòká
ìdánwò
inspector (n/f)
alábojúwò
alábëwö
inspector (n/m)
alábojúwò
alábëwö
inspiration (n)
agbára
ìmísí
okun
ì«írí
ìwúrí
inspire (v)
mí sínú
fà sínú
fún lokun láti «e nkan
«í lórí
install (v)
fi sórí oyè
fi sí ipò oyè
installation (n)
fífi sórí oyè
fífijoyè
instant (adj)
lójúkannáà
láìdúró
lêsëkannáà
instant (n)
ójúkannáà
áìdúró
instantly (adv)
lójúkannáà
lêsëk÷së
ní ì«êjú kan
instead (adv)
kàkà
instead (prep)
dípò
bíbêëkô
instinct (n)
àhumö
ægbôn inú
ìmö inú
instinctive (adj)
mímö inú
ti ægbôn inú
institution (n)
ìgbékalë
ìlàsílè
ilé ëkô
ilé ì«ænà
instruct (v)
kô lèkô
fà«÷ fún
instruction (n)
ëkô
ìmö
à«÷
instructor (n/f)
olùkôni
olùkô
olùtô
instructor (n/m)
olùkôni
olùkô
olùtô
instrument (n)
ohun èlò ænà
ëræ
èlò
instrumental (adj)
ohun èlò ænà
ëræ
ti ÷lêræ
insufficient (adj)
láìtó
láìy÷
«àìtó
láìtónkan
insulate (v)
yà sôtö
fi ohun élò tê inú nkan
insulation (n)
ìyàsôtö
fífi ohun élò tê inú nkan
insulin (n)
irú òògùn kan
insult (n)
àfojúdi
ìyájú
èébú
ëgàn
àbùkù
insult (v)
yájú sí
«àfojúdi sí
tàbùkù fún
fìwösí lö
insulting (adj)
tí n«e àfojúdi
ti nyájú
ti ntàbùkù fún
tègàn
insurance (n)
ìmúdájú
mímúdájú
owó ìdábòbò
ì«úra
insure (v)
mú dájú
intact (adj)
láìfæwôkàn
nípípé
integrate (v)
dà pö
kójæpö
so pö
rê pö
integration (n)
ìdàpö
ìkójæpö
ìsopö
ìrêpö
integrity (n)
ótítô inú
ìwà títô
ëkún
íwá àìlábúkú
intellect (n)
òye
ægbôn
ìmö
intellectual (n/f)
öjögbôn
olóye
intellectual (n/m)
öjögbôn
olóye
intelligence (n) (information)
ötêlëmúy÷n
amí
intelligence (n) (person)
òye
ægbôn
intelligent (adj)
lóye
ní ìmö
intend (v)
gbìrò
pinnu
intense (adj)
kíkan kíkan
jæjæ
intensify (v)
«e ní kíkan kíkan
«e ní jæjæ
intensity (n)
ágbára
ìrorò
intensive (adj)
níkíkan kíkan
níjæjæ
intention (n)
èró
èté
intentional (adj)
àmöômö «e
interact (v)
bá lò
bá «e
interaction (n)
ìbálò
ìbá«e
interactive (adj)
ti ìbáni«e
ti ìbálò
interchangeable (adj)
ní pà«ípàrö
intercom (n)
ëræ sörö-gbèsì
intercourse (n)
ìbálò
ìbápàdé
ìbá«e
interest (n) (attraction)
ìdùnmô
ìfê
ànfàní
eré
interest (n) (money)
owó èlé
interesting (adj)
aládùn
interfere (v)
bô sí àárín
f÷nusí
sáwö
tasí
dílôwô
interference (n) (radio)
örö àìyéni
örö àìdá «áká«áká nínú rédíò
ìtasí
interior (n)
inú
inú lôöhún
lókè
intermediate (adj)
láarín
lágbedeméjì
intermission (n)
ìdáwô dúró
ìsimi
àkókò ìnàhìn lágbedeméjì eré
intern (n/f)
ákô«ê
intern (n/m)
ákô«ê
internal (adj)
ti inú
international (adj)
ti ìbálò láárín àwæn orílè èdè
internment (n)
ìhámôlé ní tipá nígbàa ogun
interpret (v)
túmö
«ögbùfö
«e gbédègb÷yö
gbùfö
interpretation (n)
ìtúmö
ìlàdì
fífún nítumö
àwíyé
interpreter (n/f)
ògbufö
ògbifö
gbédègbëyö
interpreter (n/m)
ògbufö
ògbifö
gbédègbëyö
interrelated (adj)
báratan
interrogate (v)
bi léèrè
bèrè
interrogation (n)
ìbiléèrè
ìbéèrè
interrupt (v)
dá dúró
dí lôwô
dárömôlênu
interruption (n)
ìdádúró
ìdíwô
intersect (v)
ké nìbu
pín níyà
intersection (n)
ìwænúbæn ú
oríta
ìkóríta
ìdarísí önà méjì mêta
interval (n)
àyè àárín
àkókò ìnahìn
ìdágbà köökan
ötë
intervene (v)
bô sáàríín
kæjá láàríín
intervention (n)
ìlàjà
ìf÷nusí
ìbô sáàríín
interview (n)
ìfojúkojú
ojúkanra
ìföröwánilênuwò
intestine (n)
ìfun inú
ìwôrôkù
intimacy (n)
ìbárê
ìfàmô tímôtímô
ìmúlë
intimate (adj)
tímôtímô
kòríkòsùn
ìmúlë
intimidate (v)
dêrùbà
dáìyàfò
intimidation (n)
ìdáìyàfò
ìdêrùbà
into (prep)
sínú
intolerable (adj)
láìlérôjú
tí kò «eé gbà
intolerant (adj)
láì«e ìfi ækànràn
intonation (n)
ìwôhùn
intoxicated (adj)
pípa lôtí
intoxication (n)
ìpalôtí
intravenous (adj)
nínú i«an- ëjë
intricate (adj)
lôjú
díjú
intrigue (n)
rìkí«í
ìdìmô
ìdìtë
intriguing (adj)
ti «í«e rìkí«í
ndìtë
yanilênu
introduce (v)
fihàn
mú mö
mú jáde
nà sílë
introduction (n)
ìbërë ìwe
örö àsæ«ájú
ìfihàn
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com