© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

K
kangaroo (n)
÷ranko afikùn gbômæ rë pön
keep (v)
fi pamô
tôjú
kennel (n)
ilé ajá
ketchup (n)
onj÷ oní tùmátì dídùn
kettle (n)
ìkòkò bíbö omi
ohun èlò omi
key (n)
kôkôrô
æmæ ì«íkà
æmæ àgàdàgodo
ìtumö
keyboard (n)
èlò àfæwôtë
dùrù
kick (n)
ìtàpá
kick (v)
tàpá
kidnap (v)
jí ènìà gbé
jí ènìà tà
jítà
kidnapping (n)
jíjí ènìà gbé
jíjínità
ìdánà
kidney (n)
iwe
ere
ölô-inú
kill (v)
pa
gbé lêmìí
killer (n/f)
apànìyàn
killer (n/m)
apànìyàn
kilo (n)
kílò
o«ùwön
ìwön
kilometer (n)
ìwön ìjìnà
kind (adj) (friendly)
«ènìà
nínúrere
kind (n) (type)
irù
÷gbê
öwô
kindness (n)
ì«eun
inú rere
ær÷
king (n)
æba
kingdom (n)
ìjæba
ilé æba
ìlú
kiss (n)
ìf÷nukon u
kiss (v)
fi ÷nu konu
kitchen (n)
ilé ìseñje
ibi ìdáná
kite (n)
ohun ì«eré tí a ñfi afêfê fê ní òfúrufú
kitten (n)
æmæ ológbò
æmæ ológìní
knead (v)
knee (n)
orúkún
ekún
kneecap (n)
egungun ekún
kneel (v)
kúnlë
knife (n)
öb÷
knight (n)
irú olóyè kan
knit (v)
fi æwæ
dàpö
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com