© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

L
label (n)
ìwé ìsàmì
labor (n) (medical)
ìræbí
labor (n) (work)
i«ê
làálàá
laboratory (n)
ilé èròjà tí a fi ñwá ægbôn ìjìnlë
lace (n) (material)
ìgbátí a«æ
irú a«æ kan
lack (n)
àìní
àìtó
ladder (n)
àkàbà
àkásö
àtëgùn
lady (n)
ìyálóde
ìyáàfin
æmæge
ladybug (n)
kòkòrò kékeré aláràbarà
lagoon (n)
ösà
adágún ì«ànsí omi òkun
lake (n)
adágún
lamb (n)
ödô- àgùntàn
lame (adj)
aræ
ìmúkun
amúkun
tí kó rí ÷së dúró
lamp (n)
fìtílà
àtùpà
lampshade (n)
èlò ìborí fìtílà
land (n)
ilë
landing (n) (aircraft)
ìgúnlë ækö
landlady (n)
obìnrin onílé
obìnrin onítöôjú ilé- èrò
landlord (n)
baálé ilé- èrò
onílé
baálé
landmark (n)
àlà
landscape (n)
àpá ilë
landslide (n)
ìwô-ilë
lane (n)
önà tôrô
önà híhá
language (n)
èdè
lap (n)
itan
÷së
larceny (n)
olè jíjà
lard (n)
örá ÷lêdë
large (adj)
tóbi
ñlá
gbëngbë
larva (n)
kòkòrò
ìdin
larynx (n)
önàfun
last (adj)
ìk÷hìn
ìgbëhìn
last (adv)
ti ìk÷hìn
ní ìgbëhìn
lasting (adj)
ní àlòpê
lílòpë
latch (n)
kôkôrôgún
late (adj)
lôra
late (adv)
lately (adv)
níjelòó
láìpê
«ë«ë
later (adv)
léhìn náà
latest (adj)
láìpê
«ë«ë
pátápátá
pê jùlæ
latitude (n)
ìbú
ìbò
àyè
laugh (n)
ërín
laugh (v)
rêrìín
laughable (adj)
panilêrìín
laughter (n)
ërín
launch (v) (missile)
tì sí ìbú
tì sí omi
laundromat (n)
ilé ìfæ«æ
ibití ìfæ«æ
laundry (n) (clothes)
a«æ ìdötí
a«æ fífö
lava (n)
òkúta oníná
law (n)
òfin
à«÷
ìlànà
law court (n)
ilé ìdájô
law-abiding (adj)
lófin
lawful (adj)
tô sí önà òfin
lawless (adj)
láìlófin
lawsuit (n)
÷jô
ësùn nípa òfin
lawyer (n/f)
amòfin
agb÷jôrò
lôyà
lawyer (n/m)
amòfin
agb÷jôrò
lôyà
lay (v)
fi lé
gbé lé
dùbúlë
yín
layer (n)
ìlé
layout (n)
àp÷r÷
àwòrán
ìlé ilë
laziness (n)
öl÷
ìmêlê
ìròjú
lazy (adj)
ya öl÷
jáfara
nímëêlê
níröôjú
lead (n) (metal)
òjé
lead (n) (position)
ì«ájú
olórí
lead (v)
sìn
«olórí
«e amönà
fönàhàn
leader (n/f)
amönà
asájú
olórí
olùtô
leader (n/m)
amönà
asájú
olórí
olùtô
leadership (n)
ì«ájú
«í«e ì«ájú
«I«e olórí
leaf (n)
ewé
leak (n)
jíjò
ihò
leak (v)
lu
lean (v)
të sí
faratì
leap (v)
fò-sókè
learn (v)
kô ëkô
gba ìmö
lease (n) (contract)
àdéhùn ìyálé
lease (v)
fi ilé yá
yálé
least (adj)
kéréjù
kínkín
leather (n)
awæ ÷ran
leave (v)
fi sílë
kö sílë
kúrò
jáde
lecture (n)
ëkô
ìdánilêköô
ìbáwí
ledge (n) (mountain)
etí òkè
ledge (n) (window)
etí
pèpèlé fèrèsé
leech (n)
e«u«u
e«u
oní«ègùn
left (adj)
òsì
leg (n)
÷së
legal (adj)
gêgê bí òfin
ti òfin
legally (adv)
lônà òfin
legend (n)
ìtàn àtæwôdôwô
àròsæ
legible (adj)
hàn ní kíkà
«eékà
ní kíkæ gbàngbà
legion (n)
÷gbê-ogun
ogunlôgö
öpölæpö
legislation (n)
ì«òfin
òfin
legislature (n)
ilé ì«òfin
àkójæpö a«òfin
legitimate (adj) (law)
tôsófin
bá òfin mu
yíy÷
leisure (n)
ësö
fàájì
àyè
bæwôdilë
lemon (n)
òrombó kíkan
lemonade (n)
ohun mímu òrombó kíkan
lend (v)
length (n)
gígun
ìnà
ìwön
lengthen (v)
fà gùn
nà læ
sún síwájú
lenient (adj)
aláànúú
lójú ànúú
lens (n)
dígí ìwo õkan
leopard (n)
÷kùn
àmötêkùn
less (adj)
kéréjù
lessen (v)
dín-kù
bù sêhìn
lesson (n) (book)
ìwé ëkô
let (v)
jêkí
fúnláyè
lethal (adj)
eléwu
letter (n) (alphabet)
ábídí
lêtà
letter (n) (note)
lêtà
ìwé tí a kæ sí ènìà
lettuce (n)
irú ëfô kan
level (adj)
têjú
têb÷r÷
dôgba
level (n)
ìdôgba
ìtêjú
lever (n)
ëræ ìgbêrù wúwo sókè
àgbékà
liability (n)
gbèsè
ìdúró fún
ìdáhùn fún
liable (adj)
dúró fún
dídè
dáhùn fún
liaison (n)
alárinà
liar (n/f)
òpùrô
elékèé
a«èké
olókòbóó
liar (n/m)
òpùrô
elékèé
a«èké
olókòbóó
libel (n)
ìwé ìfisùn
ìborúkæ ÷ni jê
libel (v)
ba orúkæ ÷ni jê
liberal (adj)
lawô
ös÷nú ènìà
liberate (v)
dá sílë
sæ di òmìnira
gbàlà
liberation (n)
ìdásílë
ìsæ di òmìnira
ìgbàsílë
àìsíníkawô
ìgbàlà
liberty (n)
òmìnira
ìdásílë
àyè
librarian (n/f)
olútòju ilé ìkàwé
librarian (n/m)
olútòju ilé ìkàwé
library (n)
ilé ìkàwé
ìkôjæpö ìwé
license (n)
àyè
ìwé à«÷
gbígbàwé
license (v)
fún láyè
fún lá«÷
yöda fún
fún ní ìwe
lick (v)
fi ahôn lá
lid (n)
ìderí
lie (n)
irô
lie (v) (position)
dùbúlë
nà gbæræ
lie (v) (untruth)
parô
lieutenant (n)
ögágun
adelé æba
life (n)
ìyè
wíwà láàyè
ëmí
ìgbésí ayé
life jacket (n)
ëwù ìléfòó
lifeboat (n)
ækö ìgbàjà
ækö àìrimôlë
lifeguard (n)
olù«ô æba
onítôjú æba
olùgbani lôwô rírì
lifeless (adj)
òku
láìlêmìí
lift (n) (elevator)
ëræ ìgòkè ilé
lift (v)
gbé sókè
gbé-ga
gbé
ligament (n)
àdèpö oríke egungun
èdìdì
light (adj) (color)
mô fêrê
awejà
light (adj) (weight)
fúyê
ìfúyê ÷rù
láìwúwo
light (n)
ìmôlë
ìmö
lighter (n)
èræ ì«áná
ëræ ìtanná
lighthouse (n)
ilé oníná àfewu han atúkö
lightning (n)
mönömôn ô
àrá
like (prep)
bíi
like (v)
fêràn
ní inúdídùn sí
likely (adj)
dàbí
likeness (n)
jíjæ
àwòrán
ìrí
àfarawé
likewise (adv)
bêëgêgê
pëlú
limestone (n)
òkúta ÷fun
òkúta-÷lêwùru
òkúta- elérú
òkúta- olòfà
limit (n)
ìpinnu
àlà
òpin
limit (v)
«e àròpin
pinnu
limp (n)
àìlera
àìlágbára
àìlómi
ì«ánsë
ìmúùku n
limp (v)
«ánsë
mukun
tiro
line (n) (paper)
ìlà
àlà
line (n) (queue)
títò
line (n) (series)
ètò
linen (n)
a«æ ögbö
a«æ funfun
linguist (n/f)
amòye èdè
linguist (n/m)
amòye èdè
linguistics (n)
ëkô mímö èdè
link (n) (chain)
oríìké ëwôn
ìdè
link (n) (connection)
sísopö
lion (n)
kìnìún
lioness (n)
abo-kìnìún
lip (n)
ètè
liquid (adj)
«í«àn
bí omi
d÷ra
liquid (n)
«í«àn
omi
liquor (n)
ætí
lisp (n)
ìsörö bí æmædé
list (n)
ìwé àkôjæ orúkæ
list (v)
kæ orúkæ sí ìwé
tò lês÷s÷
listen (v)
fetísí
têtísí
gbô
listener (n/f)
olùgbô
listener (n/m)
olùgbô
literacy (n)
ìmöwékà
ìmöwékæ
literal (adj)
gêgê bí örö ti rí gan
gangan
literally (adv)
gêgê bí örö ti rí gan
gangan
literature (n)
ìwé
lítéré«ö
àkôjæ orí«irí«i ìwé nínú èdè kan
litigate (v)
ro êjô
«e êjô
fi sùn
nípa òfin
litigation (n)
÷jôrírò
÷jô
÷jô rírò nílé ÷jô
little (adj)
kékeré
kéré
díë
live (adj)
wà láàyé
live (v)
wà láàyè
gbê
livelihood (n)
onj÷ òjô
lively (adj)
dárayá
liver (n)
ëdö
ödöki
lizard (n)
aláõgbá
load (n)
÷rù
load (v)
di ÷rù
kêrù
kérò
loan (n)
owó àwìn
gbèsè
loan (v)
lobby (n)
gbàngàn
iyárá àbáwælé
lobster (n)
àláàkà«à
akæ idé
local (adj)
ti ibì kan
locate (v)
fi sí ipò
fi síbì kan
fihàn
location (n)
ibi
ipò
lock (n)
àgádágodo
ìdirí
lock (v)
tìpa
so pö
loft (n)
iyárá òkè ilé
log (n) (journal)
íwé ìròhìn ìlæsíwájú
log (n) (wood)
igi
g÷dú
logic (n)
ægbôn ìronú
logical (adj)
lílo ægbôn ìronú
loneliness (n)
ìdágbé
ì«e ÷ni nìkan
lonely (adj)
nìkan wà
dá wà
long (adj)
jìnà
gùn
longing (n)
ìfojúsônà
áyun
ækàn fífà
ìfê gbígbóná
longitude (n)
ìfàgùn
ìnà
look (n) (appearance)
ìwò
ojú
look (n) (glance)
wíwò fìrì
look (v) (glance)
wò fìrì
yí ojú sí
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com