© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M
machine (n)
ëræ
ohun èlò
machine gun (n)
ìbæn ÷tù
machinery (n)
ëræ
ohun èlò
machinist (n)
÷lêræ
mad (adj)
«iwèrè
bíbàjê orí
asínwín
magazine (n) (publication)
ìwé ìròhìn
magazine (n) (weapon)
àpò ÷tù
maggot (n)
ìdin
magic (n)
idán
magician (n/f)
alálùpàyid à
onídán
aláfô«÷
magician (n/m)
alálùpàyid à
onídán
aláfô«÷
magistrate (n)
adájô
onídàájô
magnet (n)
òòfà
òkúta ìmúrin
magnificent (adj)
tóbi
níyìn púpö
lógo
magnify (v)
gbé-ga
yìn lógo
mú-tóbi
magnifying glass (n)
dígí ìmútóbi
maid (n)
wúndíá
æmæ-ödô obìnrin
obìnrin
omidan
mail (n)
ìwé
lêtà
mail box (n)
àpótí tí a nfi lêtà pamô
mailman (n)
ò«ì«é tí npín ìwé (lêtà) kiri
main (adj)
pàtàkì
olórí
mainland (n)
olú ìlú
ìlú gan
mainly (adv)
ní pàtàkì
pàtàkì jùlæ
maintain (v) (preserve)
tôjú
«e ìtôjú
dì mú
maintenance (n)
ìtôjú
major (n) (military)
oyè ögágun
àgbà
majority (n)
öpö ènìà
make (v)
«e
make-up (n)
ìpadàböwá «e parí
ìfi àtíkè ku ojú fi «e fáàrí
male (adj)
akæ
malice (n)
ëtë
odì
arankan
kùnrùngbù n
malignant (adj)
ní ìkà
ní oró nínú
ní ìrò búburú
mammal (n)
ènìà/éranko àfæmúbômæ
man (n)
ækùnrin
ènìà
manage (v)
«e ìtôjú
«e àbójútó
«e àkóso
kápá
kawo
manageable (adj)
níkáwô
rærùn láti tó
«e ì«àkôso
management (n)
ìbójútó
manager (n/f)
alábójútó
olórí
manager (n/m)
alábójútó
olórí
mandatory (adj)
à«e dandan
à«e ní túláàsì
mane (n)
gögö ÷«in
manhood (n)
ìwà ækùnrin
dídi ækùnrin
ìgbà ìdækùnrin
manipulate (v)
fi æwô «isê
dà ríborìbo
mankind (n)
aráyé
manner (n)
ìwà
ì«e
irú
önà
manners (n)
ìhùwà
manoeuvre (n) (military)
ægbôn ìlò
manslaughter (n)
ìpànìà
manual (adj)
àfæwô«e
manual (n)
ìwé kékeré
ìwé ìtôkasí
ìwé àpéjúwe
ìwé à«÷
manufacture (v)
fi ænà «e nkan tìtà
«e
manufacturer (n)
olù«i«é ænà títà
manure (n)
àtàn
ìlëdú
many (adj)
púpö
öpölæpö
map (n)
àwòrán ayé
ìwé ìfönàhàn
marble (n) (material)
òkúta dídán
March (n)
o«ù k÷ta ædún
march (n)
yíyan àwæn æmæ ogun
march (v)
rìn lês÷s÷
yan
mare (n)
abo ê«in
marginal (adj)
bêëbêë
marina (n)
ti òkun
mark (n)
àmì orin
àpá
mark (v)
sàmìsí
fi àmì sí
kíyèsí
market (n)
æjà
marksman (n)
öta
ayìnbæn
marriage (n)
ìgbéyàwó
marriage certificate (n)
ìwé ërí ìgbéyàwó
married (adj)
tí ó ní ækæ tàbí aya
marry (v)
gbé ní ìyàwó
marsh (n)
ìrà ÷rë
àbàtà
÷röfö
martyr (n/f)
ajêëríkú
martyr (n/m)
ajêëríkú
martyr (v)
jêêríkú
marvellous (adj)
ya ni lênu
alárà
masculine (adj) (grammar)
akæ
masculine (adj) (male)
akæ
ækùnrin
mask (n)
ìbojú
ìparadà
àgö
mass (n) (amount)
ì«ù
àkópö
mass (n) (church)
ìsìn àdúrà ìsìnkú
ìsìn Onj÷ alê Olùwa ní ìjæ Rómù
massacre (n)
ìpakúpa
ìparun
àfôbàjê
àpalù
àpafön
massacre (v)
pa ní ìpakúpa
parun
fôbàjê
massage (n)
ìpara ìtunilára
ìwôra
ìpara oníwòsàn
massage (v)
pa ara fún ìwòsàn
wô ara
para
massive (adj)
wúwo
tóbi
jöõjön
mast (n)
òpó ækö
master (n) (person)
olórí
alákoso ögá
master (v)
«êgun
borí
kápá
káwô
mat (n)
÷ní
pàkìtí
match (n) (equal)
ìdôgba
match (n) (fire)
ì«áná
match (n) (sport)
erê
ìje
ìdíje
match (v) (equal)
bà dôgba
matching (adj)
bákannáà
irúkannáà
material (n)
æjà
a«æ
nkan èlò tí a fi «e nkan
mathematics (n)
ì«irò
mattress (n)
tìmtìm àsùnlé
mature (adj)
dàgbà
ògbó
pípôn
dídë
maturity (n)
dídë
pípôn
gbígbó
ògbó
ìhewú
làbú
maximum (n)
púpöjùlæ
May (n)
o«ù Karùn-ún ædún
may (v)
maybe (adv)
bóyá
mayor (n)
onídàjô ìlú
olórí ìlú
me (pron)
mi
èmi
meadow (n)
pápá oko tútù
meal (n) (food)
onj÷
ìyèfún
mean (adj) (unkind)
ènìà lásán
láìníyìn
láìnílárí
láìláànú
oníkà
mean (v)
«ìkà
múra
meaning (n)
ìdí
ìtumö
àtúmö
ìmö
meaningful (adj)
tí ó nílàrì
tí ó níyìn
meaningless (adj)
láìlórí
láìní ìtumö
lásán
meantime (adv)
níbáyí
lákókòyí
nísìsìyí náà
measure (n)
ìwön
öpá-ò«ùwön
öpá-a«æ
measure (v)
wön
measurement (n)
wíwön
ìwön
öpá
meat (n)
÷ran jíj÷
onj÷
mechanic (n)
oní«ê ænà
ælônà
mænkálíkì
mechanical (adj)
ti ohun ëræ
ti I«ê ænà
mechanism (n)
nípa ohun ëræ
medal (n) (military)
àmì ìyìn
media (n)
àwæn oníròhìn
mediate (v)
làjà
bá làjà
wà láàríín
medical (adj)
ti ògùn
ti egbògi
medicine (n) (substance)
ògùn
egbògi
meditate (v)
«e à«àrò
ronú
gbìrò
meditation (n)
ì«àrò
medium (adj)
lárìín
ohun èlò
medium (n)
àríín
ohun èlò
meet (v)
pàdé
kò lójú
kò lônà
péjæ
meeting (n)
ìpàdé
àpéjæ
ìkòlójú
àkójæpö
melody (n)
orin dídùn
melon (n)
èso ìtakùn
bàrà
melt (v)
member (n) (club)
èrò inú ÷gbê
membership (n)
jíjê æmæ ÷gbê
memorial (n)
ìrántí
ohun ìrántí
memory (n)
ìrántí
æpælæ
iyè inú
mend (v) (repair)
tún-«e
mú-sàn
menstruate (v)
«e nkan o«ù
menstruation (n)
nkan o«ù
mental (adj)
ti ìye
ti orí
mention (n)
ìrántí
ìdárúkæ
mention (v)
«e ìrántí
dá-orúkæ
dá-sæ
menu (n)
ìwé ètò onj÷
merchandise (n)
æjà títà
òwò
æjà ajé
merchant (n)
oní«òwò
ælôjà
mercy (n)
àánú
ìyônú
merge (v) (company)
bô sínú
dàpö
kópö
merger (n)
ìbôsínú
ìdàpö ÷gbê
àkópö
merit (n)
èrè
ìtôsí
ìtôy÷
mermaid (n)
yemæja
merry (adj)
inú íidùn
láyö
message (n)
ìhìn
örö
i«ê rírán
messenger (n/f)
ikö
oñ«ê
ìrán«ê
òjí«ê
messenger (n/m)
ikö
oñ«ê
ìrán«ê
òjí«ê
messy (adj)
wúruwùru
láìlétò
metal (n)
onírúurú irin
id÷
òjé
fàdákà
wúrà
meter (n)
ò«ùwön
ìwön
method (n)
ìlànà
ìwà
ìtò lês÷s÷
ôná tí a fí «e nkan
microscope (n)
ëræ tí a fí nwo nkan tí ojú lásán ò lè rí tàrà
middle (adj)
láàríín
lágbedeméjì
middle (n)
àárín
agbedeméjì
Middle East (n)
ilë ìlà òrùn
midnight (n)
ögànjô
àárín-óru
might (n)
agbára
ipa
mighty (adj)
alágbára
migrate (v)
«í láti ibí kan læ sí ibòmíràn
mild (adj) (flavor)
áìláta
láìní-adùn
mild (adj) (weather)
pëlê
jêjê
tújú
láìmóru
mile (n)
ìbùsö
ìwön önà
ìrìn ogún ì«êjú
militant (n)
jagunjagun
jàgídí-jàgan
ológun
military (adj)
ti ogun
ti ológun
military (n)
ti ogun
ológun
milk (n)
wàrà
milk (v)
fún wàrà
mill (n)
òlö
ëræ
mill (v)
million (n) (number)
àádôta ökê
millionaire (n/f)
olówó
ælônà
ælôrö
millionaire (n/m)
olówó
ælônà
ælôrö
mind (n)
iyè
inú
mine (n) (coal)
ihò ì«ura ilë
mine (n) (military)
æta ìhámôlë
mine (pron)
tèmi
mine field (n)
pápá æta ìhámôlë fún ìpalára ötá
miner (n)
awalë ì«ura ilë
òwalë
mineral (n)
ì«ura inú ilë
minimum (n)
kíkéré pátápátá
èyítí ó kéré jùlæ
mining (n)
wíwa ì«ura inú ilë
minister (n) (church)
ìrán«ê
òjí«ê
àlùfáà
minister (n) (government)
ìrán«ê ò«èlú
ministry (n) (government)
oye
i«÷ ìrán«ê ò«èlú
minority (n)
kíkéré
àkókò èwe
minus (prep)
yækúrò
dínkù
minute (adj)
kèré púpöjú
nfiyèsí nkan kékeré
tíntìntín
kékèké
minute (n)
ì«êjú
ìròhìn ohun tí a «e ní àjæ
miracle (n)
i«ê-ìyanu
mirror (n)
jígí
dígí
àwòjíìji
miscarriage (n)
ì«ênú obínrin
ì«ìnà
ìwà búburú
miscellaneous (adj)
onírurú
nídàrúdàpö
misconduct (n)
àìmöwàáh ù
ìwà-àìtô
ìwà-àìy÷
miserable (adj)
òtò«ì
láìní àláfíà
àbòsì
misery (n)
ò«ì
ìrora ara
ìrora ækàn
misinterpret (v)
«ì túmö
misleading (adj)
«í«ì lônà
misplace (v)
fi sípò tí kò
«ì fi sí ipò
miss (v) (late)
«ì
miss (v) (pass)
tàsé
miss (v) (regret)
fê-kù
miss (v) (target)
«ìnà
tàsé
«ì
missile (n) (military)
ìbænatamátàsé
missing (adj) (incomplete)
fê-kù
láìpé
missing (adj) (lost)
mission (n) (military)
sùnmômì
ìbgbóguntì
mission (n) (task)
i«ê pàtàkì
missionary (n/f)
ìrán«ê
oní«ê Ælôrun
missionary (n/m)
ìrán«ê
oní«ê Ælôrun
mist (n)
ìkúku
òwúsuwusù
mistake (n)
à«ì«e
ì«ìnà
è«ì
misty (adj)
ní ìkúku
kún fún ìkúku
misunderstand (v)
«i mö
«ì yé
«àìyé
misunderstanding (n)
gbólóhùn- asö
èdèkòyédè
èdè-àiyedè
misuse (v)
lò nílòkulò
lò sódì
«ìlò
mix (v)
papö
dàpö
bùlà
mixer (n) (machine)
ëræ àdàpö
ëræ àdàlù
mixture (n)
àdàpö
àdàlù
moan (n)
ìkérora
gbígbin
moan (v)
sækún
kérora
pohùnrére é
gbin
mobile (adj)
tí ó lè yípòpadà
mobile phone (n)
ëræ gbohùn-gbésì kékeré tí a lè gbé káàkiri
fóònù kékeré àgbérìnkiri
mobility (n)
yíyípòpadà
mobilize (v)
gbé dìde
mode (n)
ì«e
ìwà
à«à
model (n) (object)
àwòrán
àp÷r÷
àwò«e
moderate (adj)
níwöntúnwönsìn
mæ níwön
níwönba
mæníye
modern (adj)
ti ìgbà ìsìsìyí
modernize (v)
sædi ti ìgbà ayé òní
sædi ìgbà ìsìsìyí
múkúrò ní ayé àtijô
modification (n)
ìyípadà
àtún«e
modify (v)
yípadà
tún«e
moist (adj)
tutù
olórinrin
nítùtù
olómilára
moisture (n)
òrinrin
ìtùtù
molar (n)
eyín
ehín
erìgi
moldy (adj)
dìbàjê
hu olú
bíbu
mole (n) (animal)
gúlúsæ
kúlúsæ
mole (n) (skin)
éwo ara
moment (n)
ì«êjú kan
àsìkò
momentary (adj)
ní«ëêjú kan
lásìkò
monastery (n)
ilé ëkôìrán«ê Ælærun
ilé ìhámô oní«ê ìrán«ê Olúwa
Monday (n)
æjô kejì ösë
money (n)
owó
money order (n)
ìwé owó
monitor (v)
kìlöfún
«ô
bojúwò
bójútó
monk (n)
oní«ê ìrán«ê Ælærun
monkey (n)
öbæ
àáyá
lágídò
÷dun
akítì
ìjímèrè
monopoly (n)
adárà
adání
anìkan«e
anìkanjæpô n
monster (n)
ohun ìbanilêrù
nkan títóbijù
ewèlè
a«eìlòdìsí ìwà ëdà
month (n)
o«ù
monthly (adj)
ló«o«ù
o«o«ù
monument (n)
ìbòji
ohun ìrántí
mood (n)
ìwà
inú
moon (n)
ò«ùpá
o«ù
moor (n)
igbó àìro
à«álê
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com