© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

N
nail (n) (metal)
ì«ó
naked (adj)
níhòhò
láìlá«æ
name (n)
orúkæ
nap (n) (sleep)
ògbé
orun yê
napkin (n) (table)
a«æ ìnuwô
narration (n)
ìhìn
ìròhìn
ìtàn
narrow (adj)
tóró
híhá
nasty (adj)
léerí
lêgbin
korò
nation (n)
orílë-èdè
national (adj)
ti orílë-èdè
ti ilë
nationality (n)
ará ìlú
ìlú
orílë èdè
nationalize (v)
sæ di tì ìlú
nationally (adv)
nípa ti ìlú
bí ará ìlú
native (adj)
ti ìbí
ti ëdá
onílë
native (n/f)
æmæ ìbílë
ará ìlú
native (n/m)
æmæ ìbílë
ará ìlú
natural (adj)
adánidá
ti ìwà ëdá
àìfagbára«e
naturally (adv)
láìfagbára«e
tinú-tinú
nature (n) (character)
ìwà
nature (n) (world)
ëdá
ëdá ohunkóhun
nausea (n)
èébì
ì«u
ìrìndö
naval (adj)
ti ækö ogun
ti ækö
navel (n)
ìwö
ìdodo
navigate (v)
tukö
wa ækö
navigation (n)
ìtukö lójú omi
navy (n)
öwô ækö-ogun
near (adv)
ìtòsí
ödö
súnmôra
nearly (adv)
fêrë
kù díë
kù fêrê
neat (adj)
fífínjú
já fáfá
afínjú
necessary (adj)
laáì«e àìní
tí kò lè «àìwà
tí kò lè rí bámiràn
necessity (n)
àìní
àìgbædö má«e
örönyön
neck (n)
ærùn
ëmí
necklace (n)
ilëkë ìkárùn
need (n)
àìní
àìtó
àbùkù
need (v)
ní-lò
fé kù
needle (n)
abêrê
needless (adj)
láìnílárí
«aláìy÷
needy (adj)
aláìní
òtò«ì
tálákà
negative (adj)
örö sísê
örö ìyàn
örö òdì
neglect (n)
àìfiyèsí
ìgbàgbé
àìbìkítà
ìfojúfòdà
ìjáfara
neglect (v)
«e ìgbàgbé
«e àìfiyèsí
«e àìbìkítà
gbójúfòd á
gbiyèfò
negligence (n)
ìwà àìfiyèsí
ìjáfara
ìfifalë
negligent (adj)
onígbàgbé
aláfara
negotiate (v)
«e àdéhún
sæ ti ì«òwò
negotiation (n)
àdéhún
ì«òwò
neighbor (n)
aládúgbò
æmænìkejì
neighborhood (n)
àdúgbò
ìlú
sàkani
gbêgbêlë
neither (pron)
bêëni
nephew (n/b)
æmæ (ækùnrin) arákùnrin
nephew (n/s)
æmæ (ækùnrin) arábìnrin
nerve (n)
i«an
agbára ægbôn
nervous (adj)
tí ñgbön
tí ñ«ara gbígbön
àìdá-ara
àìnídájú
nest (n)
ìtê ÷y÷
net (n)
àwön
òbìrìkí
neuter (adj)
kì í«e akæ kì í«e abo
àì«e akæ tàbí abo
neutral (adj)
làì«e akæ tàbí abo
láìpösíha ÷nìkan
never (adv) (future)
bêëkô láí
never (adv) (past)
bêëkô têlë
new (adj)
titun
àkötun
news (n)
ìhìn
ìròhìn
ìró
làbárè
ìgbúùró
newspaper (n)
ìwè ìròhìn
next (adj)
èkejì
next (adv)
÷lêëkejì
nítòsí
nice (adj)
dára
dùn
suwön
niece (n/b)
æmæ (obìnrin) arákùnrin
niece (n/s)
æmæ (obìnrin) arábìnrin
night (n)
òru
nightmare (n)
àlá búburú
ìhanrun
nine (n) (number)
êsan
mêsàn
nineteen (n) (number)
ökan-dín-lógún
môkandílógún
ninety (n) (number)
àádôrun
ninth (adj)
ëk÷san
nipple (n)
æmú
«ón«ó orí æmú
no (adj)
agbêdö
no (n) (response)
bêëkô
rárá
nobody (pron)
÷nì kankan
÷nìkankan
ènìà lásán
nod (v)
mi orí sí
noise (n)
ariwo
irô
òkìkí
àtó
noisy (adj)
láriwo
nírô
aláriwo
nominate (v)
pè lórúkæ
yàn
dárúko
none (pron) (object)
õkankan
kò sí õkan
nonsense (n)
örö ì«ækúsæ
bóro-bòro
örökôrö
noodle (n)
irú onj÷ ìla-òrun kan
noon (n)
ösán-gangan
agbede-méjì æjô
æjôkanrí
normal (adj)
gêgê bí ìlànà
gêgê bí ìwön
normally (adv)
dédé
ìwà
wíwà
bí ìlànà
north (n)
àríwá
ìhá òkè
northern (adj)
ní àríwá
níha òkè
northwards (adv)
níha àríwá
nose (n)
imú
nosey (adj)
«ôwò
ti imú bö ÷jô÷lêjô
nostril (n)
ihò imú
not (adv)
notable (adj)
níyìn
lókìkí
àfiyèsí
notary (n)
alámì ìjêrìí ìwé
asàmì ìjêrìí sí ìwé
note (n) (letter)
ìwé kúkúrú
note (n) (money)
ìwé owó
note (n) (music)
àmì orin
note (v) (write)
notebook (n)
ìwé ìfiyèsí
ìwé ìrántí
nothing (adv)
àìsíõkan
àìsí
àìwà
àìnílárí
ófo
notice (n)
àfiyèsí
ìkìlö
ìròhìn
noticeable (adj)
nífiyèsí
p÷t÷rí
notification (n)
ìkìlö
ìfihàn
notify (v)
sæ di mímö
wí-fún
kìlö fún
notion (n)
ìmö
ìrô
notorious (adj)
mímö ní gbangba
lókìkí
noun (n)
orúkæ ènìà
orúkæ ti õkan tàbí ti ohunkóhun
nourish (v)
fi onj÷ fún
tó-dágba
nourishing (adj)
nípa ìtôdàgbà
oníìkê
ìmárale
novel (n)
ìwé ìtàn
novelty (n)
otun
ì«e titun
November (n)
o«ù kækànlá ædún
now (adv)
ìgbà ìsisìyí
wàyí
nowhere (adv)
láìsíníbìkan
nozzle (n)
imú
÷nu
nuclear (adj)
ëræ ìparun
ërô eléwu
èlò eléwu àti«e ajónirun
ohun alagbára ìparun
nude (adj)
níhòhò
láìlá«æ
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com