© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

O
oak (n)
igi apádò
igi óàkù
oar (n)
àjë
òbèlè
oath (n)
ìbúra
èpè
oats (n)
ækà
obedience (n)
ìgbæràn
ìforíbalë
obedient (adj)
nígbæràn
nít÷ríba
obey (v)
gbôràn
t÷ríba
gbàgbô
obituary (n)
ìhìn ìsìnkú
object (n) (thing)
ohun rírí
object (v)
já ní koro
«òdì sí
objection (n)
ì«odì sí
ìkö
objective (adj)
láì«ötún-láì«òsì
láì«ègbé
láìní ojúsàájú ènìà
obligation (n)
ore
ìgbèsè ore
örànyàn
ìdè ohun õka«àì«e
obscene (adj)
láìnítìjú
nírira
èríí
öbùn
obscenity (n)
ohun ìtìjú
ìrira
èríí
obscure (adj)
«ókùnkùn
farasìn
àìgbúro ní danindanin
observant (adj)
wíwòye
tí ó fojúsílë
«í«ô
observation (n)
ìkíyèsí
ìfojúsílë
gbólóhùn örö
observe (v)
«àkíyèsí
«ô
fojúsí
sæ örö
obsession (n)
kúnlôkàn
ìfækànsí láìnídìí
àìmôkànkúr ò
ìfê àfêjù
obsessive (adj)
nífëê àfêjù
obsolete (adj)
ti àtijô
tí kò wúlòmô
gbó
obstacle (n)
ohun ìdínà
ìdíwô
ìdálôwôk ô
obstruct (v)
dí lônà
ìdíwô
dádúró
obstruction (n)
ìdílônà
ìdíwô
obtain (v)
rí-gbà
gbà
obtainable (adj)
gbígbà
rírígbà
rírí
«eégbà
obvious (adj)
láí«òro rí
híhàn gbangba
farahàn
obviously (adv)
láláí«òro
dájúdájú
occasion (n)
àyè
ônà
ìdí
occasionally (adv)
lêëkækan
láì«ègbàgbogbo
nìlàrenílàre
occupation (n)
i«ê
ìní
ìdawôbò
ìbùdó
occupy (v)
gbé
«i«ê
gba ipò
dawôbò
bùdó
occur (v)
«ë
«÷lë
hàn
occurence (n) (event)
ì«÷lë
ocean (n)
òkun nlà
agbami òkun
October (n)
o«ù k÷èwá ædún
octopus (n)
÷ja ÷lêsë mêjæ
odd (adj) (number)
láìgún gêgê
láìbámu
odd (adj) (strange)
pandan
láìbámu
odor (n)
òórùn
okiki
of (prep)
ti
níti
nípa
off (adv) (light)
pa
offend (v) (person)
bà nínú-jê
«ë
mú kæsë
offense (n)
ë«ë
offensive (adj)
mú ìbàjê
kún fún òórún burúkú
offer (n)
÷bæ
ìfilö
offer (v)
fí-fún
fi-lö
rúbæ
office (n)
i«ê
ibi i«ê
ipò i«ê
oyè
officer (n) (military)
ögágun
official (adj)
lábê à«÷
nípa agbára
oyè
official (n)
oní«ê
often (adv)
nígbà- kúgbáà
nígbà púpö
oil (n)
epo
òróró
örá
oil (v)
fi epo sí
oily (adj)
lépo
ointment (n)
ògùn ìwôra
ohun ìkunra
ògùn fún ægbê
òrí
ìpara
old (adj)
ìdarúgbó
ìdàgbà
gbó
ìhewú
olive (n)
igi òróró ní ilê àwæn Júù
omit (v)
fò-kæjá
gbàgbé
fi-sílë
on (adv) (light)
tàn sílë
on (prep)
lórí
once (adv)
nígbà kan
lêëkànkan
ëkan
one (n) (number)
ökan
ení
onion (n)
àlùbôsà
only (adj)
kan«o«o
kan péré
only (adv)
ökan«o«o
péré
nìkan
«a
only (conj)
nìkan
àfi
àfibí
open (adj) (building)
gbangba
«í«í
yíya
open (v)
«í «ílë
túmö
opening (n)
ì«ínú
ì«í«ílë
ìbërë
openly (adv)
nígbangb a
gedegbe
kedere
opera (n)
eré onítàn olórin
operate (v) (medical)
«e i«ê ab÷ fún
operate (v) (system)
mú «i«ê
operation (n) (medical)
i«ê ab÷
operation (n) (system)
ì«i«ê
operator (n/f) (system)
ò«ì«ê
operator (n/f) (telephone)
ò«ì«ê
operator (n/m) (system)
ò«ì«ê
operator (n/m) (telephone)
ò«ì«ê
opinion (n)
èrò
opponent (n/f)
ötá
a«odì
ataniláiyà
alátàkò
opponent (n/m)
ötá
a«odì
ataniláiyà
alátàkò
opportunity (n)
àyè
önà
ìgbà gan
alábàpàdé
àyè tí ó
oppose (v)
«òdì sí
«e ìdènà
tì làíyà
takò
dojújà
«e æwö òdì sí
opposite (adj)
kæjúsí
tirísí
dojúkæ
opposite (prep)
ökánkán
opposition (n)
ìdènà
ìjiyàn
ì«ötásí
àtàkò
ìkæjúsí
ìdojúkæ
oppress (v)
ni-lára
pôn-lójú
rê-j÷
tëmôlë
dálóró
oppression (n)
ìnilára
ìrêj÷
ìtëmôlë
ìdálóró
optical (adj)
ti ojú
nìpa tojú
optician (n/f)
aláwò
optician (n/m)
aláwò
optimistic (adj)
ti ìrètí ìdára ìgbëhìn
option (n)
ìyàn
ìwù
ìfê
optional (adj)
wöfún
yíyàn
èyítí ó wu ni
or (conj)
tàbí
àbí
oral (adj) (mouth)
ti ÷nu
oral (adj) (speech)
fìf÷nusæ
orange (adj)
bí æsán
bí òrombó
pupa bí epo
orange (n)
æsán
òrombó
orchestra (n)
ëgbê onílù
orí«irí«I ìlù àti fèrè
order (n) (arrangement)
ìtò
÷s÷
order (n) (business)
æjà rírà
ìrajà
òwò
order (n) (military
à«÷ ológun
order (v) (business)
ra æjà
rà rán«ê
order (v) (military)
pà «÷ fún
pa-lá«÷
ordinary (adj)
nípa ìlànà
tí kì í«e pàtàkì
ore (n)
irin àìdàlú
organ (n) (body)
ètò ara ènìà
ìfun
organization (n)
÷gbê
ìkójæ
ìtò lês÷s÷
organize (v)
tò lês÷s÷
oriental (adj)
ti ìlà-òrùn
origin (n)
ìpilë«ë
ìbërë
à«ë«ëwà
ì«ëdálë
original (adj)
ti àtètèkô«e
àdá«e
àbínibí
àtilëwá
àtæwôd á
originally (adv)
nípilë«ë
têlëtêlë
ornament (n)
ohun ösô
orphan (n/f)
æmæ aláìlóbìí
orphan (n/m)
æmæ aláìlóbìí
orphanage (n)
ilé ìtôjú æmæ aláìlóbìí
ostrich (n)
ògòngò
other (adj)
òmíràn
míràn
otherwise (adv)
bíkò«e bêë
bí bêëkô
bókànràn
our (adj)
ti-wa
ourselves (pron)
àwa tìkarawa
out (adv)
lóde
outbreak (n)
ìjà
asö
ariwo
ìbërë ogun
outcome (n)
ìparísí
ìyærísí
òpin
outdated (adj)
àìwúlò
ti ìgbà àtijô
tí kò bá òde ìsìnyí læ
gbígbó
eléwu
outdoors (adv)
lóde
outer (adj)
òde
outlook (n)
ì«ônà
ìwo iwájú
iwájú
output (n) (production)
ìmúwá
ìbísi
outrage (n) (anger)
ìrunú
ìbúnú
ìkà rékæjá
ìlòkulò
outrageous (adj)
burú rékæjá
outside (adv) (object)
íta
outside (adv) (open)
nìhà òde
lójúde
íta gbangba
outside (n) (object)
íta
outside (prep)
íta
outsider (n/f)
ará òde
ará ìta
àjèjì
outsider (n/m)
ará òde
ará ìta
àjèjì
outskirts (n)
agbègbè
outstanding (adj) (debt)
àìsan gbèsè lásìkò
outstanding (adj) (excellent)
dárajùlæ
titayö
àtàtà
outstanding (adj) (noticeable)
titayö
peteri
outward (adj) (movement)
níha òde
tiha òde
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com