© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P
pack (v)
di ÷rù
package (n)
÷rù
èdìdì
packing (n)
palëmô
ìpalëmô
ìdi-÷rù
pact (n)
àdéhùn
ìmùlë
paddle (n)
àjë
paddle (v)
wà-jë
«iré nínú omi
page (n)
ewé ìwé
akápò
ìrán«êkùnri n
akôdà
pain (n)
ìrora
ëdùn
rírí
painful (adj)
dídun-ni
níròjú
írora
painless (adj)
àìlêdùn
àìro
«àìní ìrora
paint (n)
tìróò
ajë
ödà
èsè
paint (v)
kùn
fi tìróò tàbí ödà kùn
painter (n/f)
afödà kun
akun-ödà
akun-èsè
apödà
painter (n/m)
afödà kun
akun-ödà
akun-èsè
apödà
painting (n)
ìkun-ödà
kíkun-ödà
àwòrán ælôdà
pair (n) (people)
ènìà méjì
tækætaya
pair (n) (two)
awê méjì
palace (n)
ààfin
ilé æba
pale (adj) (face)
jíjorò
fúwôfúwô
röndônröndôn
palm (n)
àtêlêæwô
öp÷
palm tree (n)
igi öp÷
pamper (v)
kêra
j÷ àj÷kì
fi oñj÷ dídùn bô
pamphlet (n)
iwé kékeré aláìdìlù
pan (n)
àwo
pánù
ìkòkò
paneling (n)
igi ìbògiri inú yàrá
panic (n)
ìpààyà
ìdágìrì
panther (n)
àmötêkùn
akátá
pantry (n)
ilé àwo oñj÷
yàrá tí à ñpal÷ oñj÷ mô
pants (n)
«òkòtò
paper (n)
ìwé
tákààdá
paperclip (n)
èlò ìdìmú ìwé
parachute (n)
agbòrùn ìbêsílëláti inú ækö òfúrufú láìfarapa
parade (n)
ìtòlêsë omæ-ogun
à«ehàn
ìfihàn
fáàrí
paradise (n)
örun rere
ægbà dáradára onítura
paragraph (n)
gbólóhùn örö
orí ötò
parallel (adj)
tí ó jæra
tó «e dédé
lêgbëgbê
paralysis (n)
àìní- agbára
ààrún ëgbà
àrùnkárùn tí ñgba okun ara
paralyze (v)
pasára
sæ-di òkú
parasite (n)
àfòmô
onírárà
apônni
aj÷nirunláìdáwó
paratrooper (n)
æmæ ogun afagbòrùn bêsílë láti inú ækö òfúrufú
parcel (n)
èdìdì
÷rù kékeré
pardon (n)
ìdáríjì
ìfijì
pardon (v)
dá ríjì
parents (n)
òbí
ælômæ
parish (n)
sàkání ìtôjú àlùfáà
ìjæ itún
párí«ì
park (n)
ægbà ñlá fún ìtura gbogbo ènìà
park (v)
dá ækö dúró sí ojú kan
parking (n)
ìdá ækö dúró sí ojú kan
parliament (n)
àjæ æba
ìgbìmö æba
parole (n)
örö ÷nu
örö ælá
parrot (n)
aíyèkòótô
parsley (n)
irú ohun ögbìn kan
part (n) (piece)
apákan
ìpín
àràpa
part (v)
pín
ya
la irun orí
partial (adj)
àìpé
ti apákan
ní ojúsàájú
ì«ègbé
participant (n/f)
oníbàpín
participant (n/m)
oníbàpín
participate (v)
bá-pín
participation (n)
ibápín
particular (adj)
pàtàkì
y÷ fún àfiyèsí
ìdí
particularly (adv)
ní pàtàkì
pëlúpëlú
pàápàá
partition (n)
ìkélé
ìpín
ìlà
partner (n/f) (business)
alábàá«i«ê
÷nìkejì
partner (n/m) (business)
alábàá«i«ê
÷nìkejì
partnership (n)
àjùmö«e
àjùmö«epö
party (n)
àjæyö
÷gbê
æwôkan
apákan
pass (n) (mountain)
önà arín òkè méjì
pass (n) (permit)
ìwé ìyödà
ìwé ìwælé
ìwé ìjáde
ìwé ìwölú
ìwé ìjádelæ
pass (v) (travel)
kæjá
wölú
jáde ní ìlú
pass out (v)
dá kú
pín
passage (n) (entrance)
önà
àjò lójú omi
passenger (n/f)
èrò
passenger (n/m)
èrò
passion (n)
ìwà
ìtara
ìbínú
ìjìyà
ìjánu
inu«i«æ
passionate (adj)
«ónú
rúnú
ní inú-fùfù
nítara
passive (adj)
nírëlë
láì«i«ê
pëlú sùúrù
passport (n)
ìwé ìyödà ìwölú tàbí ìjádelæ
password (n)
kóòdù àwælé
ìwôröfún
örö mímö ÷nìkan «o«o
past (adj)
àtijô
ník÷hìn
past (adv)
kæjá
past (n) (time)
àtijô
past (prep) (after)
lêhìn
pastime (n)
ìdárayá
ì«iré
fàájì
pastor (n)
oníwàásù
àlùfáà
olú«öô-àgùntàn
pastry (n)
àkàrà
pasture (n)
pápá oko tútù
koríko
ìjë ÷ran
pat (v)
fi æwô lù jêjê
patch (n)
ëlë
patch (v)
fi a«æ tún«e
patent (n)
à«÷ ìtôsí nìkan
patent (v)
fihàn nígbangba
paternal (adj)
ti bàbá
paternity (n)
ti bàbá
path (n)
önà
ípa-önà
patience (n)
sùúrù
ìrôjú
ìfæwôranú
patient (adj)
nísùúrù
láìkánjú
patient (n/f)
aláìsàn
patient (n/m)
aláìsàn
patriotic (adj)
tí ó ní ìfê ilë nìtòótô
patrol (n)
olù«ô
pattern (n)
àp÷r÷
àwò«÷
àwòrán
pause (n)
ìdúrô
ìdákê
ìsimi
pause (v)
dúró
simi
pave (v)
fi òkúta tê
pavement (n) (road)
önà olúkúta
önà ælôdà
pavement (n) (sidewalk)
önà alámö líle
önà àf÷sërìn
önà ÷lêsë
paw (n)
èékánná ÷ranko
ìkùkù
pay (n)
owó o«ù
öyà
pay (v)
san-wó
payable (adj)
sísan
payment (n)
ìsanwó
àdásan
payroll (n)
ìwé ìsanwó ò«ì«ê
pea (n)
pòpòndò
irú ëwà òyìnbó kan
peace (n)
àláfíà
ìfàyà balë
peaceful (adj)
lálàífíà
onísùúrù
onílàjà
peach (n)
irú èso kan
peacock (n)
÷y÷ ológe
àgùfôn
peak (n)
orì òkè
«ón«ó
peanut (n)
ëpà
pear (n)
irú èso kan
pearl (n)
òkúta iyebíye
peasant (n/f)
àgbë
aroko
peasant (n/m)
àgbë
aroko
pebble (n)
òkúta wêrê
pedal (n)
÷së
ìf÷sëtë
pedestal (n)
ìpìlë
÷së
ìgbélékè
pedestrian (n/f)
onírìnkirì
arìnkiri
pedestrian (n/m)
onírìnkirì
arìnkiri
peel (n)
èpo
peel (v)
bó lí èpo
bó bí awæ
peg (n) (hook)
èkán
ögbágbá
ìgangan
pelican (n)
÷y÷ ofú
pelt (n)
awæ ÷ran gbigb÷ tirun-tirun
pelvis (n)
ìbàdí
pen (n) (write)
kálámù
penalize (v)
jê ní yà
bá wí
«êní«ëê
penalty (n)
ìjìyà
ì«÷ní«ëê
ìyà
pencil (n)
ohun èlò ìköwé
pending (adj)
tí à ñretí
láìlè«eparí
tí ñbö
àìtíìdé
pending (prep)
dúró dè
penetrate (v)
wænú
làkæjá
làjá
penguin (n)
irú ÷y÷ kan
penicillin (n)
egbògi àpaàgùn
peninsula (n)
ilë tí omi fêrê yíkà
penis (n)
okó
pension (n)
owo ìsimi lênu i«ê
owó I«é à«esêhìn
people (n)
ènìà
pepper (n)
ata
peppermint (n)
efinrin ata
ohun aláàdún tí ñta ríyê
per (prep)
láti
perceive (v)
fiyèsí
wòye
percentage (n)
ìpín lônà ægôrun
perceptible (adj)
tí ægbôn ìmö
perception (n)
ìkíyèsí
ìrò
ægbôn ìmö
perceptive (adj)
ní ægbôn ìmö
«e ìkíyèsí
perfect (adj)
pípé
ànítán
perfect (v)
«e lá«epé
múpé
«e tán
perfection (n)
pípé
ì«epé
àìlábàwön
àìlábùkù
perform (v)
«e
mú-«e
performance (n)
ì«e
ìmú«e
eré
ìræn
performer (n/f)
olù«e
a«i«ê
ò«eré
performer (n/m)
olù«e
a«ì«ê
ò«eré
perfume (n)
òórùn dídùn
perhaps (adv)
bóyá
perimeter (n)
àgbègbè
period (n) (grammar)
àmí òpin
period (n) (time)
àkókò
ìgbà
period (n) (woman)
nkan o«ù
periodic (adj)
Lêkànkan
nígbà ìgbà
lákòkò
perjury (n)
ìbúra èké
permanent (adj)
láìy÷së
láìlëyípadà
permissible (adj)
fún láàyè
talá«÷
ìgbàfún
permission (n)
àyè
ìbùnláyè
ìjêwô fún
ìyööda
permit (n) (certificate)
ìwé ìfàyèfún
permit (v)
bùn láàyè
yööda
gbàfún
persecute (v)
«e inúnibíni sí
dálóró
persecution (n)
inúnibíni
ìdálóró
ìpônlójú
persist (v)
t÷numô
t÷ramô«ê
forítì
dìmú «in«in
fi àáké kôrí
persistence (n)
ìteramô«ê
ìforítì
ìdìmú «in«in
jàgàdà
persistent (adj)
ní ìt÷ramô
ní jàgùdà pálí
person (n)
ènià
÷nìkan
olúwarë
alámærín
personal (adj)
nípa ti ènìà
ti ènìà
personality (n)
ìwà
personnel (n)
àwæn ò«ì«ê
perspective (n)
ægbôn ìmö
wíwo-òkèrè
perspiration (n)
ìlàágùn
òógùn
perspire (v)
làágùn
persuade (v)
yí-lôkàn padà
tàn
pa níyè dà
persuasion (n)
ìyípáda ækàn
ìpaléròdà
önà ìsìn ìgbàgbô
ëtàn
persuasive (adj)
tí a lè yípadà
pest (n)
àrùn
ìyænu
pet (n) (animal)
eranko àyànfë
ohun-ösìn
pet (v)
fæwôra- lára
petal (n)
ìrúdi títàn
ìtànná òdòdó
petition (n) (protest)
ìt÷numô
ìkilö
ëbë
petrol (n)
epo ækö
pew (n)
ìjóko nínú ilé Ælôrun
pharmacist (n/f)
elégbògi
apo-egbògi
pharmacist (n/m)
elégbògi
apo-egbògi
pharmacy (n)
ilé elégbògi
phase (n)
híhàn ojú ò«ùpá
irí
ifarahàn
apákan
philosophy (n)
ìmö
ægbôn
ëkô ìmö
phonetics (n)
pípe örö
fónêtíìkì
phoney (adj)
onírô
ohun ìdíbôn
láìríbë
ayédèrú
photograph (n)
àwòrán
fôtò
phrase (n)
gbólóhùn örö
àpólà
phrase book (n)
ìwé gbólóhùn örö
physical (adj)
alágbára
ti agbára
piano (n)
dùrù àpáta
pick (n) (tool)
ækô ìtúlë
pick (v) (fruit)
«à
«àjæ
pickle (n)
èso rír÷ sínú ætí kíkan
pickpocket (n)
olè
jàgùdà
aláfæwôra
aláfôwæf ê
picture (n)
àwòrán
pie (n)
irú ónj÷ kan
piece (n)
ëlà
apá
ìrépé
ìjànjá
ègé
èbù
pier (n)
afárá
pierce (v)
wænú
gún
là-læ
pig (n)
÷lêdë
pigeon (n)
÷y÷lé
pigment (n)
àwö
ìrí
pile (n) (wood)
ìkóga
pilgrim (n/f)
èrò mímô
alárìnkiri
olùbëwò ibi mímô
pilgrim (n/m)
èrò mímô
alárìnkiri
olùbëwò ibi mímô
pilgrimage (n)
ìrìn àjò èrò mímô
ìbëwò ibi mímô
pill (n)
egbògi
ì«ù ògùn
pillar (n)
òpó
æwön
pillow (n)
ìrörì
tìmtìm
pilot (n)
atukö
afönàhàn nínú okö
atukö bàlubà
pimple (n)
èsúsú ara
rorê
pin (n)
èékán
èlò ìsopö a«æ
èlò àsopö
pinch (n)
ìjálékánná
pinch (v)
já lékánná
«ún
pine (n)
orúkæ igi kan
pineapple (n)
öp÷ òyìnbó
pink (adj)
àwö pupa fêrê
pioneer (n)
a«ájú
alànàsílë
pipe (n)
ikòkò tábà
fèrè
pirate (n)
ajalèlókun
pistol (n)
ìbæn ìléwô
piston (n)
èlo onírin gígùn kan
pit (n)
kòtò
öfìn
ihò
pitchfork (n)
ækô ìdáko
ohun èlò ìdáko
èlò ìhúlë
pitiful (adj)
láànú
kún fún ìyônú
pity (n)
áànú
ìyônú
place (n)
ìbì
ipò
àyè
place (v)
fi síbì kan
fi-sílë
gbékakë
gbélé
plague (n)
ìyænu
àjàkálë àrùn
plain (adv)
öbörô
têjú
môjú
plaintiff (n/f)
olúfisìn
asunni
plaintiff (n/m)
olúfisìn
plan (n)
èrò
àp÷r÷
àwòrán tàbí àp÷r÷ kíkô ilé
plan (v)
wé i«ê
wé èwé
planet (n)
ìràwö tí ñyí òrùn ká
planning (n)
wíwé i«ê
wíwé èwé
plant (n) (factory)
ilé i«ê
ilé òwò
ibití a tí n«e ohun títà
plant (n) (object)
ewéko
ewébë
ohun ögbìn
plant (v)
gbìn
«àgbë
plaster (n)
÷fun
erùpë ì«ánlé
a«æ ológùn fún bíbò egbò
plastic (adj)
«ì«ù
plastic (n)
ì«ì«ù
plate (n)
àwo p÷r÷s÷
platform (n) (stage)
p÷p÷
pákó ìdúrólé
ìtàgè
platform (n) (train)
p÷p÷ ìtëgùn ækö ilëwæ ækô ilê
play (n)
eré
iré «í«e
fádà
play (v)
«iré
player (n/f)
eléré
at÷dùrù
player (n/m)
eléré
at÷dùrù
playful (adj)
kún fún iré «í«e
láyö
inúdídùn
playground (n)
ibi ì«iré
plead (v) (law)
bëbë fún
tæræ ìdáríjì
gb÷jôrò
pleasant (adj)
dùn
ayö
jæjú
please (adv)
dùn
please (v)
«e inúdídùn sí
dùnmô
wúni-lórí
jöwô
pleasing (adj)
fuyì
wíwù
tí wúnilórí
dùnmôni
pleasure (n)
inú dídùn
fàájì
ëwùn
ìfé
pledge (n)
ògo
ohun ërí
ìpinnu
májëmú
pledge (v)
gbà lógo
«e ìgböwô
plentiful (adj)
öpölæpö
pliers (n)
ëmú kékeré
plot (n) (land)
il÷ bíírí
plow (n)
ækö ìtúlê
plow (v)
túlë
pluck (v) (fruit)
plug (n) (electric)
ohun èlò ìtànná
plug (n) (sink)
èdídí
ìdênu
plug (v)
dì ÷nu õkan
plum (n)
èso kan bí ìyeyè
plumber (n)
oní«ê àtún«e ëræ omi
oní«ê ìdênu
plural (adj)
öpö
ìlôpo méji
plus (prep)
ìfikún
pëlú
pneumonia (n)
ààrùn ëdöfóro
pocket (n)
àpö ëwù
poem (n)
ìwé akéwì orin
örö orin
poet (n/f)
akéwì
onírárà
poet (n/m)
akéwì
onírárà
poetry (n)
ewì
ìwé oló«ùwön
ìwé ÷s÷s÷ orin
point (n) (game)
ì«irò
iye
point (n) (location)
ìtôkasí
ìfönàhàn
point (n) (number)
iye
point (n) (thought)
ìdênulé
àfìyèsí
ohun tií a õjiyàn lé lórí
point (n) (time)
ìgbà
point (n) (tip)
ojú
«ón«ó
ténté
point (v)
tôka-sí
sàmìsí
fönàhàn
pointless (adj)
láìnídìí
láìlètôkasí
poison (n)
oró
iwæ
májèlé
poisoning (n)
sísæ lóògùn
fifun ni májèlé
dídánilóró
poisonous (adj)
olóró
lóró
iwæ
ti npaani
poke (v)
táràrà
gún
polar bear (n)
÷ranko ñlá aláwæ funfun tí ngbé ìkángun ilë àríwá
pole (n)
öpá
òpó
police (n)
àwæn ælôpàá
police station (n)
ilé I«ê àwæn ælôpàá
policeman (n)
ælôpàá
policewoman (n)
ælôpàá
policy (n) (manner)
oyè i«ê ìtôjú ìlú
ètò «í«e
ètò alá«÷
polish (v)
dàn
polite (adj)
níwà rere
politely (adv)
töwötöwö
political (adj)
ti àkóso
nípa ì«èlú
politics (n)
ì«èlú
oyé ì«ì«é àkóso ìlú
ægbôn ì«èlú
öràn ílú
poll (n)
orí
ìwé orúkæ àwæn ará ìlú
pollute (v)
bà-jê
sæ di àìmô
pollution (n)
ìbàjê
àìmô
èérí
pond (n)
omi ìkúdú
àbàtà
ögödö
pony (n)
÷«in kékeré
kùùrú
pool (n) (swim)
adágún
ìkùdu
adágún ìlúwëê
poor (adj)
tálákà
aláìní
alábòsí
òtò«ì
alábùkù
poorly (adv)
bíi tálákà
aláìní
***88
pope (n)
olórí ësìn ti ènìà gbogbo
olórí ìjæ kátólíkì
popular (adj)
lókìkí
lásìkí
tí a lé yêsí
tí àwæn ènìà ní inù dídùn sí
population (n)
iye aráàlú ìlú kan
porcelain (n)
amö tí a fi ñmæ àwo
porch (n)
ìloro
pork (n)
÷ran ÷lêdë
pornography (n)
àwòrán ìwòkuwò
àwòrán ìhòhò ènìà gedegbe fún ìmúni lára
porpoise (n)
÷ran esé
port (n)
èbúté
ibi ìgúnlë sí
ibi ìdáköró
portable (adj)
rírù
gbígbé
«eé gbérù
«eé gbé fêrê
porter (n/f)
oníbodè
olù«ônà
aláàrúù
olùdènà
porter (n/m)
oníbodè
olù«ônà
aláàrúù
olùdènà
porthole (n)
fèrèsé ækö ojú-omi
portion (n) (piece)
apákan
ìpín
àràpa
portray (v)
fihàn
júwe
pose (n)
ìdúró àìyera nìwájú ayàwòrán
position (n)
ipò
positive (adj)
«aláìyíhùn padà
dájú
possess (v)
gbà
jogún
possession (n)
ìní
possibility (n)
lílè«e
lílè rí bêë
àfàìmö
possible (adj)
ní «í«÷
tí ó lè «e
lágbára «í«e
possibly (adv)
«eé«e
bólè«epé
bólè«ebí
bóyá
bôyá
post (n) (position)
ibi i«ê
post (n) (wood)
òpó ilé
post card (n)
ìwé àwòrán tí a fí ñkæ lêtà
post office (n)
ilé ìfìwé rán«ê
postage (n)
owo ìfìwé rán«ê
postbox (n)
àpótí ìfigba ìwé ìrán«ê
poster (n)
ìwé àwòrán ñlá
àwòràn nlá ìpolówó æjà
postman (n)
apínwékiri
postmark (n)
àmì ìfìwé rán«ê
postpone (v)
dá dúró
fá-sêhìn
yæ-sêhìn
postponement (n)
ìdádúró
ìfà-sêhìn
iyæ-sêhìn
posture (n)
ìpò
ìwà
àyè
ìdúró
pot (n)
ìkòkò
ap÷
ì«asùn
ì«à
potato (n)
kúkúndùk ú
ödùkún
ànàmô
potent (adj)
lágbára
ní à«÷
potential (n)
ágbára àti«e
ojú«e a«eé«e
lílè mú «÷
okun
pottery (n)
÷bu
ìkòkò mìmæ
poultry (n)
adì÷ sísin
pound (n) (animal)
àgbò ÷ran tí ó ti «áko
pound (n) (weight)
ò«ùwön
pound (v)
gún sí wêwê
gún pö
fë«êlù
pour (v)
dà jáde
poverty (n)
àìní
ò«ì
tálákà
ìhálé
ì«ê
ìtúlëj÷
powder (n)
÷tù
÷tù ìbæn
power (n)
agbára
ipá
à«÷
powerful (adj)
lágbára
nípá
ní à«÷
powerless (adj)
láiílágbára
láìnípá
practical (adj)
wúlò
practice (n)
ì«e
ìlò
ìwà
practice (v)
«e
hùwà
prairie (n)
pápá koríko gbígb÷
praise (n)
iyìn
ìyìn lógo
praise (v)
yìn
fí iyìn fún
pray (v)
gbàdúrà
bëbë
tæræ
kírun
prayer (n)
àdúrà
ëbë
ìtæræ
ìkírun
ìbëbë
preach (v)
wàásù
precaution (n)
ìtètè fura
ìtètè kíyèsí láìkáàbámö
precede (v)
«aájú
precedent (n)
àp÷r÷
ì«ájú
ì«e bêè rí
precious (adj)
iyebíye
níyelórí
ojúlówó
precise (adj)
lákòkò gan
kóngê
gbáko
precision (n)
dédé
gêgê
ìgbà gan
precondition (n)
ì«e sájú ìbërë õkan
predecessor (n)
ará-wájú
a«ájú ÷ni nínú oyè
predict (v)
sætêlë
wítêlë
«æ àwítêlë
fura
predictable (adj)
tí a lè sætêlë
ìfura
predominant (adj)
wôpö
tayæ
borí
preface (n)
örö ìtúmö ì«ájú ìwé
prefer (v)
yàn
fi «ájú
bu iyìn fún
fê jù
fi sípò
preferable (adj)
yíyàn
dára jù
preference (n)
ìbuyìnfún
ìfi«ájú
ìfêjù
ìfisípò
prefix (n)
ìfi«ájú
pregnancy (n)
oyún
pregnant (adj)
lóyún
ní ægbôn
kún fún
prejudice (n)
èrò búburú sénìà láìnídìí
àìnífëêsí nítorí íran tàbí àwö ara
preliminary (adj)
ti ì«ájú
ti ìpilë«ë
premarital (adj)
ètò ì«ájú ìgbeyàwó
premature (adj)
«ájú àkókò
yá jù
láìgbó
láìpôn
premises (n)
ilé
ilë
àyíká ilë
premium (n)
èrè
ojúlówó
premonition (n)
ìkìlö tàbí àmì õkan tí ñbö
ìfura
àwítêlë
prepaid (adj)
owó àsansílë
preparation (n)
ìmúra sílë
ìpèsèsílè
ìpalëmô
prepare (v)
pèsè
múra tëlê
palëmô
preposition (n)
örö atôkùn
prerequisite (n)
ohun ì«ájú ñkan
prescribe (v)
fi à«÷ fún
lànà júwèé
kæ egbògi fún
prescription (n)
ìwé ìlànà
egbògi
presence (n)
ojú ÷ni
ìwà níbìkan
present (adj)
nísìsìyí
lôwôlôwô
lójúkójú
present (n) (gift)
ëbùn
ær÷
present (v)
fi fún
gbé kalë níwájú
ta lôr÷
presentable (adj)
tí ó «eé wò
tí ó ní lárí
presentation (n)
ôrô sísæ nínú àkójæ
presently (adv)
lôwôlôwô
lójúkójú
preservation (n)
ìpamô
ítôjú
preservative (n)
ohun ì«ôra
ì«ôrí
èlò
ohun àj÷sàra
preserve (v)
pa mô
«e ìtôjú
presidency (n)
ipò alákoso
ipò olórí
president (n)
alákoso
olórí
press (n) (news)
àwæn oníròhìn
press (v) (push)
rôlù
fún
sú mô
pressing (n)
ohun tí ó fê ìfojúsí ní kíákíá
pressure (n)
ìkìmólë
títë
fífún
prestige (n)
agbára
ìwà
ærö
presume (v)
kùgbù
gbàgbô láìwádìí
presumption (n)
ìkùgbù
ìgbêkêlê õkan áìdánilóju
ìdágbálé
pretend (v)
«e bí ÷nipé
pretty (adj)
lêwà
dára
prevail (v)
borí
«êgun
prevent (v)
dí lôwô
dílônà
kálôwô
prevention (n)
ìdádúró
ìdálôwôkô
ìdílôwô
preventive (adj)
ní agbára ìdádúró
ìdálôwôkô
preview (n)
àkôwò
previous (adj)
ti ì«áájú
prey (n)
ìkógun
ohun æd÷
price (n)
iye
owo-öyà
ìkúnlójú
ímæ-rírì
iye owó æjá
priceless (adj)
láìlèdíyelé
láìníyelórí
pricelist (n)
ìwé ìdíyelé
pride (n)
ìrera
ìgbéraga
priest (n)
àlúfáà
primarily (adv)
ní patakì jùlæ
primary (adj)
nípò èkíní
olórí pàtàkì
primary school (n)
ilé ëkô kékeré
prime minister (n)
olórí alókoso
primitive (adj)
ti ìbërë
ti ìgbà àtijô
ti àtètèkô«e
ará oko
prince (n)
æmæ æba
æmæ aládé
princess (n)
æmæ-bìnrin æba
æmæ-bìnrin aládé
principal (adj)
ní pàtàkì
olórí
principal (n) (school)
olórí ilé ëkô
principality (n)
àwæn ìjòy÷
ilë æmæ æba
agbára æba
principle (n)
ìpilë«ë ëkô
òfin
ìpilë
print (n)
àmì
ìwê títë
print (v)
sàmì sí
printer (n) (machine)
ëræ ìtëwé
printing (n)
ìwê títë
prior (adj)
«aájú
tì ì«ájú
titêlë
priority (n)
pàtàkì jùlæ
prison (n)
ilé ëwön
túbú
prisoner (n/f)
÷lêwön
arátúbú
oñdè
prisoner (n/m)
÷lêwön
arátúbú
oñdè
privacy (n)
ibi ìkökö
ibi ìpamô
kôlôfín
private (adj)
ìkökö
ìfarapamô
abêlë
à«írí
privilege (n)
àõfàní
ælá
prize (n)
èrè
probability (n)
bóyá
jíjæ
bí ÷nipé
probable (adj)
tí a lè dánwò
tí a lè rídìí
àfàìmö
probably (adv)
bóyá
àfàìmö
probation (n) (job)
àkókò ìdánwò
ìgbà àkôkôwæ«ê
probation (n) (law)
ìdánwò
problem (n)
ì«òro
ohun àyëwò
procedure (n)
ìtësíwájú
ìrìn
önà tí à ñgbà «e õkan
ì«i«ê
ìlànà
proceed (v)
tësíwájú
õ«ó
læ síwájú
«e
mabálæ
proceedings (n)
ìkójæ ì«÷lë ìpàdê
ì«÷lë ìpàdé àkójæpö
process (n)
ìgbé«÷
önà
process (v)
gbé«÷
processing (n)
gbígbé«÷
proclaim (v)
kéde
nígbangba
polongo
procrastinate (v)
dá dúró
fàsêhìn
«àì«e lásìkò
fòní dónìí-föla-dôla
produce (v)
mú«÷
so
producer (n)
atôkùn
product (n)
èhù
òpin i«ê
production (n)
ìmúwá
ìbísi
production line (n)
i«ê æwô àpéjæ ò«ì«ê
productive (adj)
eléso
ælôràá
lágbára ìmúwá tàbí ìbísi
«e pàtàkì
nílárí
productivity (n)
ìmúwá
ìbísi
profession (n)
ìjêwô
ìpè
i«ê
professional (adj)
nípa ti i«ê
professional (n) (business)
ò«ì«ê
professor (n/f)
olùkô ilé ìwé gíga
öjögbôn
professor (n/m)
olùkô ilé ìwé gíga
öjögbôn
proficient (adj)
yìy÷
títô
pípé
profile (n)
àwòrán orí tàbí ojú
ìkójæ ìwífúnní nípa ènìà
profit (n)
èrè
àõfàní
profit (v)
jèrè
profitable (adj)
lérè
làõfàní
níbùkún
prognosis (n)
ìmötêlë
ìsætôlë
program (n)
ìwé ètò ohun tí a o «e ní ìpàdé
ìwé i«ê
progress (n)
ìtësíwájú
ìlæsíwájú
ælánrewájú
progressive (adj)
nílæsíwájú
nítësíwájú
prohibit (v)
kö fún
dá-dúró
kálôwô
«òfin
dí lônà
dálêkun
prohibition (n)
ìköfún
ìdá-dúró
ìdínà
ìdálêkun
èwö
ì«òfin
project (n)
ìrò
ìgbèrò
projection (n) (estimate)
ìkaye
ì«irò
ìdíyelé
prolong (v)
fà gùn
mú pê
dúró títí
falë
promenade (n)
ìgbafêfê
önà àf÷sërìn ní gbangba
prominent (adj)
yærí
hàn kete- kete
lókìkí
promise (n)
ìlérí
promise (v)
«e ìlérí
promote (v)
gbé-ga
gbélékè
sún síwájú
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com