© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com
S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sabotage (n)
ìjìn lësë
ìmöômö bíba ohun ÷lòmíràn jê ní köökö
ötë
sack (n)
àpoò nlà
akalambi
sacrifice (n)
÷bæ
sacrifice (v)
rúbæ
«÷bæ
fi sílë
sad (adj)
bínújê
fajúro
saddle (n)
gárì
asá
sadness (n)
ìbànújê
ìbínújê
ìfajúro
safe (adj)
láìléwu
lálàfíà
safety (n)
ibi àìléwu
àìléwu
ìgbàlà
sail (v)
tàgbòkun
«íkö
sailboat (n)
ækö onígbòkun
sailor (n)
atukö
saint (n)
ènìà mímô
salad (n)
onj÷ tí ó ní onírúurú ohun ögbìn nínú
salary (n)
owó o«ù
owó I«ê
owó öyà
sale (n) (price)
ìta æjà
gbànjo
salesman (n)
oní«òwò
ælôjà
saleswoman (n)
oní«òwò
ælôjà
saliva (n)
itô ÷nu
salmon (n)
irú ÷ja nlá kan
salt (n)
iyö
salty (adj)
tí iyö já
oníyö
salute (n)
ìkínni
ìkí
salute (v)
salvation (n)
ìgbàlà
same (adj)
ìkaánnà
sample (n)
àpéjúwèé
àp÷r÷
sanction (n)
iìóhùnsí
ìjêwôsí
ìyöda
sanctuary (n) (animal)
ààbò
sand (n)
iyanrìn
iyëpë
yanrìn
sandal (n)
bàtà
ìbösë
sálúbàtà
sandwich (n)
irú onj÷ ìpanu kan
sandy (adj)
ní iyanrìn
kìkì iyanrìn
sane (adj)
lera
tí ara rë le
sanitation (n)
ìmæ ìtôjú ìlera àgbàlú
ëkô nípa ìtôjú ìlera ènìà
sap (n) (tree)
oje igi
sapphire (n)
òkúta pupa oníyebíye
sarcastic (adj)
pëlú ëgàn
sardine (n)
irú ÷ja kékeré kan
satellite (n)
ìgbèríko
æmæ ëhìn
satisfaction (n)
ìtêlôrùn
àláfíà
satisfactory (adj)
nítëêlôrùn
tí ó kúnnilójú
satisfy (v)
tê lôrùn
kúnlójú
Saturday (n)
æjô k÷fà ösë
sauce (n)
æbë
sausage (n)
irú ÷ran jíj÷ kan
savage (adj)
níkà
rorò
save (v) (money)
fi pamô
save (v) (person)
yæ nínú ewu
savings (n) (money)
ìfowópamô
saw (n)
ayùn
saw (v)
rê-igi
yùn
say (v)
saying (n)
wíwí
sísæ
örö sísæ
scab (n)
èpo
èpà
scald (n)
ìbu omi gbígbóná dà jó
scald (v)
bu omi gbígbóná dà jó
dà jó
scalp (n)
agbárí
scandal (n)
ohun ikose
ëëgàn
àbùkù
ìsokúsöæ
scar (n)
àpá ojú
àpá egbò
àléébù
scarce (adj)
«öwôn
àìkun
àìtó
scare (n)
ìdêrùbà
scare (v)
dêrùbà
scarf (n)
gèlè
a«æ ì«ö«ô pénpé tí a fi nbo ærùn
scatter (v)
fúnká
túká
scenery (n) (nature)
àwòmôran
ìrí ilê yíká
ìwo ilë
scenic (adj)
ti ìran dídára
scent (n)
òórùn dídùn
sceptical (adj)
oníyèméjì
schedule (n)
ìlanà
èrò
ìmò
scholar (n/f)
ömöwé
ælôgbôn
akéköô
scholar (n/m)
ömöwé
ælôgbôn
akéköô
scholarship (n)
ægbôn ìwé mímö
ànfàmí láti kô ìwé lóöfê
school (n)
ilé ìwé
àjæ ìkôöwé
ilé ëkô
schooling (n)
ëkô kíkô
ìwé kíkô
science (n)
ìmö
ægbôn
òye
ëkô ìjìnlë
scientific (adj)
ti ægbôn
ti ìmö
scientist (n/f)
ælôgbôn ìjìnlë
scientist (n/m)
ælôgbôn ìjìnlë
scissors (n)
àlùmôgàjí
scold (v)
báwí
bá-sæ
sasö
score (n) (game)
ì«írò
scorpion (n)
àkekèé
àkerekère
òjögán
scrape (v)
ha
hán
wàhálà tí a fi æwô ÷ni fà
scratch (n)
ìyaléèkánná
ìhæ
scratch (v)
ha
yún
scream (n)
igbe
híhan
scream (v)
han
kígbe
han goro
screen (n) (film)
àt÷ agbàwórán-tàn
screen (n) (net)
ìbojú
screen (n) (protection)
àbò
screen (n) (television)
àt÷ agbàwórán-tàn
ojú- t÷lifí«àn
screw (n)
ìdè
screw (v)
screwdriver (n)
ëræ èlò fún dídè
scribble (v)
kæ sílë
script (n)
ìwé àfæwôkæ
scripture (n)
Bíbélì Mímô
Ìwé mímô
Örö Òlôrun
scrub (v)
gbo
sculpture (n)
ère gbígbê
sea (n)
òkun
omi-iyö
sea lion (n)
kìnìún inú omi
seafood (n)
àwæn ëyà ohun jíj÷ láti inú odò wá
seagull (n)
÷iy÷ àkö
seal (n) (animal)
erinmi kékeré
seal (n) (stamp)
ìwé tàbí ámì ìfìwé rán«é
seal (v)
seam (n)
etí a«æ
search (n)
ìwádìí
àwaárí
search (v)
«e ìwárí
wáàdí
wákiri
seashore (n)
etí odò
seasick (adj)
ti àìsàn ìtìsíwájú ìtìsêhìn ækö ojú omi
season (n)
ìgbà
ötë
àkókò kan
lí ædún
ìdaàyí
iwoyi
seasonal (adj)
ti ìgbà
seasoning (n)
nkan àádùn
ohun tí a fi sínú onj÷ láti mú kí ó dùn
seat (n)
ìjokòó
àga
seaweed (n)
koríko etí òkun
second (adj)
èjì
èkejì
second (n) (time)
ì«êjú
secondary (adj)
ti èkejì
èyítí ó tëlé
secrecy (n)
ìkökö
à«írí
secret (adj)
níkökö
l'ábêlë
l'á«ìríí
secret (n)
ohun ìkökö
à«írí
abêlë
secretary (n/f)
aköwé
secretary (n/m)
aköwé
secretly (adv)
níkökö
l'ábêlë
sect (n)
÷gbê
ìyàpà ìsìn
aládamö
section (n) (department)
apá
section (n) (part)
apákàan
ìpín
sector (n)
ìpín
æwô
secure (adj) (safe)
láìléwu
security (n) (loan)
onígbowó
security (n) (safety)
ìbôlôwô ewu
sedate (v)
kùn lóorun
sedation (n)
ìkùn lóorun
sedative (n)
ohun tí kun ni lóorun
sediment (n) (floor)
gëdëgêdë
seduce (v)
gbàláya
bà jê
tàn j÷
d÷wò
rélæ
seductive (adj)
agbàláya
díd÷wò
see (v)
fojú rí
ríìran
seed (n)
irúgbìn
irú-æmæ
seek (v)
wá-kiri
béèrè
seem (v)
«e bí÷nipé
«e àfihàn
dábí
jæ pé
seemly (adj)
dára
segment (n)
ìkékúrò
ìrépé
segregate (v)
ya ara sôtö
fi àlà sí
seize (v)
fi agbára gbà
gbámú
mú ní ipá
seizure (n) (medical)
wárápá
seldom (adv)
ní daindain
lêëköökan
select (v)
«àyàn
selection (n)
ì«àyàn
self (adj)
tìkara
selfish (adj)
tí ó mæ ti ara rë nìkan
sell (v)
fi gbowó
seller (n/f)
olùtà
ælôjà
seller (n/m)
olùtà
ælôjà
semicircle (n)
ìdáméjì àyíká
seminar (n)
ëkô ilé ëkô gíga
send (v)
rán
senile (adj)
arán
senior (adj) (older)
ëgbôn
àgbà
a«ájú
seniority (n)
jíjùlæ ní ipò tàbí ní oyè
àgbà
sensation (n)
ìmö
àìbalë-ækàn
sensational (adj)
ti irogidi
tí opinmínrin
gb÷g÷j÷
sense (n) (feeling)
ìmö
èrò
ìpinnu
sense (n) (meaning)
òye
ægbôn
senseless (adj) (feeling)
láìnímö
láìní òye
senseless (adj) (meaning)
láìnídìí
láìlôgbôn
sensibility (n)
tìtètè mö lára
yára mö lára
sensible (adj)
lóye
gbôn
ní ìmö
sensitive (adj)
ìyára ní ìmö
ní ìfura
tètè mö lára
sensitivity (n)
yíyára ní ìmö
níní ìfura
tìtètè mö lára
sensual (adj)
ajadùn
ti ëdá
ti ara
ti ìfêkúfëê
sentence (n) (law)
ìdálêbìi
örö ìdájô
sentence (n) (letter)
gbólóhùn örö
sentence (v)
dálêbìi
«e ìdájô fún
sentiment (n)
ìrò
ìmö
ìdájô
sentimental (adj)
ti ìrò
ti ìmö
ti ìdájô
tí ìmölára
sentry (n)
ológun tí n«ô òde
adènà
separate (adj)
tí a ya nípa
tí a yà sôtö
separate (v)
ya nípa
yà sôtö
pín níyà
separation (n)
yíyanípa
ìyàsápákan
ìyàsôtö
ìpínyà
September (n)
o«ù k÷sàán ædún
sequence (n) (order)
ìtòlêhìn
sergeant (n)
oyè nínú ogun
oyè kan nínú àwæn ælôpàá
series (n)
ìtëlé lês÷s÷
öwô
serious (adj)
ní ìrònú
ní æwô wúwo
«e pàtàkì
léwu
tóbi
sermon (n)
ìwàásù
ìkìlö
örö ìyànjú
serpent (n)
ejò
servant (n/f)
ìrán«ë
æmæ ödö
servant (n/m)
ìrán«ë
æmæ ödö
serve (v)
«e ìrán«ë
sìn
«e I«÷ fún
service (n) (assistance)
ìranilôwô
ì«e ìdánilóhùn
service (n) (church)
ìsìn
service (n) (hotel)
ìdánilóhùn
ì«e ìtôjú onírìnàjò
service (n) (maintenance)
I«e àtún«e
session (n)
ìjokòó àwñn onídàájô
set (n) (collection)
àkójæpö
set (n) (theater)
ìpàt÷-eré
set (v)
Mú jóköô
fi sí
fi lé gbékalë
gbìn
settle (v) (arrange)
tún«e
settlement (n) (agreement)
ìtún«e
àdéhùn
settlement (n) (colony)
ìlútítëdó
settlement (n) (legal)
ìsanwó
settler (n/f)
àtìpó
settler (n/m)
àtìpó
seven (n) (number)
méjèe
êje
seventeen (n) (number)
mêtàádílógún
ëtadílógún
seventh (adj)
èkéèje
seventy (n) (number)
àádörin
sever (v)
yà-sôtö
ya kúrò
ya nípa
pín níyà
several (adj)
öpölæpö
onírúurú
severe (adj) (condition)
rorò
severe (adj) (strict)
múná
sew (v)
rán-«æ
sewage (n)
omi rìrì àti èérí
sewer (n)
önà omi rírì áti èérí
sewing machine (n)
ëræ ìrán«æ
sex (n)
ëya abo àti akæ
ëya obìnrin áti ækùnrin
sexual (adj)
ti abo àti akæ
ti bíbáralò abo àti akæ
shade (n)
ìbòji
òjìji
àwö
shadow (n)
òjìji
shaft (n) (mine)
ihò jínjìn
shaft (n) (spear)
ofa
shaft (n) (technical)
opa
shake (v)
gbön
shall (v)
yíò
shallow (adj)
«àìjinlë
«àìjindò
shame (n)
ìtìjú
àbùkù
ëgàn
ojútì
ëtê
shameful (adv)
tëgàn
pëlú ìtìjú
shameless (adj)
láìnítìjú
gbójú
ödájú
shampoo (n)
æ«÷ ìfærun
shape (n)
ìrísí
àwóran
àp÷r÷
ìwo
shapeless (adj)
láìní àp÷r÷
share (n)
ìpín
doje
share (v)
pín
«e àjæpín
shareholder (n)
alôjæpín
shark (n)
ekura
÷ran-omi
akura- kuda
sharp (adj)
mímú
yára
se kan
jáfáfá
múná
sharpen (v)
pôn
pæníin
gbê ní «ó«óró
shatter (v)
fô-tutu
shave (v)
fá-irun
fárí
she (pron)
ó
òn
shear (v)
ré-kúrú
shed (n)
àgö
búkà
abúlé
abà
sheep (n)
àgùtàn
sheet (n) (bed)
a«æ ìbora
a«æ àkéte
sheet (n) (ice)
yìnyin gbalasa
sheet (n) (metal)
ewé irin
sheet (n) (paper)
ewé takadá
shelf (n)
p÷p÷
apako ti a kan lati fi nkan le
apako ti a kan lati fi nkan le
shell (n)
igbá
èpo
karawun
kòròfo
irú ohun ìjà kan
shelter (n)
àbò
shelter (v)
dá bòbò
ràdöbö
shepherd (n)
olù«æ-àgùntàn
shield (n)
apata
asà
àbò
shift (n) (movement)
ì«ípòpadà
ægbôn èrò
shift (n) (work)
ìgbà I«÷
shift (v)
yípadà
«ípòpadà
shin (n)
igun
ojúgun
shine (n)
ìtànná
ìmôlë
shine (v)
môlë
dán
ràn
tàn
shiny (adj)
dídán
títàn
ríràn
ship (n)
ækö
ship (v)
«í-ækö
wæ ækö
fi sí ækö
shipyard (n)
ilé ækö
èbúté
shirt (n)
ëwú àwötêlë
shiver (v)
wàrìrì
gbön
shock (n) (electric)
ìgböntítí
shock (n) (fright)
ìjáíyà
shock (v)
gböntítí
mú-kæsë
kæ lù
mí mú wàrìrì
shocking (adj)
tí ó mì tìtì
kún fún ìjáíyà
shoe (n)
bàtà
shoelace (n)
okùn bàtà
shoot (v)
so
hù jáde
yæ jáde
ta-ìbæn
ta lôfà
shop (n)
ilé-æjàa
shore (n)
etí òkun
etí odò
èbúté
ilë ëbá omi
short (adj)
kúrú
kúkúrú
shortage (n)
àbùkù
àìpé
ëdín
shot (n)
æta ìbæn
àhàyá
should (v)
ìbá
shoulder (n)
èjíká
shout (v)
pariwo
hó-yè
kébòsí
lægun
shove (v)
tì-síwájú
shovel (n)
ækô
show (v)
fihàn
shower (n) (bath)
shower (n) (rain)
òjò
öwààrà-òjò
æwô òjò
shrimp (n)
edé
idé
shrine (n)
ojúbæ òrí«à
ilé òrí«à
shrink (v)
súnkì
wàkì
shut (v)
padé
shy (adj)
ní ìtìjú
lójútítì
sick (adj)
lí àrùn
láìlágbára
«àìsàn
sickness (n)
ààrún
àìsàn
òjòjò
àmódi
side (n)
ìhà
ëgbê
ëbá
etí
apá
sidewalk (n) (pavement)
önà kékeré ælôdà ti ÷lêsë fi nrínrìn lásán
sideways (adv)
lápákan
sift (v)
kù ní könkösö
yë-wò kíníkíní
fi asê sê
sight (n) (eye)
ìrí-ojú
ìwò
ìríran
sign (n)
àmì
àp÷r÷
àpéjúwe
sign (v)
«e àp÷r÷
sàmìsí
fæwô- köwé sí
fi orúkæ
signal (n)
àp÷r÷ ìfiyèsí
signature (n)
àmí orúkæ kíkæ sínú ìwé láti fi «e ërí
ìfæwôsí
significance (n)
ì«epàtàkì
pàtàkì
significant (adj)
tí ó ní àp÷r÷
tí ó «e pàtàkì
tí ó l'ámì
silence (n)
ìdákê rôrô
ìdákê
ìpanumô
silent (adj)
dákê
yadi
«àìfæhùn
silently (adv)
ní jêjê
láìfæhùn
wôôrôwô
silk (n)
a«æ «êdà
silver (n)
fàdákà
similar (adj)
irúkannáà
jíjæra
similarity (n)
ìríbákannáà
ìjæra
simple (adj)
òpè
láìláàrekérek è
láìniabula
nígbangb a
láìní rærùn
÷÷rú
simplify (v)
fíhàn gbangba
«e yanjú
mú yanjú
simply (adv)
kìkì
niìan«o«o
«á
wulë
simultaneous (adj)
«í«epö
àjùmö«e nìgbàkannáà
sin (n)
ë«ë
ìrú òfin Ælôrun
sin (v)
«ë sí òfin Ælôrun
dê«ë
«ë
since (adv)
láti àkókò
láti ìgbàtí
since (conj)
ìgbàtí
since (prep)
lêhìn
nígbàtí
sincere (adj)
«òótô
níwà funfun
pípé
láìlábùlà
lódodo
sincerely (adv)
nítòótô
lódodo
sincerity (n)
ìwà funfun
inú funfun
òtítô-inú
àtækànw á
sinful (adj)
kún fún ë«ë
kìkì ë«ë
l'ë«ë
sing (v)
kærin
singer (n/f)
akærin
olórin
onírárà
singer (n/m)
akærin
olórin
onírárà
single (adj) (one)
ökan
single (adj) (person)
àpôn
sink (n) (basin)
abæ nlá tí a nbô ojú tàbí tí a w÷wô sí
sink (v)
sinner (n/f)
÷lê«ë
sinner (n/m)
÷lê«ë
sinus (n)
àlàfo àárí imú, etí àti ÷nu
sip (v)
mu díëdíë
tôwò
sir (n)
alàgbà
ögbêni
siren (n)
ëræ aláriwo fún ìkéde
sister (n/o)
ëgbôn obìnrin
sister (n/y)
àbúrò obìnrin
sister-in-law (n) (h/o/b/w)
arábìnrin ëgbôn ækùnrin ækæ ÷ni
àna
sister-in-law (n) (h/o/s)
ëgbôn àgbà obìnrin ækæ ÷ni
àna
sister-in-law (n) (h/y/b/w)
arábìnrin àbúrò ækùnrin ækæ ÷ni
àna
sister-in-law (n) (h/y/s)
àbúrò obìnrin ækæ ÷ni
àna
sister-in-law (n) (w/o/b/w)
arábìnrin ëgbôn okùnrin aya ÷ni
àna
sister-in-law (n) (w/o/s)
ëgbôn obinrin aya éni
àna
sister-in-law (n) (w/y/b/w)
arábìnrin àbúrò ækùnrin aya ÷ni
àna
sister-in-law (n) (w/y/s)
àbúrò obìnrin aya ÷ni
àna
sit (v)
jóòkó
simi
kalë
fi ìójko fún
mú jóòkó
situation (n)
ipò
àyè
ìtëdó
six (n) (number)
ëfà
mêêfà
sixteen (n) (number)
ërindínlógú n
mêrindílógú n
sixth (adj)
ëk÷fà
sixty (n) (number)
ægôta
size (n)
ìtóbi
ìwön
skate (n) (ice)
ì«iré lórí yìnyín
skate (v) (ice)
«iré tàbí jó lórí yìnyín
skeleton (n)
egungun ara
sketch (n)
àwòrán
àwòrán ìfæwáyà
àp÷r÷
sketch (v)
«e àp÷r÷
«e àwòrán
fi æwô ya àwòrán
ski (n)
ì«iré lórí ìrì dídì
ski (v)
«iré lórí ìrì dídì
skilful (adj)
lôgbôn
lóye
olóye
skill (n)
ægbôn
ìmö
òye
èrò
skin (n) (animal)
awæ ÷ran
skin (n) (person)
ara
skinny (adj)
láìlôràá
skip (v)
rékæjá
skirt (n)
a«æ
ëwù obìnrin
opin
etí a«æ
skull (n)
agbárí
skunk (n)
irú ÷ranko olóòrúù nkan
sky (n)
örun
ojú örun
slander (n)
ìgbadùlúmö
örö ìbàjê
ìsörö ìbàjê
ìhìn búburú
slang (n)
èdè
slap (v)
gbá lábàrá
slaughter (v) (animal)
pa
slaughter (v) (people)
pa run
slave (n/f)
÷rú
slave (n/m)
÷rú
sled (n)
pákó tínrín bí ækö tí a fi n«iré lórí ìrì dídì
sleep (n)
orun
sísùn
sleep (v)
sùn
simi
sleeping bag (n)
àpò tí a fi nsùn ní ìgbà ìdálë
sleepy (adj)
tòògbé
wúwo fún orun
sleet (n)
ìpapö òjo àti yìnyín
sleeve (n)
apá ëwù
slender (adj)
tínrín
têrê
lêg÷lëg÷
àìtó
æ«án
slice (n)
ëbê
èrú
slice (v)
bê p÷l÷b÷
slide (v)
yôtêré
slightly (adv)
díè-díè
fêrê
kínún
slim (adj)
pêlêngê
têré
bí æ«án
sling (n)
kannakann a
ìsokô
slip (n) (clothing)
ëwú obìnrin àwötêlë
àgbékô
slip (v)
tú-kúrò
slipper (n)
bàtà p÷l÷b÷
sálúbàtà
slippery (adj)
yíyö
börôbörô
slit (n)
ësán
ëlà
slope (n)
gërêgërê òkè
sloppy (adj) (careless)
láìbìkítà
lêrë
slow (adj)
lôra
falë
slug (n)
ìgbín àìníkarawun
slum (n)
àdúgbò
slush (n)
yìnyín tí nyô
sly (adj)
lárèékérekè
yômínrín
lôgbôn wêwê
small (adj)
kékeré
smart (adj) (intelligent)
ní èrò
ní ôgbôn
kún fún ôgbôn
smash (v)
fô lulu
smear (v)
«án
smell (n)
òórùn
smell (v)
gbóòrùn
smile (n)
ërín
smile (v)
rêërín
smoke (n)
èéfí
smoke (v)
rú èéfí
mu tábà
smooth (adj)
têjú
têb÷r÷
öbörô
smother (v)
fi èéfín pa
fín pa
fi iná jó pa
smuggle (v)
mú æjà wölú láìsan owó bodè
yæ nkan wælé
snack (n)
onj÷ ìpanu
ìpápánu
snail (n)
ìgbín
òkòtó
snake (n)
ejö
sneak (v)
pa kôlô
sneeze (v)
sín
sniper (n)
÷nití nyìnbæn láti ipò ìkökö
snore (v)
hanrun
snow (n)
ìrì dídì
òjò dídì
so (adv)
bêëni
nítorínáà
báyìí
soak (v)
të bæ omi
r÷ lí omi
fi r÷ omi
soap (n)
æ«÷
àwënù
àwëfín
àwëdá
soccer (n)
eré ìfi ÷së gbá bôölù
sociable (adj)
fífanimôra
tí a lè bá kêgbê
social (adj)
aj÷máwùjæ
kíkêgbê
ti ÷gbê
tí a lè bá kêgbê
socialism (n)
ètò alájæni
socialist (n/f)
elétò alájæni
socialist (n/m)
elétò alájæni
society (n)
àwùjæ
÷gbê
ìdàpö
àjùmö«e
socket (n) (electrical)
ihò-ìt÷ nkan
ihò
socket (n) (eye)
ihò ojú
socks (n)
ìbösë
soda (n)
èlò láti mú àkàrà wú
sofa (n)
ibùjóòkó
àga iyàrá
irú ìjóòkó kan
soft (adj)
d÷ra
d÷jú
pëlê
múlômúl ô
softly (adv)
jêjê
wúyê-wúyê
pëlêpëlê
soil (n)
ilë
erùpë
soldier (n)
ológun
æmæ ogun
jagunjagun
sole (n) (foot)
àtálêsë
solicitor (n) (law)
agb÷jôrö
lôyà
÷lêbë fún ÷nìkejì
solid (adj)
múralé
le
lágbára
«e pàtàkì
tí a lè gbêkëlé
solitary (adj)
nìkan«o«o
lí àdágbé
solitude (n)
ìdágbé
anìkangbé
adádó
solution (n) (answer)
àlàdí
ìyàsôtö
solve (v)
làdì
túmö
«à«æyé
yanjú
some (adj)
díë
kan
àwæn kan
somebody (pron)
÷nìkan
ènìà kan
somehow (adv)
lí önà kan
bákan
something (pron)
nkan
ohun kan
sometimes (adv)
nígbà kan
nígbàmíràn
somewhat (adv)
díë
ohun kan
nkankan
somewhere (adv)
níbì kan
son (n)
æmækùnrin
æmæ-ilé
song (n)
orin
rárà
son-in-law (n)
ækæ æmæ ÷ni obìnrin
àna
soon (adv)
nísìsìyí
láìpê
láìduro
börö
kété
sore (adj)
ojú egbò
ojú
sorrow (n)
ìbànújê
ìkáànú
ìrora
ìròjú
êdùn
sort (v)
tò lês÷s÷
yà lí ötötö
soul (n)
ækàn
ëmí
sound (adj)
ye
lera
yege
lagbara
pe
soup (n)
æbë
omi ÷ran
sour (adj)
kan
kíkan
kanra
rorò
àìpôn
source (n)
orísun
ìsun
ibi pàtàkì
south (n)
gùùsù
ìha ìsàlë
southern (adj)
níhàa gùùsù
southwards (adv)
níhàa gùùsù
souvenir (n)
ohun ìrántí
space (n) (area)
àyè
space (n) (length)
àlàfo
àfo
space (n) (universe)
àgbáyé
spacecraft (n)
ækö tí ñyíká àgbáyé
spark (n)
èta-iná
æwô-iná
ìpêpê iná
speak (v)
sörö
fohùn
speaker (n) (object)
ëræ ìsörö
speaker (n/f) (person)
a«afö
speaker (n/m) (person)
a«afö
spear (n)
ökö
ë«ín
special (adj)
àkàn«e
pàtàkì
ötö
specialist (n/f)
alákàn«e
specialist (n/m)
alákàn«e
speciality (n)
ohun à«e lákàn«e
ohun pàtàkì
specialize (v)
«e lákàn«e
specific (adj)
pàtó
irú kan
ökan
pàtàkì kan
lôtö
specimen (n)
àp÷r÷
ìfihàn
àwò«e
spectacular (adj)
ti ìyanu
alárà
speculate (v)
gbìrò
gbìmö
dábà
kíyèsí
náwó s'órí æjà fún èrè
speculation (n)
ìgbìrò
ìgbìmö
ìdábà
ìwò
àkíyèsí
ìnáwó s'órí æjà fún èrè
speech (n)
afö
örö-÷nu
ohún
èdè
örö sísæ
speechless (adj)
láìfæhùn
láìlóhùn
÷nu jëwë
kêkê-pa
speed (n)
ìyára
speed limit (n)
ìkápá eré ìsákúsàá
speedboat (n)
ækö eléré kànkàn
speedometer (n)
ëræ ìwön ìysáré ækö
spell (n) (magic)
èdìdì
èëdì
spell (v) (word)
æfö
spelling (n)
ìka àmì ìwé lôkökan
sípêlì
spend (v) (money)
náwó
lò-tán
j÷run
spice (n)
tùràrí òfóòrúùn dídùn
spicy (adj)
tí ó ní àádùn ata
spider (n)
aláõtakùn
÷lênà
spill (v)
dánú
tasílë
ta
tasí
spin (v)
ràn
ráõwú
fàgùn
spinach (n)
ëfô
tëtë
spinal cord (n)
egungun ëhìn
ògóró ëhìn
spine (n)
egungun ëhìn
ògóró ëhìn
spiral (adj)
yí àyíká
spirit (n) (mood)
ækàn
ìwà
spiritual (adj)
kún fún ëmí
t÷lêmìí
spit (v)
tutæ
wôtô
spiteful (adj)
nírira
láìkàsí
ní àránkan
splash (v)
fi ÷rë kùn «ába-«àba
fi êrë yí
jábù
spleen (n)
ælænú
òsì
splendid (adj)
dára
yanjú
splint (n)
igi p÷l÷b÷ ìdìmú egungun fífô
splinter (n) (wood)
ërún igi p÷l÷b÷
split (v)
pín
là wêwê
spoil (v) (child)
bàjê
spoil (v) (food)
bàjê
sponge (n)
kànrìnkàn òyìnbó
sponsor (n) (business)
onígböwô
spontaneous (adj)
láti inú ÷ni
fún ara ÷ni
ti ife ara eni
spoon (n)
«íbí
ìgbakæ
sporadic (adj)
lêëkànkan
láìlétò
sport (n)
iré
iré-«í«e
ìjàdù
ìdíjé
ìje
sportsman (n)
æd÷
adíjé
ajìjàdù
sportsmanship (n)
æd÷ «í«e
dídíjé
sportswoman (n)
eléré
adíjé
ajìjàdù
sporty (adj)
nípa æd÷ «í«e
jíj÷mô ìdíjé
spot (n)
àbàwôn
àbùkù
ëgàn
ìbí
àmì
spotless (adj)
láìlàbùkù
láìlàbàwôn
láìlëgàn
spotty (adj)
ní àbàwôn
ní àbùkù
tí ó ní ëgàn
spouse (n/f)
ìyàwó
spouse (n/m)
ækæ
sprain (n)
rírô
ìfirô
ìfararô
sprain (v)
fi rô
spray (v)
fún
fún omi
spread (v)
tán
gbéràn
spring (n) (metal)
èlò onírín
spring (n) (season)
ìgbà rírú ewé
spring (n) (water)
orísun omi
sprinkle (v)
bùwôn
fún
bu omi wôn
spy (n/f)
àmì
àsàmì
a«ôni
spy (n/m)
àmì
àsàmì
a«ôni
spy (v)
«e àmì
«ô-wò
kófírí
spying (n)
ì«e àmì
«í«ô-wò
squadron (n)
ëyà àwæn æmæ ológun
square (n) (place)
àárín æjà
square (n) (shape)
igun mêrin lôgbögbà
squeak (v) (animal)
kíké
dídún
híhan ganran
squeeze (v)
fún pö
há láyè
squid (n)
irú ÷ja kan
squirrel (n)
ökêrê
oforo
stab (v)
fi ohun mímú gún
gún lôb÷
stability (n)
ìdúró«in«in
stabilize (v)
mú dúró«in«in
f÷së múlë
stable (n)
ìdúró«in«in
ìf÷së múlë
ìbùsö ÷ran
stack (n)
òkítì àgbàdo
òkítì koríko é«in
stack (v)
kó koríko fi «e abà
stadium (n)
àgbájæ nlá ti ì«iré
staff (n) (personnel)
àwæn alábà«i«êpö
stage (n) (platform)
ìtàgé
ibi ìdúró tí a fi pákó kô
stagger (v)
ta gbôngbôn
tasë ìrìn
stagnant (adj)
«àìru
«àì«ön
dídúrójê
stain (n)
àbàwôn
àbùkù
ëgàn
stairs (n)
àtëgùn ilé
stall (n) (animal)
ilé ÷ranko
stamina (n)
okun
æ«án ara
ìmí inú
stamp (n) (postage)
ohun àmì ìfìwé rán«ê
stamp (n) (seal)
ìwé ìsàmì sí
stamp (v) (seal)
sàmì sí
stand (v) (person)
dúró
dêsë-dúró
dìde
nàró
standard (adj)
tí a «e àjæhùn sí
tí ó ní àjæhùn
standard (n)
öpágun
àsíá
ìdìwön nkan tí gbogbo ènìà ní àjæhùn sí
standardize (v)
«e àjæhùn
star (n)
ìràwö
alásìkí ènìà nínú ohunkóhun
starboard (n)
apá ötún iwájú ækö ojú omi tàbí ækö òfúrufú
starch (n)
ògì gbágudá
stare (v)
wò «un
fìyanu wò
ranjú mô
starfish (n)
÷ja oníràwö
start (n)
ìtagìrì
ìgbé dìde
ìbërë
start (v) (begin)
bërë
start (v) (motor)
«í
startle (v)
dêrùbà
bà-lêrù
mú-tagìrì
starvation (n)
ìfebipa
àìj÷un
starve (v)
febipa
state (n) (condition)
ipò
ìwà
state (n) (land)
sàkání ílù
state (v)
là lês÷s÷
statement (n)
àlàyé
ìla örö sílë
station (n) (place)
ìbúsö
ibùjôkö
station (n) (train)
ìdí ækö
stationary (adj)
láìlæsí wájú
dídúró níbìkan
statistics (n)
ì«írò ohun
statue (n)
ère
àwòrán
status (n)
ìwà
ipò
stay (n)
aláfëhìntì
ìdádúró
stay (v)
dúró níbìkan
dá dúró
fimæ
steal (v)
jalè
steam (n)
oru
steamy (adj)
olóru
steel (n)
irin
steep (adj)
ga
«òro gún
steer (v)
tukö
tôkö
steering (n) (car)
ìtukö
steering wheel (n)
èlò ítukö
stem (n) (flower)
ëka
step (n)
ìrìn ÷së
ìgbé ÷së lôkökan nínú àkàsö
step (v)
«ísë
rìn
yan
step-father (n)
ækæ ìyá ÷ni