© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com
T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

table (n)
tábílì
ìtêjú
ètò
tablet (n)
ohun ìköwé
wàláà
tack (n)
ì«ó kékeré
àdèmôlë kékeré
tact (n)
ægbôn
òye
ìmö
tactful (adj)
lôgbôn ëwê
tactical (adj)
ìfi ægbôn ëwê gbé
tactics (n)
önà ìjagun ní ilë tàbí lórí ókun
tactless (adv)
àìlôgbôn ëwê
tail (n)
ìrù
apá ëhìn ohunkóhun
ìparí
tailor (n)
arán«æ
oní«ænà a«æ wíwö
alágbàrán
télö
take (v) (accept)
gbà
take (v) (capture)
take (v) (carry)
gbé
take (v) (consume)
take (v) (exam)
«e
take (v) (obtain)
rí-gbà
tale (n)
ìtàn
àlô
talent (n)
ëbùn Ælôrun
ëbùn àbínibí
iye ò«ùwön kan
talk (n)
örö sísæ
talk (v)
sörö
fohùn
tall (adj)
gùn
gíga
gàgàrà
tame (adj)
títùlójú
ìtùlójú
tí ojú rëmælë
tame (v)
tù lójú
tan (n)
irú àwö kan
tank (n) (container)
ìkòkò
àmù onírin
odù nlá ìgbómi sí
tank (n) (military)
àgbá nlá
tanker (n) (ship)
ækö omi
tap (n) (sink)
ìfà omi
èræ omi
tape (n) (adhesive)
æjabul÷ tínrín
okùn ìdèmôlë
tape (n) (information)
ìgbohùn ìròhìn sórí ëræ
tar (n)
ödà
tarantula (n)
alántakùn nlá olóró
target (n)
apata
asà
àmì fún ìbæn títa
ohun tàbí ÷nití a yàn «ôjú
tariff (n)
owò æjà rírà
ìdíyelé nkan
task (n)
i«ê
i«ê kàyééfi
taste (n)
ìtôwö
tasteful (adj)
ládùn
dùn
tasteless (adj) (food)
láìládùn
tasty (adj)
àdídùn
ládùn
tattoo (n)
àmì ë«ô ara
fèrè ológun
tattoo (v)
«àmì sí ara
bu-ilà sí ara
fín ara
kælà
tax (n)
owó-òde
owó-ìlú
ìbuwólé
taxation (n)
ìdáwó-òde
owó-ìlú
ìbuwólé
taxi (n)
ækö ayôkêlê agbèrò
tea (n)
tíì
ewé wêrêwêrê gbíbg÷ tí a nfi sínú omi híhó fún mímu
teach (v)
kô lêköô
«í-níyè
teacher (n/f)
olùkô
olùkôni
akônilêkö ô
teacher (n/m)
olùkô
olùkôni
akônilêkö ô
team (n)
÷gbê àjùmö «i«ê
àkójæ ènìà láti «e nkan
öwô ÷ran
teamwork (n)
àkójæpö i«ê
tear (n) (break)
ìfàya
tear (n) (cry)
omije
÷kún
tear (v)
fàya
ya
tease (v)
yæ-lênu
yæ-lóhùn
teat (n) (animal)
«ôn«ô æmú ÷ranko
technical (adj)
jíj÷mô i«ê ænà
technicality (n) (law)
öràn tí í«e tolófin
olófin
technician (n)
oní«ê ænà
technique (n)
önà «í«e nkan
àp÷r÷
ìro
ìmö
àpéjúwe
technology (n)
ìmæ ægbôn àmú«e
ægbôn àmú«e
i«÷ ænà tíí «e ìfàgùn ìgbésí ayé ènìà
teenager (n/f)
ödómæbìnri n
èwe
teenager (n/m)
ödómækùnri n
èwe
telecommunications (n)
gbogbo àwæn i«ê wáyà
ægbôn àmú«e ìbárasörö gbogbo àgbáyé
telegram (n)
ìrán«ê ëræ oníwáyà láti òkèrè
telegraph (n)
okùn ëræ ìjí«ê lókèrè
telephone (n)
ëræ ìbàni«örö
ëræ sörögbèsì
t÷lifóònù
telescope (n)
awò
jígí ìfiwo ohun önà jínjìn
ëræ ìmútóbi
television (n)
ëræ àwòrán ìtajì
t÷lifí«àn
tell (v) (instruct)
kô lêköô
tell (v) (relate)
wí fún
sæ fún
ka iye
temper (n)
ìbínú
ìrunú
imúy÷
ìgbà
ipò
temperamental (adj)
àj÷mô ìwà inú
temperature (n)
ìwön òtútù tàbí oru
ìgbóná ara
ìwà aféfé ayé
temple (n) (building)
ilé ìsìn Ælôrun tàbí òrì«à
temple (n) (head)
apá ötún tàbí òsì orí lêëba párí ërëkê
temporary (adj)
wíwà fún ìgbá díë
tempt (v)
dánwò
tán «e búburú
wò lójú
temptation (n)
ìdánwò
ëtàn
tempting (adj)
títan ni
wíwu ni
dídánniwò
ten (n) (number)
ëwá
mêëwá
tenant (n/f)
ayálégbé
aráálé
tenant (n/m)
ayálégbé
aráálé
tendency (n)
ìdarísí
ìtësí
ipa
önà
ìtôka sí
tender (adj) (meat)
tùnú
tendon (n)
i«an ara
tennis (n)
irú eré kan
tense (adj)
líle láti tëba
yi
tense (n) (grammar)
ìgbà
àkókò tí a «e nkan
tension (n)
inúfu- ëdöfu
líle
ìfàle
ìfàgùn
nínà
tent (n)
àgô
tentative (adj)
láìnípinnu
níyèméjì
tí á ndánwò
tí a «ì nwò lôwô
tenth (adj)
ëk÷wàá
k÷wàá
term (n) (expression)
örö
term (n) (limit)
àlà
ìpìnlë
òpin
term (n) (school)
ìgbà
àkókò
term (n) (time)
ìgbà
àkókò
terminal (n) (train)
èbúté ækö rélùwe
terminate (v)
pinnu
parí
«etán
kásë
fòpin sí
yæ kúrò nínú i«ê
termination (n)
ìpinnu
òpin
ìfòpinsí
ìdádúró lênu i«ê
terminology (n)
orúkæ
örö ìperí
termite (n)
ikán
etutu
terrace (n)
ibi ìtêjú ilé
terrain (n)
ojú ilë
terrible (adj)
ní ìbërù
lêrù
banilêrù
terribly (adv)
níbanilêrù
terrific (adj)
ní ìbërù
lékè
terrify (v)
dêrùbà
pa-laíyà
dá níjì
já-láyà
terrifying (adj)
bíbanilêrù
dídêrùbà
territory (n)
ilë
agbègbè ìlú
terror (n)
ërù
ìpàyà
ìjáiyà
terrorism (n)
dídêrùbani
ìpaniláyà
terrorist (n/f)
adêrùbani
apaniláyà
apanilára
adàlúrú
oníjà ènìà
terrorist (n/m)
adêrùbani
apaniláyà
apanilára
adàlúrú
oníjà ènìà
terrorize (v)
dêrùbà
pa-layà
já-láyà
test (n) (exam)
ìdánwò
test (n) (trial)
ìp÷jô
ìdánwò
test (v) (try)
dán-wò
testament (n)
ìwé májëmú
ìwé ìhágun
testicle (n)
÷pön
kóro ÷pön
woropön
testify (v)
«e ìjêërí
jêërí sí
testimony (n)
ërí
ìjêërí
ìjêërísí
text (n)
örö ìwé
ìpilësæ örö
textbook (n)
ìwé ëkô kíkà
texture (n)
ìwön
ara a«æ
than (conj)
ju ti
ju ki
ju pé
thank (v)
dúpê
«æpê
fæpê fún
thankful (adj)
kún fún æpê
pö lí æpê
ælôpê
thankless (adj)
láìlôpê
láìmære
láìfæpêfú n
thanks (n)
ìdúpê
æpê
that (adj)
y÷n
that (conj)
ti
that (pron)
èyí
èyítí
ohun tí
thaw (v)
the (art) (neuter)
náà
the (art) (plural)
àwæn
the (art/f)
náà
the (art/m)
náà
theater (n)
gböngàn- eré
tíátà
ilé àkójæpö láti wo ÷rê
theft (n)
olè jíjà
hàrámù
their (adj)
ti-wæn
wæn
them (pron)
nwæn
theme (n)
örô ìpilë
gbòngbò örö sísæ
themselves (pron)
àwæn tìkarawæn
àwæn náà
then (adv)
nígbànáà
lákókò náà
nígbànáà
õjê
theory (n)
ìdámöràn ohun
èrò ìmö
èrò orí
téórì
therapy (n)
àfæwôfògùn pani lára fún ìtôjú àìlera
önà ìtöjú àìsàn àìlera
there (adv) (far)
lôöhún
ibë
there (adv) (near)
níbë náà
thereafter (adv)
lêhìnnáà
nítëlé
thereby (adv)
nípa èyí náà
therefore (adv)
nítorínáà
nítorí èyí náà
thermometer (n)
ëræ ìdíwön oru
these (adj)
ìwönyí
àwæn wònyí
these (pron)
ìwönyí
àwæn wònyí
thesis (n)
ìwé àpilëkæ àböìwádìí
tésíìsí
they (pron)
àwæn
nwæn
thick (adj)
nípæn
ki
dílu
lëkëtë
thickness (n)
kíki
nínípæn
thief (n/f)
olè
ajínilóhun
jàgùdà
ìgárá
thief (n/m)
olè
ajínilóhun
jàgùdà
ìgárá
thigh (n)
itan
thimble (n)
këbëkú
ìbæwô àwæn arán«oæ
ìbòka-abêrê
thin (adj) (object)
fêlêfêlê
thin (adj) (person)
pêlêngê
tínrín
thing (n)
ohun
nkan
think (v)
ronú
wòye
third (adj)
ëkêta
kêta
thirst (n)
òrùngb÷
òngb÷
öhàhà
thirsty (adj)
pòngbe
thirteen (n) (number)
÷êtàlá
mêtàlá
thirty (n) (number)
ægbön
this (adj)
eléèyí
eyiyi
this (pron/f)
èyínnì
èyí
this (pron/m)
èyínnì
èyí
thorn (n)
ëgún
ö«æ
thorough (adj)
jálë
jálë ganran
pátápátá
toto
those (adj)
àwæn
those (pron)
àwæn wænnì
though (adv)
bótilèjêpé
though (conj)
bótilèjêpé
though (prep)
bótilèjêpé
thought (n)
ìrò
ì«ebí
àníyàn
aájò
èrò inú
thoughtful (adj) (considerate)
lánìíyàn
láájò
ní èrò
thoughtless (adj)
láìnírònú
láìláájò
láìníyàn
àìro
thousand (n) (number)
÷gbêrun
thread (n)
okùn tínrín
òwú
threat (n)
ìlö
ìkìlö
ìdêrùbà
ìhalëmô
threaten (v)
kìlö
dêrùbà
halë-mô
kusa sí
pakuru
three (n) (number)
ëta
mêëta
threshold (n)
ìloro ilé
ìloro ÷nu önà
thrive (v)
«e rere
gbilë
gbèrú
throat (n)
öfun
önà öfun
throb (v)
mí hêlê
sæ kúlú
throne (n)
ìtê æba
throttle (n) (car)
ëræ ìmôkö sáré
through (adv)
ja
láti ìhà kan dé èkejì
through (prep)
nípa
throughout (adv)
jálëjálë
yíká
jákèjádò
throughout (prep)
jálëjálë
yíká
jákèjádò
throw (n)
sísæ
jíjù
ísòkò
throw (v)
fi sòkò
thumb (n)
àtànpàkò
thunder (n)
àrá
thunderstorm (n)
àgbàrá òjò
Thursday (n)
ijô kaàrún ösë
àlàmísì
thus (adv)
báàyí
bí irú èyí
báun
tick (n) (insect)
égbæn
ticket (n)
ìwé ìjêwô
ìwé àmì
ìwé ìgbàwælé
tickle (n)
rínrín légínní
ègake
ìgake
tickle (v)
rin légínní
rín ní gànkè
ticklish (adj)
aláraìbalë
kíkanra
níkanra
tide (n) (high)
ì«àn òkun
ìyæ omi òkun
tide (n) (low)
ì«àn òkun
ìsà omi okun
tidy (adj)
nímôtótó
ì«egírí
ìtún«e
fífínjú
tidy (v)
«e ìmôtótó
«e gírí
tún«e
«afínjú
tie (n) (competition)
gbígba ipò kannà ní ìdíjé
tie (n) (neck)
a«æ ë«ô tí ækùnrin ma ndì mô ærùn
táì
tie (v)
so
«e kókó
tiger (n)
àmötêkùn
tight (adj)
fún
le
pinpin
tighten (v)
fàle
múle
so le
time (n)
ìgbà
àkókò
àsìkò
ìdayìí
timeless (adj)
láìnígbà
láìní àkókò
láíláí
àìnípëkun
timetable (n)
àt÷ àkókò-i«ê
timid (adj)
níbërù
lójo
tin (n) (container)
pángolo
tin (n) (metal)
tánganran
tiny (adj)
kéré
kínún
«ín-n«ín
tip (n) (money)
ëbùn owó
tip (n) (point)
«ón«ó
ténté
oríka
ògógoro
tire (n)
àárë
agara
tired (adj)
láàrêë
lágara
tissue (n) (body)
ëyà ara
tissue (n) (paper)
ìwé fêlêfêlê àfiwé nkan
title (n)
oyé
orúkæ
àmì ìdá nkan sôtö
oríkì
to (prep)
sôdö
láti
toad (n)
öpölô
toast (n) (bread)
àkàrà òyìnbó yíyan
toast (n) (drink)
örö ìwúrí
toaster (n)
ëræ ìyan àkàrà òyìnbó
tobaccco (n)
ewée tábà
kátabá
today (adv)
lóòní
æjô òní
toe (n)
æmæ ìka ÷së
ëyà ÷së
toenail (n)
èkánná æmæ ìka ÷së
together (adv)
jùmö
lákòpö
lêgbê
pëlú
toilet (n)
ì«ö«ô
ohun olóòrúùn fírífírí
ilé ìyàgbé
toilet paper (n)
takadá ìnùdí
ìnùdí
tolerable (adj)
fífaradà
gbígbà
tí ó «eé gbà bêëbéë
jíjê-fún
tolerance (n)
ífaradà
gbígbà
tolerant (adv)
gbàfún
jêfún
tolerate (v)
gbà
jê-fún
faradà
toll (n)
owó ibodè
ibodè
ìró agogo
tomato (n)
tòmátì
ohun ögbìn
tomb (n)
ìbòji
ibi ìsínkú
sàre
tombstone (n)
òkúta ìsàmì ìbòji
tomorrow (adv)
öla
lôöla
ton (n)
ò«ùwön
tone (n) (shade)
àwö
tone (n) (voice)
ohún
ìró
tongue (n)
ahán
tonight (adv)
lálê yìí
tonsil (n)
kókó okùn ahôn
dùrönàfu n
too (adv) (also)
pëlú
too (adv) (very)
pöjù
tool (n)
ohun ænà
ohun èlò
tooth (n)
ehín
erìgi
ögàn
toothbrush (n)
èlò ìfæhín
toothpaste (n)
èlò ìfæhín
toothpick (n)
ìtahín
gègé ìtahín
top (n) (mountain)
òkè
gongo-òkè
«ón«ó
ténté
top (n) (thing)
ögæ ì«iré
topic (n)
orí örö
kókó örö
torch (n) (flame)
iná igi àtëbæpo
ògùn«ö
torch (n) (light)
ètufu iná
ògùn«ö
igi ìtanná
torment (n)
ìdálóró
oró
ìyælênu
torment (v)
dá-lóró
yæ-lênu
tornado (n)
ëfufu nlá
ìjì
torso (n)
ìbàdí
tortoise (n)
ìjàpá
awun
torture (n)
oró
ìrora
ìdálóró
torture (v)
dá-lóró
fìyàj÷
toss (v)
fi-sòkò
bìsíwá-bìsêhìn
total (adj)
gbogbo
lákòótán
totally (adv)
pátápátá
lákòótán
ráúráú
touch (n)
ìfæwôkàn
ìmö
ìfæwôbà
touch (v)
kàn
fæwôkàn
fæwôbà
gbênulé
touching (adj)
kanilára
mú ni lôkàn
tough (adj) (difficult)
yi
le
«agídí
tough (adj) (strong)
lágbára
toughness (n)
yíyi ti«anti«an
yíyi
líle
ágídí
tour (n)
ìrìn àjò
ìrìnkiri
tourism (n)
ìrìn àjò onífàájì
ì«òwò írìnàjò
tourist (n/f)
arìnrìnàjò onífàájì
tourist (n/m)
arìnrìnàjò onífàájì
tournament (n)
eré
ìdíjé
ìje
ìjàdù
tow (v)
fi okùn fà ækô
toward (prep)
níìhá
síìhá
sôdö
towel (n)
a«æ ìnura
a«æ ìnuwô
tower (n)
ilé ì«ô gíga
ilé ë«ô
town (n)
ìlú
àwæn ara ìlú
town hall (n)
gbàngbà ìdájô ìlú
ilé ìpàdé àkóso ìlú
toy (n)
ohun ì«iré æmædé
track (n) (mark)
àmì
track (n) (path)
ìpa önà
track (n) (sport)
ibi ìsúré ijé
ìpa önà eré ijé
track (n) (train)
ojú irin
track (v)
tö lêhìn
lépa
sàmì sí
tæpa
tæpasë
tractor (n)
ækö oko
ækö ìdáko
trade (n)
òwò
ojà títà
ì«òwò
ìtajà
trade (v)
«òwò
tajà
rajà
trade show (n)
ìpàdé oní«òwò
à«ehàn òwò «í«e
trader (n)
oní«òwò
ælôjà
alájàpá
tradition (n)
ì«ënbáyé
ìtàn àtæwôdôwô
òfin àtæwôdôwô
à«à àtæwôdôw ô
traditional (adj)
àbáláyé
àtæwôdôw ô
traffic (n)
òwò
æjà
títì ælôkö
traffic jam (n)
àfúnpö öpölæpö ækô sójú önà
tragedy (n)
jàmbá
öràn ìbínújê
tragic (adj)
lóró
ìbínújê
ládojúdé
trail (n) (path)
ipa önà òde
trailer (n)
ækö gúngùn akêrù
tírélà
train (n)
ækö ojú irin
ækö-ilë
ækö èrò
rélùwéè
train (v) (animal)
train (v) (person)
train (v) (sport)
múra
train station (n)
ìdí ækö
trainee (n/f)
akô«ê
æmæ ilé ìwé
trainee (n/m)
akô«ê
æmæ ilé ìwé
trainer (n/f)
olùtô
olùkô
akôni
trainer (n/m)
olùtô
olùkô
akôni
training (n) (job)
kíkô
títô
training (n) (sport)
ìmúrasílë iré
traitor (n)
oníkúpani
afinihàn
olófòfóó
÷lêtàn
ödàlë
ælôtë
tram (n)
ækö-ilë kékeré
tramp (n)
ìrìn
alárìn kiri
ìrò ÷së nílè bí a tí nrìn
tranquilizer (n)
ógùn ìmúni dàkêjê
ògùn ìkunni lórun
transaction (n)
ì«e
ëtô
transfer (v)
gbé láti ibì kan læ sí ibì kejì
gbà lôwô ÷nìkan fi lé ÷nìkejì lôwô
transfusion (n)
fífún aláìsàn lêjë
ìfúnnilêjë
translate (v)
túnmö
translation (n)
ìyíröpadà sí èdè míràn
àtúmö
ì«ípò padà
translator (n/f)
àgbedègbêyö
translator (n/m)
àgbedègbêyö
transmission (n) (car)
ëræ tí nmú môtò ayôkêlê rìn
transmission (n) (electric)
ëræ ìtànná
transmission (n) (information)
atàgbà
transmit (v) (electric)
ta atàgbà
transmit (v) (message)
ta atàgbà
rán láti ibì kan læ sí èkejì
transparent (adj)
mímô gaara
dídán geere
transport (v)
«í kúrò nílùú
yô rékæjá
«e àríyá
transportation (n)
ì«ínípòpad á
ìkónilæ sí ilë míràn
trap (n)
okùn díd÷
ìd÷kùn
tàkúté
trash (n)
ohun lásán
trauma (n)
ewu nlá
travel (v)
rìn
rìn ìrìn-àjò
traveler (n/f)
èrò
alárìnkiri
arìnnà-àjò
aràjò
traveler (n/m)
èrò
alárìnkiri
arìnnà-àjò
aràjò
tray (n)
æpôn
àt÷
treason (n)
ötë
ìdàlë
ìdánràn- ìjæba
treasure (n)
ì«úra
ærö
àlùmônì
treat (v)
fi egbògi fún
bá gbìrò
hùwà sí
treatment (n)
ìlòsí
ìlò
ìwà
ìwòsàn
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com