© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

V
vacancy (n)
àyè
afò
òfúrufú
vacant (adj)
lófo
l'ásán
láìrôpò
«ófo
vacate (v)
parê
fi àyè sílëfún
sæ di asán
«e òfò
fi ipò sílë
vacation (n) (school)
àyè
ìsimi
ìd÷wô i«ê
vacation (n) (work)
ìd÷wô i«ê
àkókò ìsimi díë lôwô i«ê
vaccinate (v)
bupá
kæ naunba
vaccination (n)
ìbupá
naunba
vaccine (n)
ìbupá
àj÷rá
naunba
vacuum cleaner (n)
ëræ ìgbálë ilé
ëræ ìfàmu ìdötí ilé
vagina (n)
òbò
abê
vague (adj)
àìlêsënílë
àìdúró níbìkan
«àìdájú
«àìhàn kedere
vain (adj)
lófo
lásán
aláìnílárí
láìnídìí
valiant (adj)
akæni
nígbòyà
lágbára
valid (adj)
nípá
validity (n)
ágbára
ipá
ágbára òfin
valley (n)
áfónífójì
àfo
ilë áàrín òkè méjì
valor (n)
ìgbòyà
ìwà akæni
valuable (adj)
níyelórí
lérèlórí
oníyebíye
lówólórí
valuation (n)
ìdíyelé
ìfowólé
value (n)
iye
iye owó
rírí
iyì
value (v)
ìdíyelé
valve (n)
lêbê ÷nu ohun èlò
awê kan nínú ilëkùn kíká
van (n)
këkê ÷rù
ækö akérò
vandalism (n)
ìbàjê ohun ìní láìnídìí
vanish (v)
yô sálæ
fò-læ
fê-læ
di asán
di òfo
vanity (n)
òfo
asán
ládòfo
ìgbéraga
vapor (n)
oru
ìkúku
variable (adj)
yíyípadà
láì«erúkannà
variation (n)
íyípadà
ìyàtö
variety (n)
onírúurú
ìyàtö
àmúlùmál à
ökanköjöka n
various (adj)
onírúurú
öpölæpö
láìdájú
vary (v)
yí-padà
mú yàtö
pàrö
vase (n)
ìgò tí a nfi òdòdó sí
vast (adj)
tótóbi
tí ó gbilë
ñlá
gbòrò
vault (n) (bank)
iyàrá ab÷ ilë ilé àfowópamôsí
veal (n)
÷ran æmæ màálù
vegetable (n)
ewéko
ewébë
ohun ögbín
vehicle (n)
këkê
veil (n)
ìbojú
vein (n)
i«an ëjë
velvet (n)
a«æ àrán
vendor (n)
olùtà
ælôjà
atajà
ötà
vengeance (n)
ësan
ìgbësan
ìj÷níyà
öwun
vent (n)
ihò
ojú önà afêfê
önà ìsálæ
ventilate (v)
fê láfêfê
jê kí afêfê fê sí
kéde ní gbangba
ventilation (n)
ìfêlafêfê
ìgba afêfê rere
ìkéde ôrô sí gbangba
verb (n)
örö ì«e
verbal (adj)
fíf÷nusæ
ti örö sísæ
tí a fi ÷nu
níkìkì örö
verdict (n)
ìdájô
ìpinnu àwæn adàjô
verification (n)
ìfohùnsí
ìjêrìsíí
òtìtö
verify (v)
fohùn sí
lêrìsíí
òtìtö
versatile (adj)
«ípòpadà
yí-padà
áìdúró níbìkan
verse (n)
÷s÷
ìwön tí a pín orí ìwé sí
version (n)
ônà ì gbôrö sí
ìyípadà lédè kan sí èkejì
versus (prep)
tàbí
dípò
vertical (adj)
tí ó nà ró
very (adv)
púpö
náà
gan
jæjæ
veteran (n) (military)
ògbó jagunjagun
veterinarian (n/f)
oníwòsàn ÷ranko
veterinarian (n/m)
oníwòsàn ÷ranko
veto (n)
agbára kíkö
vibrate (v)
gbön
wà-rìrì
jù sôtùún sósì
vicinity (n)
agbègbè iìú
ìtòsí
àdúgbò
victim (n/f)
onífarapa
÷nití ñjíyá ìpalára
ohun ÷bæ
victim (n/m)
onífarapa
÷nití ñjíyá ìpalára
ohun ÷bæ
victory (n)
ì«êgun
ìborí
view (n)
àwòrán
ìwò
ìrí
èrò
ìlámörà n
village (n)
ìletò
abúlé
vindicate (v)
dá-láre
wê-mó
dábòbò
vindictive (adj)
gbígbësa n
lêmì ìgbësan
vine (n)
àjàrà
ìtàkùn
vinegar (n)
ætí kíkan
vineyard (n)
ægbà àjàrà
vintage (n)
ìgbà ìkórè àjàrà
àká èso àjàrà
ògbólógbòó
violate (v)
bà jê
pa-lára
«ë sí
violation (n)
ìbàjê
ìpalára
ë«ë
violence (n)
ìwà- agbára
ìwà ipà
ìjà-agbára
violent (adj)
alágbára
ìkà
violin (n)
èlò orin olókùn mêrin
virgin (n)
wúndíá
æmæge
virtue (n)
ìwà-örun
à«÷
agbára
virus (n)
ohun àìmödaju tí nkó àrùn ran ni
visa (n)
ìwé ìwölú míràn
físà
visibility (n)
ìríran
visible (adj)
híhàn
rírí
«ílë
vision (n)
ìran
àlà
ojúran
ì«ìpàyaà
visit (n)
ìbëwò
ìkíni
ìkésíni
ìbojúwò
visit (v)
bë-wò
késí
visitor (n/f)
àlejò
ab÷niwò
awoni
akíni
visitor (n/m)
àlejò
ab÷niwò
awoni
akíni
visual (adj)
ti ojú
vital (adj)
ti ëmí
tí wàláyëë
yíyè
vitamin (n)
ògùn àj÷sára
ògùn ìfúnra lálàfíà
vivid (adj) (description)
hàn gbangba
vocabulary (n)
ìwé ìkójæ ôrô
ìwè gbédègbêyö
vocation (n)
ìpè
i«ê
voice (n)
ohùn
void (adj) (law)
«òfò
asán
void (n)
àlàfo
àfo
volcano (n)
òkè oníná arú èéfín
ìrúkè òkè gígá
volt (n)
agbára mönömônô
voltage (n)
agbára mönömônô
volume (n) (book)
àpò-ìwé
ìwé
volume (n) (size)
öpö
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com