© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

W
wages (n)
owó i«ê
owó öya
wagon (n)
këkê ÷rù
waist (n)
ìbàdí
ìdí
wait (v)
dúró
dúró dè
dúró tì
retí
waiter (n)
adúró tini
agbawó onj÷
adìgbàró
waiting room (n)
àgbàlá ìdúró dèsì
waitress (n)
adúró tini
agbawó onj÷
adìgbàró
wake (v)
«e àìsùn
tají
walk (n)
ìrìn
walk (v)
rìn
fi ÷së rìn
wall (n)
ògiri
ìgàná
wallet (n)
àpò onj÷
àpò owó
walnut (n)
àwùsá òyìnbó
walrus (n)
irú ÷ranko kan bí ìmàdò
wander (v)
rìn kiri
«ìnà kiri
«áko
want (n) (lack)
àìní
àbúkú
òfò
àìtó
want (n) (need)
fífê
ìfê
want (v) (desire)
want (v) (need)
«e àìní
fê-kù
war (n)
ogun
ìjà
ward (n) (hospital)
wôödù
yàrá gbangba ilé ìwósán
warden (n)
olù«ô
olùtôjú
olórí ilé ëkô gíga
alábò
wardrobe (n) (cabinet)
ilè ìpamú a«æ
wardrobe (n) (clothes)
a«æ wíwö
warehouse (n)
ilè ìpamô æjà
warm (adj)
gbóná
lôwôwô
warmth (n)
ìgbóná
ìtara
ìfê
warn (v)
«e ìkilö fún
warning (n)
ìkilö
warrant (n) (law)
ìwé à«÷ ìmúni
ìwé ìtìlêhìn
ìwé ìdánilójú
ìwé ërí
warranty (n)
ìwé ìdánilójú
warrior (n)
jagunjagun
ögajun
ológun
wart (n)
wönwòn
wash (n)
ìwë
fífö
wash (v)
washable (adj)
«eé wë
«eé fö
sísædi mímô
wasp (n)
agbôn
öd÷
akæ oyin
waste (n)
ahoro
ìdáhoro
ìparun
ínádànù
wasteful (adj)
ìnádànù
ìnákúnàá
yàpà
watch (n) (guard)
ë«ô
ì«ô
watch (n) (time)
agogo
ago
watch (v) (look)
wò-ran
watch (v) (maintain)
«e àkíyèsí
bójútó
watch (v) (observe)
«ô
watchful (adj)
ní«öôra
«í«ô
tí ó fojúsílë
watchman (n)
olù«ô
ë«ô
æd÷
water (n)
omi
water (v)
fún ní omi
bomiwôn
bomirin
waterfall (n)
ö«örô òjò
ìtàkìtì omi
watermelon (n)
èso bàrà
watery (adj)
ringbindin
wave (n) (hand)
ìjuwô
wave (n) (water)
ìrúmi
ìgbì omi
ìbilù-omi
wave (v)
juwó sí
wax (n)
ìda
æ«÷ etí
ìda oyin
ödà
way (n)
önà
ìrònà
we (pron)
àwa
a
weak (adj)
láìlágbára
aláìlera
aláìsàn
láìnípá
àárëë
weaken (v)
mú-rë
sæ di àilera
sæ di aláìlágbára
weakness (n)
àilera
áìlágbára
àìmókun
àìnípá
àárëë
wealth (n)
owó
örö
ælá
wealthy (adj)
lówó
lôrö
ælôrö
lônà
weapon (n)
ohun-ìjà
ohun- ogun
ohun ílò
wear (v)
weather (n)
ojú æjô
ojú örun
afêfê
weave (v)
hun
wun
wun«æ
wun- okùn
web (n) (spider)
ìtakùn
aláõtakùn
wedding (n)
ìgbéyàwó
ìsoyigi
wedding ring (n)
òrùka ìgbéyàwó
Wednesday (n)
æjô kêrin ösë
weed (n)
koriko
week (n)
ösë
æjô méje
weekend (n)
ìparí ösë
weekly (adj)
lôsösë
lêkan lôsösë
weep (v)
sækún
dámijé
weigh (v)
wön
gbé wò
fi ò«ùwön wön
rësílë
yëwò
weight (n)
ìwön
ò«ùwön
ìwúwo
weird (adj)
«abàmì
«àjèjì
welcome (n)
ìkíni
àríyö
ìkí ayö fún àlejò
well (adv)
lálàfíà
ní dídá ara
rere
suwön
dédé
well (n)
könga
orísun omi
west (n)
ìwæ-òrún
ìhà yánmà
western (adj)
níhà ìwæ-òrùn
westwards (adv)
níhà ìwæ-òrùn
wet (adj)
rin
tutù
whale (n)
erinmi
÷ja ñlánlá
wharf (n)
èbúté
what (pron)
kíni?
kínlá?
èwo?
èyítí
ohun tí
whatever (pron)
ohunkóhun
èyíkíyìí
èyíwùkó«e
wheat (n)
àlìkámà
ækà
wheel (n)
këkê
wheelbarrow (n)
këkê ìkêrù
wheelchair (n)
këkê alága
këké aræ
wheeze (v)
mí kankan
when (adv)
nígbàtí
nígbàwo?
when (conj)
ígbàtí
whenever (adv)
nígbàkúgbà à
nígbà
where (adv)
ibo?
níbo?
níbití
wherever (adv)
ibikíbi
níbikíbi
whether (conj)
ìbá«e
yálà
which (adj)
èyítí
which (pron) (neuter)
èwo?
èyítí
which (pron/f)
èwo?
èyítí
which (pron/m)
èwo?
èyítí
while (conj)
nìwön bí
while (n)
ìgbà
àkókò
whine (n)
híhú
kíkùn
whine (v)
kùn
whip (n)
ærê
pà«án
÷gba
whip (v)
ná lêgba
whisker (n)
kànàngó
irun ërëkê
irun ëtè
whisper (n)
örö jêjê
örö kêlêkêlê
òfófó
whisper (v)
«örö jêjê
sörö kêlêkêlê
«òfófó fún
whistle (n) (object)
ìsúfèé
whistle (v)
súfèé
white (n)
funfun
who (pron)
tani?
÷nití
whoever (pron)
÷nikêni
whole (adj)
lódidi
ní dídá ara
wholesome (adj)
dára
dára ní jíj÷
péye
píye
whore (n)
àgbèrè
a«êwó
ödôkæ
whose (pron)
ti tani?
ti ÷nití
why (adv)
ëê«e?
èéti«e?
nítorí kíni?
kíló«e?
kíni ?
ìdirë
wick (n)
òwú ìtanná
òwú fìtílà
wicked (adj)
búburú
burú
àìláanú
ìwà ìkà
wide (adj)
gbòrò
jìnnà
níbò
fëgëfëfë
gbàràgàdà
widespread (adj)
ìtànkalë
ìtànká
widow (n)
opó-bìnrin
widower (n)
opó-kùnrin
width (n)
ìbú
ìbò
wife (n)
ìyàwó
aya
obínrin
abilékæ
wig (n)
irun tí a «e fún apárí
àk÷të onírun àfægbôn«e
àmì oyè onídájô
wiggle (v)
rúnra
mira
wild (adj)
àìtùlójú
bí ará igbo
asæsígbó
ti ìgbê
÷hànnà
wilderness (n)
aginjù
ìgbê
ijù
wilful (adj)
agídí
a«etinú÷ni
möômö«e
will (n) (desire)
ìfê
ìwù
will (n) (law)
ìwé ìhágun
à«÷
willing (adj)
ní ìfê sí
fífê
willingness (n)
ìfê
ìfê inú
«í«e tìfêtìfê
wilt (v)
mú ræ
win (n)
ì«êgun
win (v)
«êgun
borí
gbà
pa
winch (n) (tool)
ëræ ìgbé ÷rù wíwo sókè
wind (n)
afêfê
òyì
ëfúùfú
wind (v)
yíkà
káwé
windmill (n)
ëræ àfafêfê yí
window (n)
fèrèsé
ojú afêfê
windpipe (n)
önà öfun
windshield (n) (windscreen)
fèrèsé ojú ækö
windy (adj)
ti afêfê
kìkì afêfê
ní afêfê
wine (n)
ætí òyìnbó
ætí èso àjàrà
wáìn
wing (n) (airplane)
ìnapá ækö òfúrufú
wing (n) (bird)
ìyê
apá
wing (n) (car)
apákan môtò
wink (n)
ì«êjú
dídijú bàìbàì
ìfojúparê
wink (v)
«êjú
dí ojú bàìbàì
mójú kúrò
winner (n/f)
a«êgun
winner (n/m)
a«êgun
winter (n)
ìgbà òtútù
wipe (v)
nùnù
wire (n)
okùn onírin
wisdom (n)
ægbôn
òye
ìmö
wise (adj)
gbôn
mòye
wish (n)
ìfê
ìwù
wish (v)
witch (n)
àjê
witchcraft (n)
i«÷ àjê
o«ó
with (prep)
pëlú
àti
lôdö
fi
dání
within (adv)
nínú
ti inú
without (prep)
lóde
lêhìn-òde
láìsí
withstand (v)
dúrótì
kæju ìjà sí
dí-lônà
dojúkæ
kæjú òdì
witness (n/f)
ërí
÷lêërí
witness (n/m)
ërí
÷lêërí
witness (v)
jêërí
«elêërí
wolf (n)
ìkokò
kòrikò
woman (n)
obìnrin
womb (n)
inú
wonder (n)
ìyanu
i«ê-ìyanu
èmö
kísà
wonder (v)
ro\ò láìmö dájúdájú
rò pëlú iyèméjì
wonderful (adj)
yanilênu
kún fún ìyanu
níyànjú
wood (n)
igi
igbó
wooden (adj)
onígi
wool (n)
irun àgùtàn
òwú
word (n)
örö
gbólóhùn kan
work (n)
i«ê
workable (adj) (use)
tí ó «eé«e
worker (n/f)
ò«ì«ê
oní«ê
worker (n/m)
ò«ì«ê
oní«ê
workshop (n)
ilé ì«ænà
world (n)
ayé
aráyé
worm (n)
kòkòrò
ìdin
aràn
worn (adj)
àlògbó
tí ó bàjê
worried (adj)
kúnfún wàhálà
kúnfún àníyàn
worry (n)
wàhálà
ájò
ìnira
àníyàn
worry (v)
«e làálàá
«e wàhálà
worse (adj)
burújù
worship (n)
ìsìn
iyìn
oyè
ælá
worship (v)
sìn
bu ælá fún
foríbalë
jôsìn
worst (adj)
burújùlæ
burú rékæjá
worth (n)
iye
ìtôsí
jámô
iyì ìdíyelé
ìtôye
worthless (adj)
láìtóye
láìníye lórí
láìnílárí
worthy (adj)
nítóyè
lókìkí
wound (n)
ægbê
egbò
wound (v)
«á lôgbê
wrap (v)
fi-wé
fi-dì
wreckage (n)
ìbàjê ækö
rírì ækö
wrench (n)
ríræ
ìré
wrinkle (n)
ìwunjæ
ìkíweje
ìkátì
wrist (n)
ærùn æwô
write (v)
köwé
hàntúrú
writer (n/f)
aköwé
writer (n/m)
aköwé
writing (n)
ìköwé
ìwé
wrong (adj)
ì«ìnà
ëbi
ì«ì«e
wrongful (adj)
lásán
láìnídìí
láìjëbi
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
yorubadictionary.com